Alahady Trinite masina – 15/06/2014 – Tenin’Andriamanitra

Vakiteny voalohany: Boky Eksaody  (Eks 34, 4b-6.8-9 )

Ny Tompo Andriamanitra dia mamindra fo sy miantra.

Tamin’izany andro izany, dia nifoha maraina koa i Môizy, niakatra ny tendrombohitra Sinaia, araka ny nandidian’ny Tompo azy; nentiny teny an-tanany ny takelaka vato roa. Dia nidina tao anatin’ny rahona ny Tompo ka niara-nijanona taminy teo, sy nanonona ny anarana hoe: Iaveh! Tompo! Ary nandalo teo anatrehany ny Tompo sady niantso hoe: “Izaho no Iaveh! Tompo! Andriamanitra mamindra fo sy miantra, mahari-po sy be hatsaram-po amam-pahamarinana”. Niondrika tamin’ny tany niaraka tamin’izay i Môizy, dia niankohoka, nanao hoe: “Raha nahita fitia teo imasonao aho, ry Tompo, aoka re mba hiaraka aminay ny Tompo, fa vahoaka mafy hatoka izy. Avelao ny heloka amam-pahotanay, ary raiso ho lovanao izahay”.

Taratasy faharoan’i Md Paoly ho an’ny kristianina tany Kôrinty (2Kôr 13, 11-13)

Homba anareo anie ny fahasoavan’i Jesoa Kristy, sy ny fitiavan’Andriamanitra, ary ny firaisana ao amin’ny Fanahy Masina.

Ry kristianina havana, mifalia, miezaha ho lavorary, mifanalà alahelo, miraisa hevitra, mihavàna tsara, dia ho eo aminareo ny Andriamanitry ny fitiavana amam-piadanana. Mifanaova veloma amin’ny fanorohana masina. Manao veloma anareo ny olo-masina rehetra. Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan’i Jesoa Kristy Tompo, sy ny fitiavan’Andriamanitra, ary ny firaisana ao amin’ny Fanahy Masina!

Evanjely masina nosoratan’i Md Joany (Jo 3, 16-18)

Nirahin’Andriamanitra ny Zanany mba hamonjy izao tontolo izao amin’ny alalany.

Tamin’izany andro izany, i Jesoa nilaza tamin’i Nikôdema hoe:”Lehibe tokoa ny fitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanany tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka tamin’izao tontolo izao, mba hitsara izao tontolo izao, fa mba hamonjy izao tontolo izao. Izay mino Azy dia tsy tsaraina: fa izay tsy mino kosa dia efa voatsara rahateo, satria tsy mino ny Anaran’ny Zanak’Andriamanitra tokana.

 

 

Resaka Facebook