Ndao ho tantaraina, ny lasa tsy ho fanadino

(natao hitantarana ny ireo zava-nitranga sy niainana teto amin’ny Fiangonana Mb Anne Anjomakely hatramin’izay niandohany ka hatramin’izao. Karazana “Boky volamena” manaraka ny teknika moderina izy ity. Isika rehetra izay manan-ko lazaina dia afaka mandefa izany aty amin’ny tompon’andraikitra amin’ny Serasera “mass media” amin’ny alalan’ny adresy mailaka ….. Dia misaotra anao mandefa ny sarinao sy ny tahirin-tsary izay misy any aminareo handraiketantsika ny tanataran’ny Fiangonantsika.)

Atoa RAKOTOARIVONY Patrice no mitantara

Rakotoarivony

TANTARAN’NY FIANGONANA EO AMBANY FIAROVAN’I MB ANNE (EKAR ANJOMAKELY)

Nanomboka nivavaka tamin’ity Fiangonana ity aho tamin’ny taona 1960

Ny filoha tamin’izany dia Atoa RAFARILARABO Antoine

Ny mpampianatra dia Atoa RANAIVO Marc

Tamin’ny taona  1964 dia nanoro hevitra azy aho mba hangataka fanampiana ho an’ny sekoly tao amin’ny Ambasady Amerikana. Tamin’izay fotoana izay dia nahazo fitaovana toy :

      ny latabatra, banc, estrade, tableau…

Ny taona  1969  dia tonga nanao fitsidihana pastoraly tao amin’ny Distrika Ambohijanaka ny Kardinaly Jérôme RAKOTOMALALA, tamin’izany no nanararaotana ny fotoana fandalovany nangatahana àlalana avy aminy ny mba samy hitantana ny volam-piangonana ny tsirairay satria nalefa tamin’ny distrika avokoa ny “Dénier de Culte” ka ny Mompera Curé no nandoa ny karaman’ny mpampianatra niasa teo amin’ny Distrika.

Nambaran’ny mpangataka fa ny anjara volan’ny distrika sy ny diosezy dia omena azy miaraka amin’ny vary fandoa isan-taona.

Ny antony dia misy ny Fiangonana tsy mahavita ny adidiny, hany ka tsy mandray karama ny mpampianatra ary niara-voasazy avokoa na dia ny mpampianatra nahavita ny adidiny aza.

Ny valiny azony tamin’izany anefa dia hoe: “MIALA RANGAHY, fa efa antitra , omeo ny tanora ny fitondrana.” Nalahelo izy nandre io tenin’ny Kardinaly io ary nilaza taminy fa tsy nety ny valinteny natao azy.  Mbola nilaza ihany anefa ny Kardinaly fa hakatony io Fiangonana io raha mikiry ny hijanona izy.  Tamin’izay anefa no namaliany azy  hoe :”Fiangonan-drazanay io ka tsy maintsy mivavaka ao izahay na tsy omenao Pretra aza.”

Nakatony nandritry ny 3 taona tokoa ny Fiangonana (1969-1971). Tsy nahakivy ny Kristianina anefa izany fa tonga nivavaka ihany izy ireo.

Nony tonga ny fotoana niantsoan’Andriamanitra azy dia Atoa RAKOTO Jules indray no voafiidin’ny Kristianina hitondra ny Fiangonana.  Fotoana lavalava ihany no nitondrany ny Fiangonana  tamin’izay fotoana izay.

Ny taona 1972, natsangana ny fikambanan’ny Tanora izay nitondra ny anarana hoe:”Tanora Kristianina Katolika” (TaKriKa). Natsangana ara-panjakana izy io tamin’izany ka nisy ny fitsipi-pitondrana sy ny ftsipika anaty nahazoana “recepissé”

Ny asa voalohany:  natao tamin’izany dia nampiditra herinaratra na “Electricité” , ny orinasa SEM no nampiditra ny jiro. (suite…)

Continuer la lecture Ndao ho tantaraina, ny lasa tsy ho fanadino

Tantaran’ny fiangonana

  • NY FIARAHAMONINA TRANAINY SY  NY  FIANGONANA SAVARAVINA :

Ny làlana tamin’izany mbola teny ambodin’I Lohalambo akaikin’ Ambatobehasina iny ary ny tanàna nalaza dia mbola  Amboanjobe, Ampahamasina, Ambohidrazana, Ambolamena, Ambohidrano sy Antsahamaina, Amporano, Ambohinaivo ary  Bongatsara ! Nitsitokotoko sy samy nanidy hadivory Na tamboho NY olona tamin’izany ary ny toe-tsaina amam-panahy koa dia saika nanahaka izay .Samy lehibe tamin’ny azy ary tsy tohinina fa samy sarotiny na teo aza ny fihavanana naha-malagasy!

            SOA IHANY FA TONGA NY EVANJELIN’I KRISTY   NENTIN’IREO MISIONERA.

                 Hoy Raleva Philippe,mpanoratra tera-tany iray  tao amin’ny boky :NY RAZAN’ANDRIANAMBONITRIMO TAO LOHALAMABO – pejy:10 : ” Roa ny Fiangonana tao Amboanjobe dia Protestanta sy Katolika .Ny Protestanta dia tokony ho tany amin’ny taona 1875 no niorenany, fa  ny Katolika kosa tsy  fantatro mazava . Teo Ankotra NY Protestanta fa ny Katolika tao an-tanànan’Amboanjobe!”

Dia hoy kosa Rakambana Jerôme,zana-dRainivaha sady raibenay , terak’Amboanjobe fa  sady Katesista tany Vohimavony- Ambositra no mpila ravinaritra !  “ Mbola kely izahay tany Imerina (Amboanjobe io ) dia efa nisy mompera vazaha nandehandeha teny Amboanjobe ary nampivavaka sy nampianatra katesizy sy hira . FINAZ  NO ANARANY ! Tsy nisy fiangonana akory teny fa fisariham-panahy fotsiny ! – Nohamafisin’ireo olon-dehibe teo Andratandroka  toa an-dry RAFARILAHY sy  Ra-Therèse teo Amboanjobe  izany saingy nampiany hoe : Teo ANKAMORY no mitangorona rehefa mandalo ilay Mompera vazaha dia mivavaka sy mianatra katesizy   fa teny ANTSAHAMAINA teny no efa nisy trano kely natao fivavahana indraindray.. .. Izay tena nafana fo dia nankany Tanjombato fa tany no nisy trano fiangonana lehibe sady nahasondriana ny atiny !

Nisy vaviantitra izany hoe natao batemy teny Antsahamaina teny tamin’ny                     02 Oktobra 1869 ary Mompera Finaz no nanao azy ! Rejistra taiza re  no mety niraketany  azy  e ? –  Angamba   Reny  na Reniben-dry Antoine RARABO mirahalahy  na avy amin-dry Séraphine RASENDRA tao Andohony izany satria ireo no tera-boromanga nalaza renay sy mbola hitanay teny .

Mompera Joseph LIMOZIN no tena nanorina ny Fiangonana tao Antsahamaina . .. Ny 06 Septambra 1877 izy no voatendry hitondra ny Faritany Katolika taty Atsimondrano. – – -Tanjombato no renivohitry ny Distrika tamin’izany ary fiangonana faha-16 tao anatiny Antsahamaina na dia mbola tsy azo ho natao hoe fiangonana loatra aza ny bikany .

  • FITOKANANA NY TRANOM-PIANGONANA VOALOHANY :

Ny taona 1880 no hita fa nahaleo tena ny Kristianina tao Antsahamaina ary dia natomboka teo ny fanisan’andro voalohany  ho nijoroan’ny FIANGONANA KATOLIKA Efa aman-jato ny vita Batemy ka nanome tany ny Ray aman-dReny tamin’izany hanorenana TRANO FIANGONANA  amin’izay . (suite…)

Continuer la lecture Tantaran’ny fiangonana

Ireto avy ny Pretra nifandimby taorian’I Mompera PEYRILHE

1926  –  1929

1929  –  1939

1939  –  1948

1948  –  1958

1958  –  1963

1963  –  1965

1965 –   1970

1970  –  1979

1979  –  1986

RP Jean Baptiste RAZAFINTSALAMA

RP  FALGUEYRETTES

RP  RAVAILLE

RP Albert Marie RAZANATSON

RP  THOMAS  ( Ilay maty voadonan’ny TRAIN teo Mahaimandry )

RP   Raymondo COSSU

RP  Barthélémy RAZAFINTSALAMA

RP   Raymond RAZAKARIVONY

RP  Jean Désiré BERCHMANS

(suite…)

Continuer la lecture Ireto avy ny Pretra nifandimby taorian’I Mompera PEYRILHE