Fiangonana

Collège Sainte Anne Anjomakely

Tonga teto amin’ny Sekoly Mb Anne Anjomakely ny Orange Solidarité Madagascar, ny 17 Janoary 2017, nizara « Tablettes » miisa 25 ho an’ireo mpianatry ny sekoly, mba hanampy azy ireo amin’ny fianarana sy hampianarana azy ireo ny teknolojia vaovao.

Fitaovana maro hafa koa no azo niaraka tamin’izany: Serveur Raspberry,Vidéo Projecteur, écran blanc, casque, power bank…, ary koa fampiofanana ireo mpampianatra sy ireo mpianatra ao amin’ny kilasy faha-4 sy faha-3.
Izany fanomezana natolotry ny Orange izany moa dia nisy fiaraha-miasa tamin’ny ministeran’ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra.

Ny Collège Ste Anne Anjomakely no sekoly faha-61 nahazo izao famatsiana ataon’izy ireo izao, ary izy no sekoly tsy miankina amin’ny fanjakana voalohany nahazo izany.
Ny hirariana dia hitombo kokoa hatrany ny fahaizan’ny mpianatra noho ireo fitaovana avo lenta vaovao ireo.

VAOVAOM-PIANGONANA 21 FEBROARY 2016

F.F.V.A. : 27 Febroary 2016

Andro natokan’ny Eglizy Katôlika eran-tany ho fiarovana ny tontolo iainana. Hisy hetsika fanadiovana sy fikarakarana atao eo anivon’ny fiangonana, ho an’ny tanora sy ny olon-dehibe rehetra, manomboka amin’ny 09 ora maraina. Samy mitondra angady sy zezika.

Recollection TAFIKA – VONA:

Alahady 28 Febroary 2016 : fanomanam-panahy mandritra ny Karemy ary koa hiatrehana ny fahatongavan’ny PAKA. Atao eny ambohipiadanana Anjomakely amin’ny 09 ora ka hatramin’ny 12 ora atoandro.

Recollection VALIA DIOSEZY :

Alahady 05 Marsa any Anatihazo Isotry. Samy mitondra 400Ar isan’olona hatao hofan-toerana.

Chapelle d’adoration Perpetuelle

Chapelle d'adoration perpétuelle

Chapelle d’adoration perpétuelle

Ny Chapelle d’adoration Perpétuelle ao amin’ny Ecar Sainte Anne Anjomakely. Loharanom-pahasoavana, toerana masina afaka handihan-tena, hiresahana manokana amin’ny Ray Tsitoha fa indrindra fitsahona masina. Tongava mandalo na dia 5 minitra monja aza. Tsy misy afa-tsy fahasoavana no hotovozinao ao.
« Si paisibles sont les moments passés avec Jésus à la chapelle d’adoration. Avec confiance, je lui parle comme à un ami, je lui confie tous mes besoins et ceux des autres »
«Quand une communauté est en amour et accueille l’Amour, tout est possible. La prière d’adoration et de louange est un des sept dons de l’Esprit Saint. Cette prière est comme un feu ardent qui dynamise nos familles et notre communauté. Elle nous permet d’espérer contre toute espérance et de se donner passionnément à la suite de Jésus.»

Tantaran’ny fiangonana

     EKAR Mb Anne Anjomakely

Fiangonana mb Anne Anjomakely

Mb Anne

        Ny Paroasy MB Anne dia mitoetra aty amin’ny 17 km atsimon’ny renivohitra. Manamorona ny lalam-pirenena fahafito izy, ao anatin’ny Commune Bongatsara izay ahitana fokontany enina (6). Avy amin’ireo fokontany ireo ny kristianina mandrafitra ny Fiangonana eto Anjomakely; fa ao koa ny any am-pielezana.

        Isika no toy izao dia tao ireo Ray aman-dReny teo aloha nanao ny ainy tsy ho zavatra, niezaka nanorina ny fiangonana, ary ny lasa tsy fanadino, ao koa ireo solofo sy dimby manatrika eto koa heverinay fa tsara ny mampatsiahy kely ny lalana nizorana.

     Ny fiangonana

       Na mbola tsy nisy Fiangonana akory aza tety amin’ny manodidina dia efa nihaohaody tety ry Mompera Finaz, nanao fisariham-panahy tamin’ny alalan’ny fampianarana katesizy sy hira. Fotoana fohy taorian’izay dia tapaka ny hevitra fa hanorina trano fiangonana teo Antsahamaina izay tsy lavitra eto, ka ny 12 marts 1882 no nahavitan’ny Fiangonana voalohany sy nitokanana izany.

        Rehefa nitombo isa ny kristianina dia nanao ezaka ny rehetra ka nanitatra io fiangonana vaovao io ary natao avo kokoa noho ny teo aloha ny rindrina, kanjo teo amin’ny fiomanana tamin’ny fitokanana iny indrindra no ravan’ny rivo-doza izany fiangonana vaovao izany ny alin’ny 18 febroary 1918. Nanao ezaka mafy indray ny rehetra indrindra ireo tanora ka vetivety foana dia nahangona vola, raikitra indray ny fananganana ny fiangonana faha-telo ny taona 1925. Nentanin-kafanam-po be loatra angamba ny tanora sy ny kristianina, ary maika loatra teo am-pananganana ilay fiangonana, ny teknika rahateo tsy ara-dalàna vokany nitriatra ny rindrina, tsy azo nivavahana tao am-piangonana sao dia mitera-doza.

        Taorian’izany, ny 11 oktobra 1926, dia nanentana ny kristianina i Mompera PEYRILHE, hanorina trano fiangonana vaovao, ka tapa-kevitra ny rehetra fa hafindra toerana hafa mihitsy, ka dia ny toerana manamorona ny arabe no hanorenana azy, dia izao toerana misy ny fiangonana Anjomakely izao. Niha be olona rahateo ny teto Anjomakely sady nandeha tsara ny varotra na entana io na sakafo. Tamin’ny fotoana nitondran’i Mompera Jean Baptista RAZAFINTSALAMA teo anelanelan’ny taona 1926-1929 no nahavitan’ny trano fiangonana faha-efatra. Rehefa hita fa tsy omby intsony ny Fiangonana dia nitarina sy nohatsaraina izay notokanan’ny Arseveka ny MGR Odon Marie Arsene RAZANAKOLONA, ny 31 oktobra 2010.

Fiangonana mb Anne Anjomakely

EKAR Mb Anne Anjomakely

Ny Ekar Mb Anne Anjomakely araka ny fitantaran’ny Lakroan’i Madagasikara

Amim-pinoana no ifampizaràna

Vaindohan-draharaha ny fiainam-panahy fa Fiangonana mifantoka betsaka amin’ny asa sosialy sy fanasoavana ihany koa ny Ekar  arovan’I Masimbavy Anne  ao Anjomakely.

Lakroan'i Madagasikara

Lakroan’i Madagasikara

        Niorina in’efatra ny Fiangonana teo Anjomakely nanomboka ny taona  1880 vao tonga tamin’ny Fiangonana ankehitriny. Hatramin’ny volana Aogositra 2013 dia nitambatra tamin’Ambohijanaka izy. Efa miroborobo fatratra ny Fiangonana ankehitriny ka ahitàna fikambanana masina sy vaomeran’asa  miisa enina dia ny MPIKALO n any MPIkabary Katolika, ny Ekipan’ny Raozery, ny Fanilon’I Madagasikara, ny Garde d’Honneur, ny Vaomeran’ny Hetsika, ary ny AFFA n any Amboaram-peon’ny Fitiavana Anjomakely. Misy ihany koa ny vondrona manao asa fanasoavana na “oeuvre de charité” eo amin’ny Paroasy. Mitety ireo tokantrano eo amin’ny faritra izy ireo , izay mahatratra 800 isa eo ho eo.Mijery am-potony izay zava-misy marina eo anivon’ny fiaraha-monina, indrindra ny fari-piainan’nt tsirairay. Tamin’izany no nahitàna fa misy ireo tena  manana, ny antonony ary ireo tena sahirana.Noho izany dia antom-pisian’io vondrona ion y manangona ireo fitaovana tsy ilain’ireo olona manana, manamboatra izay samba ary mitsinjara azy ho an’ireo tena sahirana. Manampy azy ireo manao izany moa ny V.S.F nza ny Vaomera Sosialy sy Fampivoarana. Isan’ny zarain’izy ireo amin’izany ny kilalao, fiataovam-pianarana mandritra ny vanim-potoana lehibe toy ny noely n any fetim-pirenena. Ezaka ataon’ny fiangonana amin’izao Karemy izao ny rakitra isan’Alahady ho onitry ny Karemy ka ny vola azo amin’izany dia entina hividianana sakafo ho an’ireo sahirana mialoha ny Paka. “Mazoto mandray andraikitra  sy miara-miasa ny Kristianina ”, hoy Mompera Randrianjatovo Jacques Léonce, Curé ao amin’ny Paroasy. Anton’izany ny fanentanana atao ao am-piangonana mandritra ny toriteny. Eo ihany koa ny fampisehoana an-tsary amin’ireo Kristianina ny zava-misy ampiana fanazavana mangarahara ny fitantanana. Isan’ny fitaizana ataon’ny Pretra ihany koa ny Fitsahona Masina tsy tapaka isaka ny Zoma.

Centre de Fraternité Sainte Therèse Ambohipiadanana

        Antony ny nahazaoan’ny Ekar Anjomakely Pretra manokan, raha oharina amin’ireo paroasy manodidina azy, ny fisian’io vondrona io. Ry masera ao anatin’ny « Congrégation Franciscaine Servante de Marie » no mitantana azy. Mitaiza ireo zaza kamboty sy sahirana ary manome sakafo ireo beantitra ihany koa no antom-pisian’ny Fikambanana. Ny zazavavy kely no tena raisin’izy ireo an-tanana. Miisa dimampolo eo ho eo izy ireo amin’izao fotoana izao , ka telo taona ny zandriny indrindra. Betsaka amin’ireo ankizy ireo no nalaina teny an-dalana , ao ny tsy hit any rainy na lasa adala ny reniny. Ny fanabeazana sy fitaizana azy ireo mba tsy ho tafalatsaka  anaty fitadiavam-bola mamohehatra toy ny fivarotan-tena no tena ifantohan’ny fikambanana. Tsy voatery ho ankizy eo amin’ny Paroasy anefa no raisin-dry Masera  na dia izy ireo aza no lohalaharana. Miezaka mamelon-tene amin’ny fambolena sy fiompiana ary ny fivarotana moa ny fikambanana na dia eo azan y vondrona hafa any ivelany manampy azy.

In LAKROA n’I Madagasikara, Alahady 01Marsa 2015 – Laharana 3909- taona faha 88.