Vavaka ho an’ireo ananana adidy ivavahana

Andriamanitra, omeo ny fahasoavanao, ny havako, ny mpanao soa ahy, ny sakaizako sy ny fahavaloko; vonjeo ny mahatra, ny marary sy ny miala aina; tariho ho ao amin’ny Eglizinao ny olona mivavaka aminao amin’ny fò mahitsy; ampivalozy ny mpanota ary tsilovy ny tsy mino. Andriamanitra o, afaho ny fanahin’ny olona marina izay mbola ao amin’ny afo fandiovana, koa omeo ny fiadanana mandrakizay izy. 

Resaka Facebook