HEVITRY NY LAVENONA SY NY FIHOSORANA IZANY

Ny Lavenona moa dia maneho ny fahotana sy ny fahalemen’ny olona.
    –      Ohatra izao ao amin’ny Gen 3, 19 dia milaza fa noho ny fahotana dia tsy maintsy hody vovoka ny olona satria vovoka no nanamboarana azy.
    –      Raha nitory teny i Jesoa ny laha-teniny voalohany dia ny hoe “mibebaha ary minoa ny Evanjely” (Mk1, 15). Ireo no teny tononina rehefa manao iny fanosorana lavenona iny.
    –      Entina ilazana ny hoe fahalemena sy fahotana izao dia ao amin’ny Ez 28, 18 “Noho ny fitomboan’ny helokao, tamin’ny tsy fahamarinan’ny varotrao, dia novetavetainao ny fitoeranao masina, ka namoaka afo teo afovoanao aho, ka izy no nandevona anao, dia nampajanariako lavenona eny ambonin’ny tany ianao”; Malakia 3,12
    –      “Ho hitsahinareo ny ratsy fanahy, fa ho toy ny lavenona eo ambany faladianareo ireny amin’ny andro efa homaniko, hoy ny Tompon’ny tafika”.
    –      Ka ny fihosorana lavenona dia fanehoana nenina amin’ny fahotana vita (Jodita 4,11-16 srtt v. 16 “any ka ireo nanolotra ny sorona dorana aza, teny aminy ihany ny akanjo malailay, teo an-dohany ihany ny lavenona, no nanolotra izany tamin’ny tompo izy”;
    –      Ez 27, 30 “…hanosim-bovoka ny lohany, ary hihosinkosina amin’ny lavenona”;
    –      Jonasa 3,6 “Dia nampandrenesina izany ny mpanjaka, ka niala teo amin’ny seza fiandrianany, nanesotra ny akanjony, mirakotra lasaka, ary nipetraka tao amin’ny lavenona”.).
 
Ny Père Curé

Resaka Facebook