Toriteny Alahady faha-28 Janoary 2018

Toriteny Alahady faha-28 Janoary 2018

IZA I JESOA KRISTY AMINTSIKA?

Ry havana, tato ho ato isika dia nandinika ny antson’Andriamanitra miantefa amintsika tsirairay. Isika rehetra izao no antsoin’Andriamanitra tamin’ny alalan’ny batemy fony isika mbola kely ary rehefa lehibe dia mamaly amin’ny anarana fiantsoana. Dia izay no vatsy omen’ny fiangonana antsika androany hoe: iza moa I Kristy? Izay mino an’Andriamanitra dia tokony mahafantra azy ary ny fahafantarana azy no mahatonga antsika hifikitra aminy. Handeha lalina momba an’izay fahafantarana an’Andriamanitra izay isika androany, I kristy no nametraka io fanontaniana io tamin’ny mpianany. Izay no hodinihintsika ato amin’ny vakiteny masina telo androany.

Ahoana no hahafatarantsika an’Andriamanitra raha tsy izy no manambara ny tenany?

Nomeny antsika ny teniny dia amin’ny alalan’ny teniny no hahafantarantsika azy, ary izy no nanantona voalohany mba hahafantarantsika azy, dia tamin’ny alalan’ny zava-boahary izany: rivotra, masoandro, hazavana. Tononintsika amin’ny fiekem-pinoana izany. Ato ary dia ambarany mazava fa Andriamanitra no mifidy ny olona mitondra ny teniny, ary lazainy fa izay ambaran’izy ireo dia tenin’Andriamanitra. I Moizy dia nilazan’Andriamanitra hoe: hitako ny fahorian’ny vahoakako any Ejipta ka irahiko ianao hanafaka azy ireo amin’ny fanandevozana. Nantsoina I Moizy fa tsy nanolo-tena. I Ezekiela koa dia nantsoin’Andriamanitra fa nandà mafy nanao hoe tsy vitako izany. Itantsika ny niantsoan’I Jesoa an’ireo Apostôly,olona nanana ny asany sy antom-pivelomany no nantsoiny. Nisy fotoana tsy nihaino an’I Moizy ny vahoaka Israely fa nandeha nanompo sampy, izany dia midika fa manana ny fahalemeny izy ireny. Efa tapaka tamin’ny konsily vatikana faharoa fa azo adika araka ny teny any amin’ny firenena tsirairay ny tenin’Andriamanitra, izany akory tsy midika fa tenin’olona io fa tenin’Andriamanitra. Ary I Jesoa dia niteny mihintsy hoe ny rahalahiko sy anabaviko dia izay mihaino sy manatanteraka ny tenin’Andriamanitra. I Md Paoly dia milaza indrindra ny maha masina sy ny  maha tempolin’Andriamanitra ny vatantsika. Tahaka ny sambo tonga eo an-tseranana dia miala amin’izay mamatotra rehetra ka miditra ny seranana dia I Jesoa Kristy izany.

Ny fanontaniana androany dia hoe iza moa I Kristy amintsika? Raha ny evanjely dia milazafa sady mpampianatra izy no mpanala demony, fa isika rehetra koa dia manontany isaky ny alahady hoe iza moa I Jesoa? Dia fanontaniana amintsika mandritra ny herinandro ary hoe tena Tompo tokoa ve I Kristy eo amin’ny fiainantsika.

Laisser un commentaire