Diosezin’Antananarivo

SINAODIN’NY EVEKA __________________________________________________ FIVORIAM-BE FAHATELO MIAVAKA AMIN’NY ANDAVANANDRO IREO FANAMBY PASTÔRALY ATREHIN’ NY FIANAKAVIANA EO ANIVON’NY TONTOLON’ NY FITORIANA NY VAOVAO MAHAFALY TAHIRIN-KEVITRA ENTI-MANOMANA NATAO TETO AN-TANÂNAN’I VATIKANA 2013

Continuer la lecture Diosezin’Antananarivo

II. Ny Fiangonana sy ny Vaovao Mahafaly momba ny Fianakaviana

        Tokony hotoriana amin’ireo rehetra miaina an’io làlam-piainana manokana fototra izoran’ny mpivady miombona ary misokatra amin’ny fanomezana ny ankizy eo anivon’ny ankohonam-pianakaviana io ny vaovao mahafalin’ny fitiavan’Andriamanitra. Tokony hatolotra ao anatin’ny fiainana fifampizarana sy mitera-bokatsoa ny foto-pampianaram-pinoana momba ny fanambadiana mba hambabo ny fo ka hanova azy ho araka ny sitrak’Andriamanitra izay niseho ankarihary tao amin’i Jesoa-Kristy.

        Raha ny amin’ireo tsiahy ara-loharanon-kevitra ara-tsoratra masina indray dia ireo andàlany maneho ny vontoatiny momba ny fanambadiana sy ny fianakaviana no hany ampahatsiahivina etoana. Torak’izany koa ny momba ireo tahirin-kevitra avy amin’ny Fahefa-mampianatry ny Fiangonana eran-tany miampy an’ireo lahatsoratra sasantsasany avy amin’ny Filan-kevitra Pontifikaly ho an’ny Fianakaviana ary koa avela ireo Eveka mpandray anjara amin’ny Sinaody mba hitondra izay tahirin-kevitra avy amin’ireo sampan-draharahan’ny Eveka avy any aminy avy.

        (suite…)

Continuer la lecture II. Ny Fiangonana sy ny Vaovao Mahafaly momba ny Fianakaviana

I. Ny Sinaody: ny Fianakaviana sy ny Fitoriana ny Vaovao Mahafaly

        Ny iraka hitory ny Vaovao Mahafaly amin’ny voaary rehetra dia nankinin’ny Tompo mivantana tamin’ireo mpianany ary ny Fiangonana no vato namelan-kafatra mitondra azy mamakivaky ny dian’ny tantara. Amin’ny andro iainantsika izao, ny fibaribarian’ny fikorontanana ara-piaraha-monina sy ara-panahy dia zary fanamby pastôraly mihantsy ny iraka hitory ny Vaovao iantsorohan’ny Fiangonana ho an’ny fianakaviana, ny fianakaviana izay ivo fototr’aina ho an’ny fiaraha-monina sy ny ankohonam-piangonana. Sady maika no ilaina ny fanolorana ny Vaovao Mahafaly momba ny Fiananakaviana ho an’io tontolo io. Miseho miharihary ny maha-zava-dehibe an’io lohahevitra io rahefa nanapa-kevitra ny hanolotra dingana roa ho an’ny Sinaodin’ny Eveka enti-manatanteraka azy ny Ray Masina: ny voalohany, dia ny fiantsoana ny Fivoriambe miavaka amin’ny andavanandro atao amin’ny 2014 izay mikendry ny hamaritra mazava ny « status quaestionis” sy hanangona an’ireo fijoroana vavolombelona ary tolo-kevitra avy amin’ny Eveka mba hitoriana sy hiainana amim-pomba azo antoka ny Vaovao Mahafalin’ny fianakaviana; ny faharoa, dia ny Fivoriam-be andavanandro amin’ny 2015 izay hikarohana sori-dàlan-kiasana ho fanorenana ny pastôraly hiahiana ny olona sy ny fianakaviana.

        (suite…)

Continuer la lecture I. Ny Sinaody: ny Fianakaviana sy ny Fitoriana ny Vaovao Mahafaly

III. Ireo fanontaniana tokony hapetraka

Ireto fanontaniana eto ambany ireto dia hanampy ny Fiangonana any an-toerana mba handray anjara mavitrika tokoa amin’ny fiomanana amin’ny Sinaody miavaka amin’ny andavanandro izay mikendry ny hitoriana ny Vaovao Mahafaly eo anivon’ireo fanamby pastôraly ateraky ny andro ankehitriny momba ny fianakaviana.

1. Momba ny fampielezana ny Soratra Masina sy ny Fampianarana avy amin’ny Fahefa-Mampianatry ny Fiangonana momba ny Fianakaviana.

a) Manao ahoana ny fahalalan’ny olona marina tokoa ny fampianarana omen’ny Baiboly, omen’ny « Gaudium et Spes », « Familiaris Consortio » ary ireo Tahirin-kevitra taty aorian’ny Kônsily mirakitra ny Fampianaran’ny Fiangonana Katôlika momba ny lanjan’ny fianakaviana?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Manao ahoana ny fomba fiofanan’ny mpino ato amintsika amin’ny fiainam-pianakaviana araka ny Fampianaran’ny Fiangonana?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Eo amin’ireo toerana hahalalana ny fampianaran’ny Fiangonana, tena ekena manontolo ve izy ireny?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(suite…)

Continuer la lecture III. Ireo fanontaniana tokony hapetraka