INONA NO NATAON’I JESOA HAMONJENA ANTSIKA?

Ny fototry ny fahota’ny olona dia ny avonavona. Mba hanadiovana izany dia
     –      niala tanteraka tamin’izay fihevitry ny olombelona i Jesoa: Ph 2, 6-8: nidina ambany indrindra: teo amin’ny toeran’Andriamanitra no nidina ho mpanompo.
     –      Teraka tao anaty fahantrana ary maty andevo (30 sicles: prix fixé par la loi pour la vie d’un esclave Ex 21, 32. Mt 26, 15).
    –      Fahafatesana tena mahafabaraka (cf. 1Kor 1, 23 fanafintohinana ho an’ny Jody ary fahadalana ho an’ny Jentily). Isan’ireo olom-boahozona (Gal 3, 13 ; cf. Dt 21, 23). Ny kapoka nanjo azy (cf. Dt 25, 3; voir aussi 2Kor 11, 24).
    –      Isan’ny teny nanaitra sy nitsatoka tao am-pon’i Frère Charles ny tenin’i Abbé Huvelin tamin’ny toriteny nataony: “Vous avez tellement pris la dernière place que personne n’a pu vous la ravir”. = « Noraisinao ny fitoerana farany izay tsy azon’olona rombahina aminao ».
Ireo no nataon’i Jesoa hamonjena antsika.
Ny Père Curé.

Resaka Facebook