Toriteny Alahady paka 01 Aprily 2018

Fankalazana manetriketrika ny Paka

« Nitsangan-ko velona tokoa i Jesoa »

Ry havana, mankalaza ny Paka isika izay nitsanganan’i Kristy ho velona ho famonjena antsika, nanala antsika tamin’ny fanandevozan’ny fahotana.

Raha ny ao amin’ny Soratra Masina no dinihana dia miandalana ny fahazoan’ny olombelona ny Misterin’Andriamanitra na ny fahazoana ny atao hoe « Fitsanganan-ko velona »

  • Talohan’ny taonjato faharoa talohan’i Jesoa Kristy, dia mbola tsy azon’ny olona hoe misy ny fiainana ankoatra ny fiainana ety an-tany : rehefa maty ny olona dia mankany amin’ny Seoly (toerana any ambanin’ny tany) avokoa na nanao ny tsara na nanao ny ratsy.

  • Nanomboka teo amin’ny taonjato faharoa talohan’i Jesoa Kristy indray dia efa nanomboka azon’ny olona fa misy fiainana ankoatra ity fiainana ity ka izay olona tsara fanahy dia mitsangan-ko velona fa izay ratsy fanahy dia tsy mitsangan-ko velona intsony fa mankany amin’ny Seoly.

  • Rehefa tonga kosa i Jesoa Kristy vao tena fantatra ny atao hoe fitsanganan-ko velona : ny olona rehetra no mitsangan-ko velona. Hoy i Md Paoly hoe « ity vatantsika ity, izay mety lo, no hitsangana dia hitafy tsy fahalovana, ary amin’izay fotoana izay dia tsy ho feran’ny elanelana sy ny fotoana » Noho izany ny fahafatesana dia mampiditra antsika any amin’ny fiainana faharoa.

Araka ny Evanjely, dia olona telo : i Maria Madelena sy i Piera ary mpianatr’i Jesoa iray no voalaza ao ka hojerentsika tsirairay avy ny fomba fahazoan’izy ireo ny atao hoe « Fitsanganan-ko velona » araka ny toetrany avy.

  • I Maria Madelena

(suite…)

Resaka Facebook

Continuer la lecture Toriteny Alahady paka 01 Aprily 2018

Toriteny Alahady 25 Martsa 2018 : Sampankazo

Fahatsiarovana ny nidiran’ny Tompo tao Jerosalema

Ry havana, azo lazaina fa an-tsitrapo tokoa no nandehanan’i Jesoa tao Jerosalema satria hatramin’izay dia nikasa ny hisambotra azy foana ny olona fa tsy nahazo azy. saingy eto kosa dia Izy mihitsy no nanolo-tena hiditra ao Jerosalema ary tsy natahotra hosamborina ary tao anatin’izay no nilazany fa Mpanjaka Izy. Ny antony nandravany ny tao an-tempoly dia ny mba hampitodika ny olona any Aminy satria Izy no mpanelanelana antsika amin’Andriamanitra Ray. Ary ny antony nilazany hoe : « Ravao ity Tempoly ity fa ho atsangako indray afaka hateloana » dia hanehoany amintsika fa samy manampy antsika ho tonga any an-danitra na ny Fiangonana na Izy, saingy Izy irery ihany kosa no afaka mamonjy antsika fa tsy ny Fiangonana.

Lesona roa ary no hozaraina amintsika androany :

  • Ny fihetsiky ny mpianatra manoloana ny fisamborana an’i Jesoa

Diso fanantenana ny mpianatra satria natoky loatra (suite…)

Resaka Facebook

Continuer la lecture Toriteny Alahady 25 Martsa 2018 : Sampankazo

Toriteny Alahady 11 Martsa 2018

« Tia antsika mpanota ny Ray »

Raha jerena ny bokin’ny Tantara, dia vahoaka voatsonga tao anatin’ny firenena maro ireto vahoaka ireto satria avy ao no hiavian’ny Mesia. Nokarakarain’Andriamanitra ireo vahoaka ireo : notiaviny manokana, nombany sy nomeny ny tany nampanantenaina… satria nofidiny tao anatin’ny maro.

Inona anefa no zava-nitranga ?

Ity Andriamanitra izay tompointsika ity dia Andriamanitra saro-piaro amin’ny vahoakany ka ny tena tsy zakany dia ny nampirafesan’ny vahoaka Azy (nanompo Andriamani-kafa ny vahoaka na dia efa nanao fanekem-pihavanana tamin’Andriamanitra aza).

Inona ny nataon’Andriamanitra manoloana izany ?

Navelan’Andriamanitra notafihan’i Nabokôdônôzôro ny tanàna, nodorany ny Tempoly, (suite…)

Resaka Facebook

Continuer la lecture Toriteny Alahady 11 Martsa 2018

Toriteny Alahady 04 Martsa 2018

«Tsy mamela hipetra-poana ny fitiavana an’Andriamanitra »

Ry havana, misasaka sahady ity ny Karemy. Alahady telo eo ho eo sisa dia hiditra amin’ny Alahadin’ny Sampankazo isika. Nisy tanjona napetratsika tany am-boalohan’izao Karemy izao dia ny ho lavorary kokoa hatrany hanantona an’Andriamanitra ary izay ihany koa no tena dikan’ny Karemy : miala amin’ny ratsy ary mankany amin’ny tsaratsara kokoa, manantona kokoa an’Andriamanitra.

Tamin’ny Alahady voalohany isika dia nentin’i Jesoa tany an’efitra, avy eo tany an-tendrombohitra ary amin’ity Alahady fahatelo ity kosa dia entiny ao an-tempoly.

Miverina amintsika i Jesoa androany manome dikany : ny hasin’ny Fiangonana, ny hasin’ny tenantsika, ny Tempoly.

Tena tian’Andriamanitra isika olombelona. Nisahiranan’Andriamanitra mihitsy isika tamin’ny nahary (suite…)

Resaka Facebook

Continuer la lecture Toriteny Alahady 04 Martsa 2018

Toriteny Alahady 25 Febroary 2018

OMEO IZAY ANGATAHAN’ANDRIAMANITRA

Hevitra roa no hifampizarana amintsika amin’ireto tenin’Andriamanitra ireto. Ny voalohany dia mikasika ny fiovan’i Jesoa tarehy ary ny faharoa dia manamafy ny lohahevitra izay aroson’ny Fiangonana androany dia ny hoe: omeo izay angatahan’Andriamanitra.

Isaky ny alahady faharoa amin’ny karemy dia mamaky ny fiovan’i Jesoa tarehy isika aty am-piangonana, amin’ny taona A dia Md Matio, taona B Md Marka ary ny taona D dia Md Lioka. Amin’izao taona B izao dia i Md Marka no arahantsika fa ny faha 6 ny volana Aogositra isika dia mankalaza ny fiovan’i Jesoa tarehy, izany hoe in-droa isa-taona isika no mamaky izany. Ny fiovan’i Jesoa tarehy dia fanomanana ny Apôstoly hiatrika zavatra mafy. Nentin’I Jesoa nitokana I Joany sy I Jakoba, izy ireo dia vavolombelona. Tamin’ny nananganan’i Jesoa ilay zazavavy roa amby folo taona izy telo lahy no nahita ny nanaovana izany, izy ireo ihany koa dia nentin’i Jesoa nitokana tamin’izy hiady aina ary niova ny endriny tamin’io fotoana io. Androany io fiovana io, lasa fotsy manjopiaka tahaka ny ora-panala ny tarehin’i jesoa ary voalaza fa tsy misy mahavita fotsy madio tahaka an’izany eto ambonin’ny tany. Niondrika teo anatrehany ireo mpianatra ary nisy olona roa dia I Moizy sy Eli niresaka tamin’I Jesoa, misy dikany io; I Moizy dia tandindon’ny lalàna satria ny lalàna dia mahakasika ny mesia izay ho avy ary I Eli dia tandindon’ireo mpaminany rehetra izay efa nilaza mialoha mikasika ny Mesia ihany koa. Samy olon’ny tendrombohitra izy roalahy ireo, I Moizy dia nihaona tamin’Andriamanitra tany an-tendrombohitra nandritra ny efapolo andro nandray ny lalàna ary i Eli ihany koa dia tany an-tendrombohitra no nandray ny hafatr’Andriamanitra. Ny tendrombohitra dia toerana avo hihaonana amin’Andriamanitra, izay no anton’ny tilikambo. Ny tilikambo dia tandindon’ny tendrombohitra hihaonana amin’Andriamanitra, izay no dikan’ny tendrombohitra; toerana niovan’i Jesoa tarehy, hihaonana amin’Andriamanitra, nanomezan’i Jesoa ny lalàna.

Ny andro fankalazana ny niovan’i Jesoa tarehy dia manome hery fa tsy maintsy hiatrika ny fijaliana isika manome herim-po (suite…)

Resaka Facebook

Continuer la lecture Toriteny Alahady 25 Febroary 2018