Toriteny Alahady 25 Martsa 2018 : Sampankazo

Toriteny Alahady 25 Martsa 2018 : Sampankazo

Fahatsiarovana ny nidiran’ny Tompo tao Jerosalema

Ry havana, azo lazaina fa an-tsitrapo tokoa no nandehanan’i Jesoa tao Jerosalema satria hatramin’izay dia nikasa ny hisambotra azy foana ny olona fa tsy nahazo azy. saingy eto kosa dia Izy mihitsy no nanolo-tena hiditra ao Jerosalema ary tsy natahotra hosamborina ary tao anatin’izay no nilazany fa Mpanjaka Izy. Ny antony nandravany ny tao an-tempoly dia ny mba hampitodika ny olona any Aminy satria Izy no mpanelanelana antsika amin’Andriamanitra Ray. Ary ny antony nilazany hoe : « Ravao ity Tempoly ity fa ho atsangako indray afaka hateloana » dia hanehoany amintsika fa samy manampy antsika ho tonga any an-danitra na ny Fiangonana na Izy, saingy Izy irery ihany kosa no afaka mamonjy antsika fa tsy ny Fiangonana.

Lesona roa ary no hozaraina amintsika androany :

  • Ny fihetsiky ny mpianatra manoloana ny fisamborana an’i Jesoa

Diso fanantenana ny mpianatra satria natoky loatra an’i Jesoa sy ny heriny izy ireo indrindra amin’ny maha-Andriamanitra Azy. Ka ny tao an-tsainy dia tsy misy Andriamanitra mety ho faty izany satria tsy fantany hoe iza tokoa moa ity mpanjaka ity. Ary rehefa nosamborina i Jesoa dia lasa nandositra daholo ireo mpianany fa tsy nisy nahasahy nijanona teo na iray aza noho ny fahadisoam-panantenana amin’ny fiheverana an’Andriamanitra. Ny mpianatra malalan’i Jesoa sy ny reniny no tonga teo am-pototry ny hazofijaliana fa tsy ny Apôstôly izay tiany sy nofidiany manokana.

Toy izay ihany koa isika : lavintsika marina ve ny satana ? lavintsika ve ny fireharehany ? inoantsika tokoa ve Andriamanitra Ray mahefa ny zavatra rehetra ? sa faly manome tsiny an’i Piera fotsiny noho izy nanda nilaza ho tsy nahafantatra an’i Jesoa ?

Ny tsy nampitovy an’i Piera sy i Jodasy dia : i Piera nanenina rehefa nahatsapa hoe namadika an’i Jesoa ka mbola nitodika tamin’Andriamanitra indray ; fa i Jodasy kosa diso fanantenana tamin’ny nataony ka vao maika tsy niverina tamin’Andriamanitra intsony.

 

  • Inona marina no tena nahafaty an’i Jesoa ?

Fahafatesana manala baraka no nanjo an’i Jesoa ary fahafatesana ratsy indrindra tamin’izany fotoana izany dia ny famantsihana amin’ny hazofijaliana (fomba Rômanina satria zanatany Rômana ny Jody tamin’izany). Antony telo ary no namonoana sy nahafaty an’i Jesoa Kristy :

  • Antony ara-pivavahana

Nilaza ny tenany tamin’ny olona izay nanontany Azy i Jesoa fa Andriamanitra Izy nefa fahotana mahafaty amin’izy ireo ny filazana fa misy Andriamanitra hafa ankoatra an’Andriamanitra Ray ka mendrika ho vonoina izay mitonon-tena ho Andriamanitra satria miteny ratsy an’Andriamanitra. Tezitra i Kaïfa izay lehiben’ny mpisorona tamin’izany nony nandre izany tenin’i Jesoa izany.

Lasan’i Jesoa daholo ny olona nony nahita ny fahagagana nataony sy naheno ny fampianarany izay nampitolagaga azy ireo dia lasa very asa ireo mpisorona ka velom-pialonana.

  • Antony ara-pôlitika

Ny mpanjakan’ny Jody tamin’izany dia i Sezara, nefa rehefa nanontaniana i Jesoa hoe « Ianao ve no mpanjakan’ny Jody ? » dia nanaiky Izy ; izany hoe nitsangan-kanohitra ny fanjakan’i Sezara Izy izany ka nataon’ny olona hoe mendrika hovonoina.

  • Antony ara-pinoana

Nanota tamin’Andriamanitra avokoa isika olombelona ka tsy maintsy manonitra izany isika. Ka i Kristy nandatsaka ny rany teo amin’ny Hazofijaliana no nanao izany teo amin’ny toerantsika. Ka tokony hazava tsara amin’ny saintsika fa tsy maty ho an’ny demony i Kristy fa maty  ho an’Andriamanitra mba hanonitra ny fahotantsika Aminy.

Efa nalan’i Jesoa teo ami’ny Hazofijaliana azy ny fahotantsika rehetra, ka ny fandraisantsika izany fahasoavana izany ary dia mamporisika antsika hanana fo vaovao, ho fitsanganan-ko velona vaovao miaraka amin’i Jesoa Kristy ny fiainantsika indrindra amin’izao vanim-potoanan’ny Paka izao, nandresy ny fahafatesana, nandresy ny ratsy.

Resaka Facebook

Laisser un commentaire