Sasak’alin’ny noely 2014 – 24/12/2014 – Toriteny

Zaza teraka anaty alim-be no fahazavana ho an’izao tontolo izao;izay no foto-kevitra hanentanana antsika amin’izao sasak’alina izao ankalazaintsika an’izao fetin’ny noely izao. Ny bokin’i Izaia Mpaminany dia efa nilaza mialoha ny ahaterahana ny mpamonjy;dia avy hatrany isika dia mandray izay voalazany Evanjely teo dia ny tantara nanao ahoana sy nanao ahoana ny nahaterahan’i Mesia. Manentana antsika amin’ny tantara izy voalohany indrindra milaza ny vanim-potoana sy ny toerana.Taminy andron’i Cesar August dia nisy governora natao hoe « ,governoran’i syrie,ilazana fa zavatra tena nisy ity fahatongavany zanak’Andriamanitra ho olombelona ity.

Voalaza ao anatiny tantaran’izao tontolo izao izay mifanindra-dalana satria mazava hoe tamin’ny taona voalohany no lazaina fa teraka i Jesoa kristy no teraka izy,ny anaran’olona mpitondra dia voalaza fa ara-baiboly dia mifanaraka amin’ny tantaran’izao tontolo izao anehoana fa tena nisy io. Dia tamin’ny andro ny governora io no nisy ny fanoratana anarana voalohany na « recensement »;inona  moa no ilaina ny recenssement,mety misy mpiasan’ny « statistique ao,mety misy efa zatra manao statistique koa ao.matoa ny fanjakana mampanao statistique dia misy tanjona ao izay,voalohany tiany ho fantatra dia tia marina ny vahoaka ka arakarak’izay koa no tokony hoe ohatr’inona marina izany ny hetra tokony alohan’ny vahoaka,izany no mahatonga ireny fanisam-bahoaka ireny,mandany volabe ny fanjakana manao an’ireny recensement ireny,mandefa olona mitety isan-tokantrano mba ahazahona mampiditra ny hetra ara-dalana,io no nahatonga ny fanisam-bahoaka voalohany,ny vahoaka tsy maintsy mankany aminy tanindrazana ary any no atao ny recensement ,i Zozefa taranak’i Davida  izany dia tsy maintsy nandeha nankany Jerosalema,zavatra tsy noheritreretiny izany hoe ho teraka an-dalana  izany i Maria,nandeha namakivaky ny lalana kanjo nony tonga teo Betlehma,rehefa ho tonga eo amin’ilay toerana tokony ho aleha dia tonga ny fotoana ahaterahana,nandeha nitady tranom-bahiny kanjo tsy nisy ndirana dia ny tranom-bahiny no niteny  araka ny voalazany soratra masina hoe misy tran’omby ao raha mety aminareo,tany no nahaterahan’i jesoa,ny tranom-bahiny tamin’izaby andro izany dia tsy mba tahaka ireny hotely aty amintsika ireny hoe misy 5 étoiles,3étoiles,hoe chambres tsotsotra kely tsy mba tahaka ireny;fa ny atao hoe tranom-bahiny tamin’izany andro izany dia trano iray malalaka be tsy misy efitra dia tsihy no velarina izany hoe afaka misy vahiny maro be indray matory ao anaty ny trano iray ,izany no tranom-bahiny taminy andron’i Jesoa dia tsy omby intsony ilay trano fa marobe ny olona tonga handeha hisoratra anarana dia lasa tany an-tranon’omby no nahaterahan’i jesoa.Inona indray ny tranon’omby?Ny tranon’omby dia tsy izay hieritreretitsika izay oe tsara be ny tranon’omby fa trano ao akaikin’ny trano ihany izy fa otran’ny misy zoro kely dia ao anatiny io tranon’omby io daholo ny sobika,ny angady,ny akoho,ny vorona hatraminy kisoa raha misy aza,ao ihany koa no mipetraka ny fitaovana rehetra ,ny fakana vilona,sns…izay no atao hoe tranon’omby,i jesoa dia tany an-tranon’omby no teraka,ny dikan’izany dia izao voahilika sahady,vao teraka i jesoa dia efa vohahilikin’ny fiaraha-monina sahady mandra-pialany teto ambony tany dia voahilika i jesoa.

Vao teraka dia tsy mba afaka nipetraka tany an-trano fa tany an-tranon’omby no nivantanany,dia raha tena dinihana dia toa ohatrany mitovitovy amin’izany fampiasan’olona any jesoa;matetika i jesoa dia voahilika eo amin’ny fiainantsika satria nahoana?Manelingelina ny fiainantsika,manelingelina ny tombotsoa miditra amintsika,rehefa misy fety isan-karazany voahilika i jesoa.
Araka ny tantara izay nolazaiko tamin’ny ankizy dia rehefa fetin’ny noely dia teraka i jesoa izany hoe anniversairen’i jesoa dia ny olona rehetra manao fety,rahampitso izany izao ny 25 desambra ,androany betsaka ny kisoa sy omby maty,maro ny akoho no ripaka satria hanao fety ny mpianakavy, dia miandry rehefa tonga ny sakafo atoandro,mandindihy,manao fety,mikorana ny mpianakavy dia ao an-trano misy tranon’omby kely ihany,dia i Jesoa teraka izany dia ao ambany ao tsy misy mahatsiaro fa ny olona ao ambony manao fety nefa i Jesoa no tonga fety,anniversairen’i jesoa nefa ry zareo etsy manao fety dia i jesoa tsy misy mpijery kanefa raha misy loham-pianakaviana na hoe ianao no tompona anniversaire dia ianao avelany olona any an-tokotany dia hidiny  olona ny trano dia izy mianakavy manao fety mikorana be ao ambony dia asa angamba hoe manao ahoana ny fihetsem-potsika? Dia tahaka izay ity tantara ity,ry zareo rehetra manao fety ao ambony dia nisy zazalahikely,faralahikely izy irery no nijanona tao ambany, izy sy ny tranon’omby misy an’i jesoa izy no mipetraka dia nivavaka tao izy,androany ry jesoa no anniversairenao dia sy mba misy manoka-tena mba hanao fety ho anao,izay no ataontsika rehefa noely dia voahilika i Jesoa dia isika manao fety,tsy amin’ny fankalazana ny noely ihany fa amin’ny fiainantsika;ilay maha-kristianina antsika,manelingelina antsika indraindray,misy fotoana tsy tiantsika hidiran’Andriamanitra ny fiainantsika,eto aloa ry Jesoa tsy miditra fa aleo aferanay,rehefa milamina ny aferanay izay vao miaraka mifaly aminay indray fa tsy miditra ianao ry jesoa,ny tranon’omby no tranonao,ao daholo ny karazana biby rehetra no apetraka,aty amintsika noho ny tahotra ny jiolahy;mpamaky trano dia apetraka ao ambany tohatra ny biby na kisoa na ny akoho,ao isika miara-monina amin’ny biby hatramin’ny omby ary miara-monina amintsika ao an-trano fa taminy andron’i jesoa dia nisy ny natao hoe « any ivelany »ka ny fitaovana dia any an-tranon’omby no apetraka,any no ampirinina zavatra tsy ilaina izany hoe karazana debarras dia rehefa tonga ny fotoana ilaina azy dia any no alaina dia tahaka izay no anaovantsika an’i jesoa matetika,ataontsika fitaovana izy,fitaovana apetratsika any amin’ny tranon’omby dia aminy fotoana ilaintsika azy dia alaintsika dia rehefa vita ny ilaintsika azy dia averintsika any an-tranon’omby indray izy,izay matetika no ampiasain’olona any Jesoa tahaka ny fitaovana,rehefa ilaina izy  haintsika no mitady azy,rehefa mandeha tsara ny fiainana dia adino izy,tsy eritreretintsika akory hoe aiza moa i jesoa teo sao dia tokony ho jerena,sao dia misy ilaina azy tampoka,matetika izany no hanaovantsika ilay jesoa,nisy ity tantara anankiray,tonga ny noely dia nisy anjely anankiray diso lalana,tsy hitany hoe aiza moa izany i Jesoa izany no mipetraka,very izy nefa izy nitondra cadeau kelyany anaty kitapony,dia nandeha izy irery nitady dia teny an-dalana izy nifanena tamin’ny mpiandry ondry dia nanontany ny mpiandry ondry nanao hoe: »aiza ny Andriamanitra no teraka? »dia hoy ilay mpiandry nanao hoe: »izaho dia tsy mahalala ary ts manam-potoana hitadiavana izany aho,sady betsaka ny zavatra miandry ahy;angamba rehefa tonga ny fanirianao izay vao ho avy,mbola sahirana aho tsy afaka ny hamaly an’izany aho,tsy afaka hamaly ny fanontanianao,dia lasa teny lay anjely nandeha nandeha dia  nahita olona SDF ireny,olona tsy mana-trano fa mirenireny,dia nanontany any ireny  indray ilay anjely nanao hoe: »aiza ilay Andriamanitra no teraka dia namaly izy ireo nanao hoe : »ho tsy aiko izay misy azy fa  tsy ho any amin’ireny tranony mpanan-karena ireny « ny olana manko dia izao ry zareo tsy manana trano dia araka ny fiheverany hoe rehefa teraka izany Andriamanitra izany dia any amin’ny mpanan-karena,dia nandeha ilay anjely dia nisy olona niady teny an-dalana dia nanontany indray ilay anjely »aiza ny Andriamanitra no teraka? »dia ilay matanjaka indrindra no namaly nanao hoe: »raha teraka teto Andriamanitra,i Jesoa dia tsy navelany hovonoiko teto angamba ity namako ity,dia nandeha indray izy ka nifanena taminy lahi-antitra anankiray ary nanotany hoe aiza i Andriamanitra dia izy no namaly nanao hoe Andriamanitra anie dia amin’ny toerana rehetra na aiza na aiza toerana aleha indrindra fa amin’ny fotoana tena mampijaly antsika,any no tena ahitantsika azy izay no valin-tenin’ilay lahi-antitra tamin’ilay anjely ka hoy izy nanao hoe na tara aza ianao mantsy ilay anjely satria ny fandehanana mitady an’Andriamanitra dia tsy misy an’izany tara izany ka tsy maintsy tonga any foana ianao.
Amin’izao fotoana izao dia be dia be ny olona no kamo fa rehefa fety ihany izy no hita mivavaka manotrona ny- zanany miaraka aminy ankizy,tara ianareo ;ny mitady an’Andriamanitra tsy misy tara izany ka mila manapa-kevitra isika dia niafaran’ilay anjely dia tonga teo amin’i Jesoa izy,natolony any Maria ilay cadeau,nosokafan’i masina Maria ilay cadeau ary ny tao dia nisy soratra nanao hoe: »i Jesoa »amin’ny toerana rehetra izay ilaintsika azy ka aoka tsy ho ataontsika toy ny fitaovana i jesoa satria rehefa misy maha-poritra dia izay vao tsaroantsika,dia rehefa mandeha tsara ny fiainana dia vitsy ny olona no mahatsiaro misaotra Jesoa,rehefa mijaly,misy probleme,izay vao manontany an’Andriamanitra mihitsy hoe aiza ianao Jesoa,maninona izahay i Jesoa no avelanao hijaly tahaka izao ary izay no mahatonga antsika nho lasa fitaovana Andriamanitra.Amin’ny fotoana ilaina azy izay vao tadiavintsika kanefa i Jesoa anie ka ao amintsika ,miaraka amintsika isan’andro,i Jesoa miteny amintsika raha misy zavatra tsy mety ataontsika isan’andro,mankahery antsika amin »ny zavatra ataontsika dia aoka anie ny noely ho fitaovana hampatsiaro antsika an’Andriamanitra,ho amintsika mandrakariva Andriamanitra araka ilay hira manao hoe Emanoela.
Amen

 

 

Resaka Facebook