Ny Ekar Mb Anne Anjomakely araka ny fitantaran’ny Lakroan’i Madagasikara

Amim-pinoana no ifampizaràna

Vaindohan-draharaha ny fiainam-panahy fa Fiangonana mifantoka betsaka amin’ny asa sosialy sy fanasoavana ihany koa ny Ekar  arovan’I Masimbavy Anne  ao Anjomakely.

Lakroan'i Madagasikara
Lakroan’i Madagasikara

        Niorina in’efatra ny Fiangonana teo Anjomakely nanomboka ny taona  1880 vao tonga tamin’ny Fiangonana ankehitriny. Hatramin’ny volana Aogositra 2013 dia nitambatra tamin’Ambohijanaka izy. Efa miroborobo fatratra ny Fiangonana ankehitriny ka ahitàna fikambanana masina sy vaomeran’asa  miisa enina dia ny MPIKALO n any MPIkabary Katolika, ny Ekipan’ny Raozery, ny Fanilon’I Madagasikara, ny Garde d’Honneur, ny Vaomeran’ny Hetsika, ary ny AFFA n any Amboaram-peon’ny Fitiavana Anjomakely. Misy ihany koa ny vondrona manao asa fanasoavana na “oeuvre de charité” eo amin’ny Paroasy. Mitety ireo tokantrano eo amin’ny faritra izy ireo , izay mahatratra 800 isa eo ho eo.Mijery am-potony izay zava-misy marina eo anivon’ny fiaraha-monina, indrindra ny fari-piainan’nt tsirairay. Tamin’izany no nahitàna fa misy ireo tena  manana, ny antonony ary ireo tena sahirana.Noho izany dia antom-pisian’io vondrona ion y manangona ireo fitaovana tsy ilain’ireo olona manana, manamboatra izay samba ary mitsinjara azy ho an’ireo tena sahirana. Manampy azy ireo manao izany moa ny V.S.F nza ny Vaomera Sosialy sy Fampivoarana. Isan’ny zarain’izy ireo amin’izany ny kilalao, fiataovam-pianarana mandritra ny vanim-potoana lehibe toy ny noely n any fetim-pirenena. Ezaka ataon’ny fiangonana amin’izao Karemy izao ny rakitra isan’Alahady ho onitry ny Karemy ka ny vola azo amin’izany dia entina hividianana sakafo ho an’ireo sahirana mialoha ny Paka. “Mazoto mandray andraikitra  sy miara-miasa ny Kristianina ”, hoy Mompera Randrianjatovo Jacques Léonce, Curé ao amin’ny Paroasy. Anton’izany ny fanentanana atao ao am-piangonana mandritra ny toriteny. Eo ihany koa ny fampisehoana an-tsary amin’ireo Kristianina ny zava-misy ampiana fanazavana mangarahara ny fitantanana. Isan’ny fitaizana ataon’ny Pretra ihany koa ny Fitsahona Masina tsy tapaka isaka ny Zoma.

Centre de Fraternité Sainte Therèse Ambohipiadanana

        Antony ny nahazaoan’ny Ekar Anjomakely Pretra manokan, raha oharina amin’ireo paroasy manodidina azy, ny fisian’io vondrona io. Ry masera ao anatin’ny « Congrégation Franciscaine Servante de Marie » no mitantana azy. Mitaiza ireo zaza kamboty sy sahirana ary manome sakafo ireo beantitra ihany koa no antom-pisian’ny Fikambanana. Ny zazavavy kely no tena raisin’izy ireo an-tanana. Miisa dimampolo eo ho eo izy ireo amin’izao fotoana izao , ka telo taona ny zandriny indrindra. Betsaka amin’ireo ankizy ireo no nalaina teny an-dalana , ao ny tsy hit any rainy na lasa adala ny reniny. Ny fanabeazana sy fitaizana azy ireo mba tsy ho tafalatsaka  anaty fitadiavam-bola mamohehatra toy ny fivarotan-tena no tena ifantohan’ny fikambanana. Tsy voatery ho ankizy eo amin’ny Paroasy anefa no raisin-dry Masera  na dia izy ireo aza no lohalaharana. Miezaka mamelon-tene amin’ny fambolena sy fiompiana ary ny fivarotana moa ny fikambanana na dia eo azan y vondrona hafa any ivelany manampy azy.

In LAKROA n’I Madagasikara, Alahady 01Marsa 2015 – Laharana 3909- taona faha 88.

Resaka Facebook