Alahady sakramenta masina – 22/06/2014 – Tenin’Andriamanitra

Vakiteny voalohany: Boky Deterônômy (Det 8, 2-3.14b-16a ) 

Nanome hanina izay tsy fantatrao sy ny razanao ny Tompo

Tamin’izany andro izany, niteny tamin’ny vahoaka i Môizy nanao hoe:” Tsarovy ireo lalana rehetra izay nasain’ny Tompo Andriamanitrao nandehananao, tany an’efitra, nandritra ny efapolo taona izao, mba hampanetry tena anao, sy hitsapa ny tenanao, dia hahalalany izay hevitrao ao am-ponao, na hitandrina ny didiny ianao, na tsia. Nampietry tena anao Izy sy namela anao ho noana, ary namahana anao tamin’ny mana, izay tsy fantatrao, na fantatry ny razanao, mba hampahalalàny anao fa tsy ny mofo ihany no iveloman’ny olona, fa izay rehetra mivoaka avy amin’ny vavan’Andriamanitra no iveloman’ny olona.

Aza hadinoina ny Tompo Andriamanitrao, izay nampivoaka anao avy tany amin’ny tany Ejipta, tamin’ny trano fanandevozana, Izay nitondra anao tany an’ efitra lehibe sy mahatahotra misy bibilava mivaivay sy maingoka, amin’ny fitoerana ngàzana sy tsy misy rano; Izay nampiboiboika rano ho anao, avy amin’ny vatolampy mafy indrindra, Izay nanome mana hohaninao tany an’efitra, dia zavatra tsy fantatry ny razanao akory”.

Vakiteny faharoa: Taratasy voalohan’i Md Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Kôrinty (1Kôr. 10, 16-17)

Iray ihany ny Mofo, ka dia tena iray ihany koa isika na dia maro aza.

Ry kristianina havana, moa ny kalisim-pisaorana izay isaorantsika, tsy firaisana amin’ny Ran’i Kristy va? Ary moa ny mofo izay vakiantsika, tsy firaisana amin’ny Tenan’i Kristy va? Satria iray ihany ny Mofo, ka dia tena iray ihany koa isika na dia maro aza, fa Mofo iray ihany no iombonantsika rehetra.

Evanjely masina nosoratan’i Md Joany (Jo 6, 51-59)

Tena fihinana ny Nofoko ary tena fisotro ny Rako.

Tamin’izany andro izany, i Jesoa nilaza tamin’ny vahoaka Jody nanao hoe: ”Izaho no mofo velona izay nidina avy any an-danitra: raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy, ary ny Mofo izay homeko dia ny Nofoko ho fiainan’izao tontolo izao”. Dia nifanditra ny Jody nanao hoe: “Hataon’ilay io ahoana àry no fanome antsika ny nofony hohanina? Fa hoy i Jesoa tamin’izy ireo: “Lazaiko marina dia marina aminareo fa raha tsy mihinana ny Nofon’ny Zanak’olona ianareo sy tsy misotro ny Rany, dia tsy manana ny fiainana ao aminareo. Izay mihinana ny Nofoko sy misotro ny Rako no manana ny fiainana mandrakizay; ary Izaho hanangana azy amin’ny farandro. Fa tena fihinana ny Nofoko, ary tena fisotro ny Rako. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako, dia mitoetra ao anatiko, ary Izaho ao anatiny. Velona ny Ray naniraka Ahy, Izaho koa dia velona ao amin’ny Ray: toy izany koa no hahavelona amiko izay mihinana Ahy. Izany àry no Mofo nidina avy any an-danitra: tsy mba tahaka ny razanareo izay nihinana mana nefa maty ihany; fa izay mihinana ity Mofo ity kosa dia ho velona mandrakizay”.

 

Resaka Facebook