Alahady 25/10/2015 : Tenin’ Andriamanitra

Vakiteny voalohany: Bokin’i Jeremia Mpaminany (Jer 31, 7-9)

Haveriko eo amin’ny vahoaka ny jamba sy ny mandringa.

Izao no lazain’ny Tompo: Mihobia an-kafaliana ny amin’i Jakôba, manaova firavoravoana, noho ny amin’ilay lohan’ny firenena; ataovy re ny feonareo, mihirà hira fiderana, ka lazao hoe: Ry Tompo, vonjeo ny olonao, dia ny sisa amin’i Israely! Indro Aho mamerina azy, avy any amin’ny tany avaratra; manangona azy, avy any amin’ny faran’ny tany. Ho eo amin’izy ireo ny jamba sy ny mandringa, ny manana anaka sy ny efa mihetsi-jaza; hanao dia be izy ireo no hiverina aty. Hiverina amin-dranomaso izy; ary eo amin’ny fifonany no hitondrako azy miverina; eny amin’ny rano velona, no hitarihako azy, amin’ny lalana marin-tampona tsy hahatafintohina azy; satria efa ray ho an’i Israely Aho, ary lahimatoako i Efraîma.

Vakiteny faha-2: Taratasin’i Md. Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina Hebrio (Heb 5, 1-6 )

Ianao no Mpisorona mandrakizay araka ny fomban’i Melkisedeka.

Ry kristianina havana, rehefa mety ho Mpisorombe ka alaina amin’ny olona, dia tendrena ho solon’ny olona amin’ny fifampiraharahàny amin’Andriamanitra, mba hanolotra fanatitra sy sorona noho ny ota; sady mahay miantra ny tsy mahalala sy ny mania izy, satria na ny tenany aza mba voan’ny fahalemena ihany koa, ka noho izany fahalemeny izany, tsy maintsy manao sorona ho an’ny tenany, toy ny ataony ho an’ny vahoaka ihany koa izy. Ary tsy misy mahazo maka izany voninahitra izany ho an’ny tenany, afa-tsy izay antsoin’Andriamanitra tahaka an-dry i Aarôna ihany. Dia toy izany koa i Kristy, fa tsy Izy no nanandra-Tena ho Mpisorombe, fa Ilay nanao taminy hoe: “Zanako Ianao, Izaho no niteraka Anao androany”; sy nilaza amin’ny teny hafa koa hoe: “Ianao no Mpisorona mandrakizay araka ny fomban’i Melkisedeka”.

Evanjely Masina nosoratan’i Md Marka (Mk 10, 46-52)

Rabony ô, aoka mba hahiratra aho.

Tamin’izany andro izany, i Jesoa sy ny mpianany, dia tonga tao Jerikô, ary nipetraka nangataka teo amoron-dalana kosa i Bartime jamba zanak’i Time. Nony reny fa hoe i Jesoa Nazareanina izany, dia rafitra niantso izy nanao hoe: “Ry Jesoa Zanak’i Davida ô, mamindrà fo amiko”. Ary maro no nandrahona azy mafy mba hampangina azy, fa vao mainka niantso mafimafy kokoa izy nanao hoe: “Ry zanak’i Davida ô, mamindrà fo amiko”. Dia nijanona i Jesoa, ka nampiantso azy. Ary nantsoin’ny olona izy sy nilazany hoe: “Matokia! mitsangàna, fa antsoiny ianao”. Dia nariany ny lambany, ka niezaka nanatona an’i Jesoa izy. Ary hoy i Jesoa taminy: “Inona no tianao hataoko aminao?” Dia hoy ilay jamba: “Rabony ô, aoka mba hahiratra aho”. Ary hoy i Jesoa: “Mandehana, fa ny finoanao no nahavonjy anao”. Dia nahiratra niaraka tamin’izay izy, ka nanaraka Azy teny an-dalana.

Resaka Facebook