Vavaka

VAVAKA HO AN’NY TAON-JOBILIN’NY FAMINDRAMPON’ANDRIAMANITRA

Ry Jesoa Kristy Tompo o,
Ianao no nampianatra anay hahay mamindra fo tahaka ny Ray any an-danitra,
Ary nilaza taminay fa izay mahita Anao dia mahita ny Ray,
Asehoy anay ny endrikao dia ho voavonjy izahay.
Ny topimasonao feno fitiavana no nanafaka an’i Zakeo sy i Matio tamin’ny fanandevozan’ny vola, nanafaka an’ilay vehivavy ratsy fitondran-tena sy i Madalenina tamin’ny fikatsaham-pahasambarana amin’ny zavaboahary fotsiny, nataonao nitomany i Piera, taorian’ny nandavany Anao, ary nampanantenainao an’ilay jiolahy nivalo ny paradisa.
Mba ataovy renay tsirairay avy toy ny miantefa aminay ny teny nolazainao an’ilay vehivavy Samaritanina manao hoe « Raha mba fantatrao manko ny fanomezan’Andriamanitra! »
Fa Ianao no endrika hita maso maneho ny Ray tsy hita maso, Ianao no endrik’ilay Andriamanitra maneho ny fahefany tsitoha amin’ny alalan’ny famelan-keloka sy ny famindrampo, koa enga anie ny Fiangonana mba ho endrika hita maso eo anivon’izao tontolo izao dia Ianao ilay Tompony tafatsangan-ko velona amim-boninahitra.
Fa sitrakao hisalotra fahalemena ihany koa ireo mpanomponao mba hahaizany mangoraka marina an’reo izay ao anatin’ny tsy fahalalana sy ny hevi-diso koa na iza na iza manatona ny iray amin’izy reo dia mba ataovy mahatsapa fa efa nandrasan’Andriamanitra izy ary tiany sy navelany heloka.
Iraho ny Fanahinao ary hamasino amin’ny fanosorana avy aminy izahay rehetra mba ho taom-pahasoavana avy amin’ny Tompo anie izao Taon-Jaobilin’ny Famindrampon’Andriamanitra izao ary mba ho hafanam-po vaovao anie no ho entin’ny Fiangonana mitory ny Vaovao Mahafaly amin’ny mahantra, mitory ny fahafahana amin’ny voafonja sy amin’ny ireo iharan’ny tsindry hazolena ary manambara amin’ny jamba fa hahiratra indray izy ireo.
Amin’ny alalan’i Maria, Renin’ny Famindrampo no angatahanay izany aminao fa Ianao velona sy manjaka miaraka amin’ny Ray sy ny Fanahy Masina, amin’ny taona rehetra mandrakizay. Amen

Vavaka ho an’ireo ananana adidy ivavahana

Andriamanitra, omeo ny fahasoavanao, ny havako, ny mpanao soa ahy, ny sakaizako sy ny fahavaloko; vonjeo ny mahatra, ny marary sy ny miala aina; tariho ho ao amin’ny Eglizinao ny olona mivavaka aminao amin’ny fò mahitsy; ampivalozy ny mpanota ary tsilovy ny tsy mino. Andriamanitra o, afaho ny fanahin’ny olona marina izay mbola ao amin’ny afo fandiovana, koa omeo ny fiadanana mandrakizay izy. 

Vavaka fangatahana fandriampahalemana

Ry Andriamanitra Rain’ny Famindram-po ô,

Noharianao ho iray Fianakaviana Aminao izahay,

ary tsimbininao hatrany, hiadana sy ho finaritra.

Tsy nahay namaly fitia anefa izahay indrisy,

fa nanalavitra anao, ka latsaka an-katerena.

Very fanahy mbola velona fa zoim-pahoriana;

Rotidrotiky ny fialonana sy ny fitiavan-tena ny fiaraha-monina

Mijaly sy misara-bazana ny fianakaviana.

Revo ao anatin’ny herisetra sy ny zava-mahadomelina ny tanora maro.

Ny mpanararaotra izao andro sarotra iainanay izao

Mamitaka sy mandainga, ary mahavatra mandatsa-drà aza.

Mitodika aminao anefa izahay ry Ray ô,

Ka mifona, ary avelao heloka.

Ahirato ny sainay hahalala ny rariny sy ny hitsiny

Antoky ny fandriam-pahalemana

Amparo ny tananay hifandray amin’ny hafa,

Hampanjaka ny fihavanana.

Sokafy ny fonay hahay hitia na dia ny fahavalonay aza.

Hazavao ny fiaraha-monina misy anay

hahay handray Anao Fihavanana.

Rotsahy ny tsodranonao ny fiainanay,

Omeo ny Fanahinao hiady amin’ny ratsy,

Miaraka amin’i Masina Maria Renin’i jesoa sady Reninay,

Mpanjakavavin’ny Fiadanana izahay no mitalaho izany aminao.

Amen!

Antananarivo, 24 mai 2013

Fivondronamben’ny Eveka eto Madagasikara