Trano fitsaboan’Andriamanitra

TRANO FITSABOAN’ANDRIAMANITRA

Trano fitsaboan'Andriamanira
Trano fitsaboan’Andriamanira

–    Nahatsiaro nahararirary tao anatiko tao aho ka nanantona TRANO FITSABOAN’ANDRIAMANITRA

–    Rehefa notsapain’ny Tompo ny tosi-dràko dia hita fa ambany ary tsy ampy ny TAHA-PAHAVITRIHAKO MAMONJY NY ALAHADY

–    Rehefa notsapain’ny Tompo ny hafanàna dia tafakatra 40°C ny mari-panan’ny TSY FAHAVITAKO ADIDY  ao amin’ny Fiangonana . Marary aho !!!

–    Notarafina avy hatrany ny mombamomba ny foko , hita fa tsy ampy ny fikorian’ny TENA FITIAVANA satria tsentsin’ny FITIAVAN-TENA  ny lalan-drà, ka maina ny foko.

–    Nanaovana fizahana koa ny vanin-taolako rehetra satria tsapako fa tsy afa-mitia ny MADINIKA intsony aho , dia hita fa tapatapaky ny AVONAVONA  sy ny FIALONANA ny taola-mitohy iray tokony ahafahako mitia ny mahantra.

–    Hita tamin’ny fitiliana ny masoko koa fa tsy afa-mahita lavitra mihoatra ny fijerena sy fitanisana ny TSY FAHOMBIAZAN’NY HAFA fotsiny aho.

–    Rehefa nambarako ny Tompo fa tsy dia mandre  loatra koa ny sofiko dia nolazainy fa vokatry ny tsirambina tamin’ny tsy fihainoana ny  TENINY  sy ny fanaovana tsinontsinona ny SAKRAMENTA NORAISINA no anton’izany.

–    Noho ny famindram-pony  sy ny fangorahany dia nataon’ny Tompo maimaim-poana ny fizahana fa tsy nandoa vola aho, saingy nanome toky fa hanaraka antsipirihany ny fanafody ara-boajanahary nomeny ahy tamin’izao fahitàna ny marina rehetra momba ahy izao.

Ireto avy ny fanafody tsy maintsy horaisiko:

  • Rehefa mifoha isa-maraina dia misotro FAHATAHORANA AN’ANDRIAMANITRA eran’ny vera
  • Alohan’ny mandeha miasa dia maka fikasana mba ho FANASIN’NY TANY eran’ny sotron-dasopy
  • Isan’ora: MIAMBINA ary MIVAVAKA mba tsy ho latsaka anaty FAKAM-PANAHY (vola, voninahitra, nofo)
  • Rehefa tafaverina ao an-trano dia mitafy FAHAIZA-MANOMPO NY ANKOHONANA
  • Ary alohan’ny hatory dia manao FIARAHA-MIVAVAKA SY FANDINIHAN-TENA in-2 ny sotron-dité
  • Ny TSY FIDONANAM-POANA no fialantsasatra tsara indrindra natolotry ny Tompo ahy
  • Nentanin’ny Tompo ihany koa aho mba hiverina any Aminy matetika , amin’ny alalan’ny SAKRAMENTAN’NY FAMPIHAVANANA sy ny FIDIRANA FIKAMBANANA MASINA, mba ho fanaraha-maso ny fahasalamako!
  • Mandra-pahafatiko hoy ny Tompo dia tsy maintsy mihinam-panafody iray maraina, iray atoandro, iray hariva isan’andro aho , dia ny : FINOANA, FANANTENANA ary ny FITIAVANA

medecin

Masina Maria Mpanasitrana ny marary ô! Sitrano ny marary rehetra. Amen

(Nandika : Fr. Elie, O.c.d)

Resaka Facebook