INONA NO HEVITRY NY 40

 Quel sens ont les chiffres et les lettres dans la Bible?

    Les chiffres jouent aussi un rôle important dans la Bible. Il y a même un livre des Nombres ! Et un internaute fait remarquer que le chiffre 40 revient souvent, aussi bien dans l’Ancien que dans le Nouveau Testament, «et semble signifier un temps de méditation et d’épreuve».
C’est vrai. Il n’est qu’à voir, dit cet internaute :
    –      «40 jours pour le déluge,
    –      40 jours et 40 nuits pour le retrait et le jeûne de Moïse sur la montagne,
    –      40 ans d’errance pour le peuple hébreu avant de rejoindre Canaan,
    –      40 ans de règne pour les rois David et Salomon,
    –      40 jours de désert pour Jésus,
    –      40 jours de carême avant Pâques,
    –      40 jours après la Résurrection pour monter vers le Père… Pourquoi « 40 » et pas un autre nombre ?»
    –      Le prophète Elie monte lui aussi vers l’Horeb au terme d’une marche de 40 jours et 40 nuits (1 Romains 19).
    –      De même le temps du désert est parfois compté comme 400 ans. Mais les 40 jours du carême ne sont pas dans la Bible
    –      40 jours de Jésus au désert. Et on le voit, 40 et ses multiples sont un des chiffres de base de la Bible.
    –    40, c’est le temps dans la Bible et dans la pensée juive, pour faire un bon disciple, un disciple selon le cœur de Dieu. C’est le temps du façonnage du cœur par Dieu.
    Raha ny Soratra Masina no jerena dia misy heviny lehibe mihitsy io isa 40 io. Ny tena mahazatra antsika dia ny fifandian-kanina nataon’i Jesoa 40 andro /alina tany an’efitra (Mt 4, 1-2; Lk 4, 1-2). Ny 40 andro koa dia mampatsiaro ny faharetan’ny safodrano (Jen 7,4). Ankoatra an’io dia efa nisy olona roa teo amin’ny tantaram-pamonjena nifady hanina 40 andro/alina ihany koa dia i Elia (1Mpanj 19, 8) sy Moizy (Ex 34,28 /Dt 9,9) [ireo olona roa ireo moa no niseho tamin’i Jesoa tamin’izy niova tarehy tany amin’ny tendrombohitry Tabor Mk 9, 3]. Ankoatra ireo ny 40 dia mampahatsiahy ny 40 taona namakivakian’ny vahoaka Israely ny tany efitra alohan’ny hidirany ny tany nampanantenaina. Mampatsiaro koa ny nanirahan’Atra an’i Jonasa mpaminany ho any Niniva (Jonasa 3,4) P 1474. Noho izany dia ny 40 andro dia fotoana natao hiomanana manoloana ny vanim-potoana iray lehibe. Koa tokony ho hararaotina izao fotoana nomen’ny fiangonana hiomanatsika amin’ny Paka izao mba hahatonga antsika ho mendrika amin’ny fankalazana ny fanafahana antsika.
Ny Fomba fanao amin’izao Karemy izao.
Ny tena fanaon’ny fiangonana moa ary hamporisihina ny Kristianina dia ilay fomba fanaon’ny jody tena mpivavaka dia ny
    –      Asa fiantrana [izay ataontsika hoe fifampizarana],
    –      ny vavaka, ary
    –      ny fifadian-kanina. I  Jesoa  dia milaza azy io ao amin’ny Mt 6,1-18 (ao anatin’ilay atao hoe toriteny teny an-tendombohitra) sy ny tokony toe-po ary toe-panahy manao azy. Amin’ireo dia ny momba ny vavaka i.e ny toe-po entina mivavaka  no asiantsika teny kely avy eo.
Fa ankoatr’ireo dia misy ilay atao hoe fanosorana lavenona ihany koa izay anombohana ny Karemy. Iny moa dia ny alarobian’ny lavenona no atao. Ka raha ny ao amin’ny Soratra Masina dia maro ireo andininy milaza izany.
 
Ny Père Curé

Resaka Facebook