Toriteny Alahady 18 Febroary 2018

TE HIHAVANA AMINTSIKA ANDRIAMANITRA

Ry Havana, mety manontany tena isika hoe inona no tena dikan’ny karemy?

Ny tena dikan’ny teny hoe efapolo. Araka ny Testamenta taloha dia na io efapolo andro na efapolo taona,tamin’ny andron’i Noê dia nisy orana efapolo andro sy efapolo alina. Nivadika tamin’Andriamanitra ny vahoaka ka dia nofaiziny ary nodioviny ny tany tamin’ny alalan’ny rotsak’orana. Ka ireo izay nofidian’Andriamanitra sy nanaraka ny sitrapony sisa no velona, ny dikan’ny efapolo voalohany izany dia fiomanana miala amin’ny ratsy makany amin’ny tsara kokoa hatrany. Dia hitantsika ihany koa i Moizy nijanona efapolo andro sy efapolo alina tany an-tendrombohitra, nivadika tamin’Andriamanitra ny vahoaka Israely noho ny hanoanana ary nanao sary omby volamena izy ireo dia nivavaka teo fa tsy nieritreritra an’Andriamanitra,dia nandeha nitokana niresaka tamin’Andriamanitra i Moizy mba haka fiainana vaovao hiainan’ireto vahoaka ireto. Efapolo taona no nandehahanan’ny vahoakan’Israely ny tany efitra vao tonga tany amin’ny tany nampanantenaina izy ireo, midika koa izany fa fialàna amin’ny fiainana ratsy dia ny fanandevozana mankany amin’ny fiainana tsaratsara kokoa hatrany. I Jesoa dia nijanona efapolo andro sy efapolo alina tany an’efitra naneho ny finoany an’Andriamanitra sy nanomanany ny asa fitoriana izay ho ataony. Rehefa avy tany izy dia nandeha nitory ny fanjakan’Andriamanitra. Niomana I Jesoa amin’ny asa fanafahana izay ho ataony. Ny efapolo dia milaza fahalavorariana, miantso antsika Andriamanitra (suite…)

Resaka Facebook

Continuer la lecture Toriteny Alahady 18 Febroary 2018

Ny Sakramentan’ny Fanosorana ny marary

Ny  Sakramentan’ny Fanosorana ny marary

Ny fanosorana ny marary dia Sakramenta hanomezan’ny Fiangonana fanomezana manokana ho an’ny Kristianina mijaly noho ny aretina mafy sy ny fahanterana.

I Jesoa Kristy no namorona ny Sakramenta rehetra tamin’ny alalan’ilay rà sy rano nivoaka tamin’ny fony dia iny fahasoavana iny no raisintsika amin’ny alalan’ny Sakramenta.

Hoy ny Soratra Masina momba ny Sakramentan’ny fanosorana ny marary : « Misy marary ve ao aminareo ? Aoka izy hampaka ny pretran’ny Fiangonana ary aoka izy no hivavaka eo ambony sy hanosotra menaka azy amin’ny anaran’ny Tompo» Jak 5, 14-15

Ny tanjona kendrena dia : ny hanome fahasoavana manokana ny Kristianina misedra fahasahiranana noho ny aretina mafy na ny fahanterana.

Ny olona hosorana dia ny olona : (suite…)

Resaka Facebook

Continuer la lecture Ny Sakramentan’ny Fanosorana ny marary

Toriteny Alahady faha 11 Febroary 2018

« Sitrana ny boka »

        Ry havana, tamin’ny heriny isika dia nandinika ny fiainan’ny Joba, sy i Jesoa Kristy nampianatra ny olona sy nanala demony. Androany kosa dia miditra lalindalina kokoa isika amin’nny fandinihana ny Tenin’Andriamanitra. Ilay tenin’i Jesoa hoe : « Mety aho, madiova ianao» nefa tsy nikasika ilay boka akory izy, dia mampatsiaro antsika ny naharian’Andriamanitra an’izao tontolo izao hoe « Misia ny mazava », « Misia ny tany »… Midika izany fa mahery ny Tenin’Andriamanitra ary manova fo ka na miteny fotsiny aza Izy dia mahefa ny zavatra rehetra. Toy izany ihany koa isika rehefa mikonfesy, noho ny fahefana izay nomena ny Pretra ka hilazany hoe « izaho manala ny fahotanao… » dia afaka ny fahotantsika.

Voalohany ary araka ny ao amin’ny Boky Levitika. (Ny boky Levitika moa dia mikasika indrindra ny Mpisorona sy ny olona afaka manatrika sorona ary ny lalàna amin’ny fanatrehana ny sorona. Ny sorona lazaina eto moa dia tsy inona fa ny Sorona Masina izay ataontsika ankehitriny.)  Tamin’izany moa raha misy olona boka dia monina mitokana sy mihataka ny fiarahamonina sao mamindra, ka ny boka izany dia sady manava-tena no avahan’ny fiarahamonina. Raha ho an’ny fiainam-panahintsika ary izany, ny habokana mamindra dia ny fahazaran-dratsy (ohatra : tsy mivavaka alahady) Ary manava-tena isika satria i Jesoa dia miantso antsika mba hanantona azy fa isika no manava-tena tsy mandroso satria bokan’ny fahotana. Ka izany no andinihantsika tena satria indraindray isika efa ahiliky ny olona no mbola manava-tena ihany koa.

       Misy anatra lehibe telo kosa ny nambaran’i Md Paoly ho an’ny Kôrintianina teo : (suite…)

Resaka Facebook

Continuer la lecture Toriteny Alahady faha 11 Febroary 2018

Toriteny Alahady faha-4 Febroary 2018

« Misy antony ambony ny fijaliana»

Ry havana, mitohy hatrany ny fandalinantsika ny finoana, ary indrindra ny androany dia mikasika ny fiainantsika andavanandro satria na iza na iza mandalo eto amin’ity tany ity dia tsy maintsy mandalo amin’izay fijaliana izay.

Ny fanontaniana manitikitika antsika voalohany dia ny hoe : avy aiza ny fijaliana ? Andriamanitra tsy nahary zavatra ratsy na dia iray aza satria izay nohariany rehetra dia hitany fa tsara avokoa. Fa ny satana no nitondra ny ratsy mba hanelingelina ny fiainan’ny olombelona mba tsy hiantehitra amin’Andriamanitra.

Ny tenin’Andriamanitra telo omen’ny Fiangonana antsika anio no hoentintsika mandalina ity lohahevitra ity.

  • Ny voalohany dia nalaina tao amin’ny bokin’i Joba (mitantara ny fiainam-panahin’i Joba teo anatrehan’ny fijaliana izay nahazo azy) :

Tany am-boalohany dia nifikitra sy natahotra an’Andriamanitra, nanana ny vady aman-janany ary nanan-karem-be i Joba. Notsapan’Andriamanitra anefa izy ka noesorina taminy daholo ny fananany rehetra saingy tsy nanome tsiny an’Andriamanitra izy. Nalaina taminy avokoa ny zanany ary lasa boka izy, narary mafy ka ny ainy sisa no tsy niala, nefa vao maika aza izy nifikitra tamin’Andriamanitra satria ao amin’Andriamanitra no misy ny fiainana sy ny soa rehetra. Noho izay tsy fivadihan’i Joba tamin’Andriamanitra izay dia naverin’Andriamanitra avo roa heny ny fananany, naverina taminy ny zanany ary nampitomboan’Andriamanitra 140taona ny andro niainany.

(suite…)

Resaka Facebook

Continuer la lecture Toriteny Alahady faha-4 Febroary 2018

Toriteny Alahady faha-28 Janoary 2018

IZA I JESOA KRISTY AMINTSIKA?

Ry havana, tato ho ato isika dia nandinika ny antson’Andriamanitra miantefa amintsika tsirairay. Isika rehetra izao no antsoin’Andriamanitra tamin’ny alalan’ny batemy fony isika mbola kely ary rehefa lehibe dia mamaly amin’ny anarana fiantsoana. Dia izay no vatsy omen’ny fiangonana antsika androany hoe: iza moa I Kristy? Izay mino an’Andriamanitra dia tokony mahafantra azy ary ny fahafantarana azy no mahatonga antsika hifikitra aminy. Handeha lalina momba an’izay fahafantarana an’Andriamanitra izay isika androany, I kristy no nametraka io fanontaniana io tamin’ny mpianany. Izay no hodinihintsika ato amin’ny vakiteny masina telo androany.

Ahoana no hahafatarantsika an’Andriamanitra raha tsy izy no manambara ny tenany?

Nomeny antsika ny teniny dia amin’ny alalan’ny teniny no hahafantarantsika azy, ary izy no nanantona voalohany mba hahafantarantsika azy, dia tamin’ny alalan’ny zava-boahary izany: rivotra, masoandro, hazavana. Tononintsika amin’ny fiekem-pinoana izany. Ato ary dia ambarany mazava fa Andriamanitra no mifidy ny olona mitondra ny teniny, ary lazainy fa izay ambaran’izy ireo dia tenin’Andriamanitra. (suite…)

Continuer la lecture Toriteny Alahady faha-28 Janoary 2018