Alahady – 24/08/2014 – Tenin’Andriamanitra

Vakiteny voalohany: Bokin’i Izaia Mpaminany (22, 19-23)

Hapetraka eo an-tsorony ny fanalahhidin’ny tranon’i Davida

 Horoahiko hiala eo amin’ny fitoeranao hianao, haongan’ny Tompo amin’ny raharahanao hianao. Ary iza no hitranga amin’izany andro izany: Hiantso ny mpanompoko aho, dia Eliasima zanak’i Helkiasa, ka hampiakanjoiko azy ny akanjo vitinao, hampanaoviko azy ny samboadinao; hapetrako eo am-pelatanany ny fahefanao; dia ho tonga ray izy amin’ny mponina ao Jerosalema, sy amin’ny taranak’i Joda. Hapetrako eo an-tsorony ny fanalahidin’ny tranon’i Davida, ka hamoha izy, tsy hisy handrindrina; handrindrina izy, tsy hisy hamoha. Hatsatoko toy ny fantsika amin’ny fitoerana mafy izy, ka hanjary sezam-boninahitra ho an’ny ankohonan-drainy.

Vakiteny faha-2: Taratasin’i Md Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Rôma (11, 33-36)

Avy aminy sy noho izy ary ho Azy ny zavatra rehetra.

  Ry kristianina havana, endrey, lalina tsy manam-paharitana ny fahendrena amam-pahaizan’Andriamanitra, tsy azo fantarina ny fitsarany, ary tsy takatry ny saina ny làlany! Fa iza moa no nahalala izay hevitry ny Tompo, ary zovy no mpanolo-tsaina azy? Sa iza no nanome azy aloha, mba hahazoany valin’izany?Avy aminy sy noho izy ary ho azy ny zavatra rehetra. Eny, izy no homem-boninahitra mandrakizay. Amena.

Evanjely Masina nosoratan’i Md Matio (16, 13-20)

Ianao no Piera, ary omeko anao ny fanalahidin’ny lanitra.

 Ary nony tonga tany amin’ny faritany atao hoe: Sezarean’i Filipo Jesoa, dia nanontany ny mpianany hoe: Ataon’ny olona ho iza moa ny Zanak’olona? Ary hoy ireo: Ny sasany manao hoe: Joany Batista, ny sasany Elia, ary ny sasany Jeremia, na ny anankiray amin’ny mpaminany. Dia hoy Jesoa taminy: Fa hianareo kosa, ataonareo ho iza aho? Namaly Simona Piera ka nanao hoe: Hianao no Kristy zanak’Andriamanitra velona. Dia namaly Jesoa ka nanao taminy hoe: Sambatra hianao, ry Simona zanak’i Joany, fa tsy ny nofo aman-dra no nanambara izany taminao, fa ny Raiko izay any an-danitra. Ary izaho milaza aminao fa hianao no Piera (vato), ary eo ambonin’izany vatolampy izany no hanorenako ny Egliziko, ary ny vavahadin’ny afobe tsy haharesy azy. Homeko anao ny fanalahidin’ny fanjakan’ny lanitra, ka izay rehetra hofehezinao etý an-tany dia ho voafehy koa any an-danitra, ary izay rehetra hovahanao etý an-tany dia ho voavaha koa any an-danitra. Ary tamin’izay, dia norarany ny mpianany mba tsy hilaza amin’ny olona fa izy no Kristy.

Resaka Facebook