Fiofanana VALIA 21-02-2016

VAVAKA FANOMBOHANA

Ireo singa mamorona ny Vavaka Fanombohana ny Sorona Masina :

 • Hira fidirana
 • Fiarahabana
 • Fifonana
 • Voninahitra anie
 • Vavaka fanombohana

Ireo dia manana endrika Fanokafana sy Fampidirana

Ny Fiarahabana Apôstôlika dia iray ihany, ary tsy tokony hisy arahaba hafa atao intsony, toy izany koa amin’ny famaranana, ny Bénédiction Apostolique (tsy arahana veloma intsony).

FANOKAFANA: Procession : na fidirana.

 • Misy ny foto-kevitra ahafantarana ny miandry mandritra ny Lamesa

FAMPIDIRANA: Salutation Apostolique   :

 • Io ny fiarahabana ataon’ny Pretra
 • Manaraka izany ny fifonana
 • Avy eo arahina voninahitra (Gloria)

FANOMANANA: Préparation

Io ilay “Aoka isika hivavaka” izay midika Fitarihana hihaino ny Tenin’Andriamanitra

Midika ho fampidirana hihaino ny Tenin’Andriamanitra

Midika ho fampidirana amin’ny Vavaka fisaorana sy fankamasinana

Midika ho fampidirana hizotra amin’izao tontolo izao: ny tenin’Andriamanitra sy ny Kômonio noraisina dia entina amin’izao tontolo izao: ianareo no fanasin’ny tany.

HIRA FIDIRANA:

Famakiana ny tonon-kira fidirana no tena ilaina (tsy voatery hihira eto).

Azo hiraina:

 • mba hanombohana ny fankalazana,
 • mba hisy fiombonana, hampiditra amin’ny misterin’ny Litorjia (Misterin’ny finoana),
 • mba handraisana ny Pretra
 • mba hanombohana ny Sorona Masina amin’ny alalan’ny Famantarana ny Hazo Fijaliana

Fanamarihana:

Mandritra ny Avent sy ny Karemy dia tsy asiana Voninahitra satria tsy mbola nitsangan-ko velona I Kristy.

GESTE LITURGIQUE:

Io dia fihetsika maneho aim-pinoana anankiray.

Tena ilaina io fihetsika io amin’ny fotoana mahamety azy è VONINAHTRA

Ny Voninahitra = Gloria dia tandidon’ny

 • Mystère de l’incarnation
 • Mystère de la Résurrection

Ny PROCESSION : Ny fomba filahatra amin’izany

 1. Encens sy Encensoir
 2. Chandelier: Mpitàna jiro. Arahin’ilay Mpiservy mitondra ny Lakroa Masina. Marihina fa ny Lakroa rehetra dia atodika any amin’ny vahoaka mandrakariva.
 3. Mpiservy tsotra
 4. Filan-kevitra Pastôraly
 5. Clercs: ny Pretra rehetra
 6. Evangélière: Mpitondra ny Boky hamakiana ny Tenin’Andriamanitra
 7. Célébrant Principal : Pretra / Eveka
 8. Diacre assistant : roa no isany
 9. Mpiservy mpitàna ny tehina sy ny satroky ny Eveka

Fihetsika eo amin’ny Ôtely:

Ny Pretra manoroka ny ötely dia midika ho fisiana sisan-taolana olo-masina ao amin’ny ôtely = Fanajana.

Ny Pretra mametraka Tanana amin’ny Ôtely dia midika fahavononana hanao sorona ary koa ho lasa sorona ihany koa.

Raha Diakra kosa dia tsy mametraka Tanana fa manoroka ny Ôtely fotsiny ihany satria tsy mbola Mpisorona izy.

 

TOERANA AO AM-PIANGONANA:

Ankavia Ankavanana
Ôtely Masina Patron de l’Eglise (oh: Mb Anne)

 

Emboka manitra :

Lakroa Masina

Olona

Laika kristianina

3 coups d’ascensoir
Relique

Sary Vongana

2 coups d’ascensoir fois 3

 

Ny fanorohana ny Evangélière dia midika fa ianao dia Mpitory ny Vaovao Mahafaly dia mbola hitovy amin’ny olona toriana teny è Fankatoavana.

Ny FIFONANA : Acte Pénitentiel

 • Tsy mitovy amin’ny Kônfesy io
 • Ny Pretra afaka manao famindram-po faobe
 • Tsy mitovy lanja amin’ny Sakramenta ny Acte Pénitentiel

 

KONFESY ACTE PENITENTIEL
Fitanisàna ny fahotàna Fitanisàna ny famindrampon’Andriamanitra
Midika fa olona mpanota ianao Midika fa olona tsy mendrika ny hiseho eo anoloan’Andriamanitra ianao
Mandray famotsorana ataon’ny Pretra. Mandray kosa ary migoka ny famindram-pon’Andriamanitra.

 

KONFESY: Ilaina ve sa tsia? Inona no antony?

Ny resaka Kônfesy dia problème théologique / Ecclésiastique.

Mila maka sy hevitry ny atao hoe fiangonana isika izay midika ho CONVOCATION – ASSEMBLEE – CELEBRATION.

Izany dia midika

 • Tsy misy ny mandeha irery
 • Io fiangonana io dia Pélérinage miaraka mankany amin’ny fahamasinana

Ny Kônfesy dia midika fisiana Pretra (Ministre de Dieu), voatokana hizara Sakramena satria solotenan’i Kristy izy.

Amin’ny alalan’ny Fiangonana mandrakariva no ahazoana ny falemàna toy ny tamin’ny nanomezan’I Kristy ny fahefana tamin’ny Apôstoly.

Tsy tokony handray Kômonio ve raha tsy mahatratra ny hira fifonana?

 • Ilaina ny fiomanana (ponctualité)
 • Mila fandinihana sy fibanjianan an’Andriamanitra 5mn alohan’ny Sorona Masina
 • Raha tsy ao anatin’ny toe-pahotana mahafaty dia afaka mandray Kômonio.

Resaka Facebook