Vavaka ho an’ireo ananana adidy ivavahana

Andriamanitra, omeo ny fahasoavanao, ny havako, ny mpanao soa ahy, ny sakaizako sy ny fahavaloko; vonjeo ny mahatra, ny marary sy ny miala aina; tariho ho ao amin’ny Eglizinao ny olona mivavaka aminao amin’ny fò mahitsy; ampivalozy ny mpanota ary tsilovy ny tsy mino. Andriamanitra o, afaho ny fanahin’ny olona marina izay mbola ao amin’ny afo fandiovana, koa omeo ny fiadanana mandrakizay izy. 

Resaka Facebook
Fermer le menu