Lamesa misasaka alina 24/12/2015 : Toriteny

« Zaza teraka tao anaty alim-be no fahazavan’izao tontolo izao »

Raha vao miteny isika hoe Noely dia miova daholo ny zavatra rehetra,Tsy tahaka ny isan’ andro ny fiainantsika,na fitafy,na sakafo na ny fetifety.toa satry ho noely foana ny andro.Rehefa noely dia mitsahatra ny ady,satria mba te hifaly daholo ny olona rehetra. Mba tsy ho hafaliana ivelany fotsiny ny noely ho antsika.

Tsara ny iverenana hatrany ampiandohana,alohan’ny hifalifaliantsika ny noely,tsara ho fantatra hoe inona ny antony hifaliantsika ny noely ?inona no loharanon’izay hafaliana izay ?Itantsika ao @bokin’ny Jenezy I sy II,Tian’Andriamanitra loatra ny olombelona,nomen’Andriamanitra azy izay rehetra mety ahasambatra azy,nohariany lanitra noahariany ny tany,ny olombelona no nataony sarobidy indrindra tamin’ny zava-boahary nataon’Andriamanitra ho panjakan’ny zavaboahary ny olombelona.Tsy nisy nahaory azy.napetrany tao amin’ny saha EDENA ny olombelona,nataony daholo izay rehetra tokony ahasambatra ny olombelona,fa zavatra iray monja no napetrak’Andriamanitra « azonareo hinanana daholo ny hazo ao amin’ny saha,afa-tsy ny hazo eo afoavoan’ny saha ».Io ihany no nandraran’Andriamanitra ny olombelona.

Fa tsy nihonona tamin’izay ny olombelona,fa ilay zavatra nandraran’Andriamanitra azy no nanjary nampiditra fakam-panahy ho azy ka lasa nohaniny.Nandray i Eva dia nihinana,nomeny koa i ADAMA.tafiditra ny fahotana,tafiditra ny fahafatesana nohon’ny nandavan’ireo Ray aman’dreny voalohany an’Andriamanitra tamin’ny nihinanany ny voankazo voarara.Io ilay hoe Paoma ny ADAMA na « Pomme d’adame ».

Vokatr’izay dia tafiditra ny fahotana.Nohesorin’Andriamanitra Ilay fahasambarana teo amin’ny olombelona.nosazin’Andriamanitra ny olombelona,Ka voaroaka amin’ilay saha EDENA. Dia nasian’Andriamanitra anjely ny tany sabatra mba tsy ahafahan’ny olombelona hiditra ao intsony.Ary niteny tamin’ny Adama Andriamanitra hoe « Ny hatsemboan’ny tavanao no hinananao »,ary niteny tamin’ny vehivavy «hampitomboiko ny fijalianao,indrindra raha bevohoka hianao ,hankamin’ny vadinao ny fanirianao ary izy hizaka anao » hoy kosa izy tamin’ilay bibilava « noho hianao nanao izany dia voaozona ianao amin’ny biby fiompy rehetra sy ny biby rehetra eny an-tsaha : hikisaka amin’ny kibonao hianao ary vovon-tany no hoahaninao amin’ny andro rehetra hiainanao,ary ampifandrafesiko hianao sy ny vehivavy,ny tanankao sy ny taranany ; izy hanorotoro anao ary hianao kosa hanorotoro ny ombalahin-tongony » . Nohon’ny nataonareo dia voaozona ny tany ka haniry tsilo.

Tsy nanozona ny tany araka ny dikany anefa Andriamanitra,fa nosaziny fotsiny ny olombelona.na dia teo aza izany rehetra izany,dia tsy namela an’olombelona tamin’izao fotsiny izy fa nanomana avy hatrany izay tokony hamonjena ny olombelona Satria fanntatr’Andriamanitra fa tsy ho tafaverina amin’io hasambarana voalohany izay nomen’Andriamantra azy io na oviana na oviana intsony ny olombelona raha amin’ny herin’ny tenany samirery. Raha tsy Andriamanitra no mamerina an’io aminy indray.Ahoana àry ny hamonjena an’ity taranak’olombelona ity? marina fa noroahana,nosazina ny olombelona fa tsy nozonon’Andriamanitra,teo no eo ihany Andriamanitra dia nanomana vehivavy iray,izay no tena antony ankalazaintsika an’ity noely ity.satria isika variana fotsiny hoe fety ny andro,teraka jesoa…Fa tsy fantatra hoe inona moa ity noely ity ? Inona no antony ? Izay no antony niverenantsika ny tantara voalohany.noho ireo ray aman’dRenintsika lavo tamin’ny fahotana ka tsy ho avotra mihitsy isika raha tsy Andriamanitra no midina,izay nahatonga ny zanak’Andriamanitra ho tonga nofo tety ambony ny tany Mba hamonjy antsika olombelona,izay no nahatonga ity Noely ity.

Iza moa ilay mpamonjy ? i JESOA izany.Lalana sarotra no nahatongavan’i JESOA.raha fintinina ny tantara dia i Masina Maria notorotoroan’i Fanahy masina ka niteraka an’i JESOA ary Josefa kosa ilay vadiny madio indrindra,izay nikolokolo sy nanabe an’i Jesoa.ny taranaka niavian’jesoa io dia misy karazan’olona maro ao,ao ny Patriarka(taranaky Abrahama),taranaka mpanjaka,fa misy taranaka pivaro-tena ihany koa ao. Taiza tokoa moa Jesoa no teraka ? rehefa ho teraka i Masina Maria dia tsy nisy toerana ho azy intsony tao an-trano fandraisam-bahiny ka tao an-tranon’omby sisa no toerana azony nipetrahana.Io trano io dia trano, tsy ny biby ihany no mipetraka na atao ao fa fametrahana fitaovana ihany koa ao.ny fitaovana moa mazava hoazy fa rehefa misy ilaintsika azy ihany vao ampiasaintsika.Dia toy izany koa Jesoa amintsika,rehefa trotraky ny adin-tsaina na misy zavatra manahirana antsika vao tsaroantsika izy.lasa fitaovana Jesoa satria rehefa marary ihany isika vao miantso azy,rehefa hanala fanadinana… koa raha mbola izany no fiainantsika dia mbola ao an-tranon’omby foana io Jesoa io hatramin’izao fa tsy mbola ampiasaintsika mandrakariva ao am-pontsika sy eo amin’ny fiainantsika.ka na inona na inona fiainantsika dia tokony ahatsiaro azy foana isika satria izy irery ihany no afaka manome antoka ho antsika olombelona amin’ny « famonjena » antsika.araka ny tenin’ny Md Paoly manao hoe « tsy izaho intsony no ho velona fa i kristy no velona ato amiko »izany no ilaintsika ankehitriny amin’ny zava-misy eo amin’ny fiainantsika Fa tsy hataontsika fitaovana izy.Jesoa no efa nibaby ny mavesatra indrindra hoantsika nohon’ny fahontantsika,tonga teto an-tany izy mba hamonjy antsika,…I JESOA dia atao koa hoe EMANOELA,ny dikany dia hoe « eto amintsika ANDRIAMANITRA ary miaraka amintsika » koa aoka àry hotsaroantsika fa eo amintsika mandrakariva Andriamanitra.

Resaka Facebook