Alahady – 21/09/2014 – Tenin’Andriamanitra

Vakiteny voalohany: Bokin’i Izaia Mpaminany (55, 6-9)

Ny fihevitro tsy fihevitrareo.

Mitadiava ny Tompo, dieny mbola mety ho hita izy. Miantsoa Azy dieny mbola akaiky Izy. Aoka ny ratsy fanahy hiala amin’ny lalany, ary ny meloka amin’ny heviny; ka hiverina amin’ny Tompo izy, dia hamindrany fo; dia amin’Andriamanitra fa mamela malalaka Izy. Fa ny fihevitro, tsy fihevitrareo, ary ny lalanareo, tsy mba lalako. – Teny marin’ny Tompo.  – Tahaka ny haavon’ny lanitra noho ny tany, no haavon’ny fihevitro noho ny fihevitrareo.

Vakiteny faha-2: Taratasin’i Md Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Filipy (1, 20d-24. 27a)

I Kristy no velona ato amiko.

Ry kristianina havana, homem-boninahitra amin’ny tenako i Kristy, na velona aho, na maty. Satria raha ny amiko, dia i Kristy no ahavelomako, ary ny fahafatesana no ahazoako tombony. Raha mbola velona amin’ny nofo anefa aho, dia ho fahavokaran’ny asako izany, ka tsy hitako izay hofidiko, fa sanganehana eo anelanelan’izy roa ireo aho: ny handeha ho any amin’i Kristy moa, iriko sy tsara lavitra; nefa ny hitoetra amin’ny nofo kosa no ilaina kokoa noho ny aminareo.Fa izao ihany e: manaova fitondran-tena mendrika ny Evanjely ianareo.

Evanjely Masina nosoratan’i Md Matio (20, 1-16a)

Sa ratsy ny masonao, satria tsara aho?

Tamin’izany andro izany, i Jesoa nilaza ity fanoharana ity tamin’ny mpianany nanao hoe: “Ny Fanjakan’ny lanitra dia tahaka ny lehilahy tompon-trano, izay nivoaka marainakoa hanakarama mpiasa ho any an-tanim-boalobony. Ary rehefa nifanaiky tamin’ny mpiasa izy fa denie iray avy isan’andro ny karamany, dia nasainy nankany amin’ny tanim-boalobony izy ireo. Ary nivoaka izy tamin’ny ora fahatelo, dia nahita mpiasa hafa nidonana-poana teny an-kianja; ka hoy izy taminy: ‘Andeha koa ianareo, , mankany amin’ny tanim-boaloboko, fa homeko anareo izay antoniny’. Dia nankany ireo. Ary nivoaka indray izy tamin’ny ora fahenina sy fahasivy, ka nanao toraka izany koa. Ary dia nivoaka koa izy tamin’ny ora faharaika ambin’ny folo, ka nahita mpiasa hafa nijanom-poana, dia hoy izy taminy: ‘Nahoana ianareo no midonana-poana eto mandritra ny andro?’ Fa hoy ireo taminy: ‘Satria tsy nisy nanakarama anay’. Dia hoy izy taminy: ‘Andeha koa ianareo mankany amin’ny tanim-boaloboko’.  Ary nony hariva ny andro, dia hoy ilay tompon’ny tanim-boaloboka tamin’ny mpitandrina ny fananany: ‘Antsoy ny mpiasa, ary omeo ny karamany, aseseo avy aty amin’ny farany, ka hatrany amin’ny voalohany’. Dia nanatona izay nilatsaka tamin’ny ora faharaika ambin’ny folo, ka samy nahazo denie iray misesy avy. Fa nony nanatona kosa ny voalohany, dia nanantena hahazo bebe kokoa, kanjo denie iray misesy avy ihany koa no azony. Teo am-pandraisana izany izy dia nimonomonona tamin’ny tompon-trano nanao hoe: ‘Tsy niasa afa-tsy adim-pamantaranandro iray monja ireto farany ireto, kanefa nampitovianao aminay izay niaritra ny hasasarana sy ny hainandro nandritra ny andro’. Dia izao no navalin’ny tompo ny anankiray tamin’izy ireo: ‘Ry sakaiza, tsy manao zavatra tsy marina aminao aho; moa tsy denie iray va no nifanekenao tamiko? Alao ny anao, dia mandehana, fa tiako ny manome an’ilay farany toraka ny anao koa. Tsy mahazo manao izay tiako amin’izay fananako va aho?  sa ratsy ny masonao satria tsara aho?’ Dia toy izany, ny farany ho voalohany, ary ny voalohany ho farany”.

Resaka Facebook