Toriteny Alahady 18 Febroary 2018

TE HIHAVANA AMINTSIKA ANDRIAMANITRA

Ry Havana, mety manontany tena isika hoe inona no tena dikan’ny karemy?

Ny tena dikan’ny teny hoe efapolo. Araka ny Testamenta taloha dia na io efapolo andro na efapolo taona,tamin’ny andron’i Noê dia nisy orana efapolo andro sy efapolo alina. Nivadika tamin’Andriamanitra ny vahoaka ka dia nofaiziny ary nodioviny ny tany tamin’ny alalan’ny rotsak’orana. Ka ireo izay nofidian’Andriamanitra sy nanaraka ny sitrapony sisa no velona, ny dikan’ny efapolo voalohany izany dia fiomanana miala amin’ny ratsy makany amin’ny tsara kokoa hatrany. Dia hitantsika ihany koa i Moizy nijanona efapolo andro sy efapolo alina tany an-tendrombohitra, nivadika tamin’Andriamanitra ny vahoaka Israely noho ny hanoanana ary nanao sary omby volamena izy ireo dia nivavaka teo fa tsy nieritreritra an’Andriamanitra,dia nandeha nitokana niresaka tamin’Andriamanitra i Moizy mba haka fiainana vaovao hiainan’ireto vahoaka ireto. Efapolo taona no nandehahanan’ny vahoakan’Israely ny tany efitra vao tonga tany amin’ny tany nampanantenaina izy ireo, midika koa izany fa fialàna amin’ny fiainana ratsy dia ny fanandevozana mankany amin’ny fiainana tsaratsara kokoa hatrany. I Jesoa dia nijanona efapolo andro sy efapolo alina tany an’efitra naneho ny finoany an’Andriamanitra sy nanomanany ny asa fitoriana izay ho ataony. Rehefa avy tany izy dia nandeha nitory ny fanjakan’Andriamanitra. Niomana I Jesoa amin’ny asa fanafahana izay ho ataony. Ny efapolo dia milaza fahalavorariana, miantso antsika Andriamanitra ho lavorary ao anatin’izao efapolo andro izao, tsy misy an-kanavaka fa isika mianakavy. Ny hanoanana dia fakam-panahy tena nahazo an’i Jesoa tany an’efitra satria tsy nihinana sy tsy nisotro izy ary rehefa tapitra ny efapolo andro sy efapolo alina dia noana mafy izy ka nalain’ny demony fanahy hanova ny vato ho tonga mofo dia ho voky ianao. Tsy nanaiky i Jesoa satria tsy ny demony no tokony hibaiko azy fa mahalala ny tokony ho ataony izy, isika no tokony mibaiko ny demony hiala amintsika fa tsy manaiky azy, ary eo indrindra ny fiankinana tamin’Andriamanitra, izy no tokony ho enoina fa tsy ny demony.

Tokony maka lesona isika fa ny fakam-panahy dia misy foana ary ny zavatra tsy ampy eo amintsika no hakàna fanahy antsika, ary koa zavatra mahafinaritra ka tokony mandini-tena mandrakariva isika amin’ny zavatra ataontsika hoe araka ny sitrapon’Andriamanitra ve no andehanantsika? Tsy vitan’ny herin’ny tenantsika irery anefa izany fa mila ny fiankinana amin’Andriamanitra isika. Fakam-panahy faharoa nahazo an’i Jesoa dia ny namana, hoy ny devoly hoe tsy misy namana ianao fa maninona raha antsoina ny anjely, eo amin’ny fiainantsika dia matetika mahazo antsika izany, ny namana no mitarika tsy hitodika amin’Andriamanitra. Adiny firy no laninao hiresahana amin’Andriamanitra dia adiny firy no laninao hiresahana amin’ny namanao? Mandeha mamangy havana atsy sy aroa, adino fa tokony hihaona amin’Andriamanitra amin’ny andro alahady. Ny fakam-panahy fahatelo nahazo an’i Jesoa di any vola sy ny fahefana, raha mety miankohoka amiko ianao dia homeko anao izao rehetra izao sy ny fahefana ao aminy, firy moa amin’izao no voasesiky ny vola dia mamono ny hafa? Izany no handinihantsika tena hitodika tanteraka amin’Andriamanitra amin’izao karemy izao. Mba hanahaka an’i Jesoa hiady mafy amin’ny fakam-panahy.

Resaka Facebook

Laisser un commentaire