Alahady – 20/07/2014 – Tenin’Andriamanitra

Vakiteny voalohany: Boky Fahendrena Fah 12, 13.16-19

Omenao andro hibebahany izy.

Tsy misy Andriamanitra hafa afa-tsy Ianao ihany, izay mitandrina ny zavatra rehetra, mba hanehoana fa tsy manao fitsara-mitanila Ianao. Fa ny fahefanao dia fanorenan’ny fahamarinana:ary noho Ianao Tompon’ny olona rehetra, no itondranao azy rehetra amim-pamindram-po. Izay tsy mino ny fahefanao tsitoha no anehoanao ny herinao; ary izay mahalala an’izany dia ataonao mangaihay amin’ny hasahiany. Fehezin’ny sitra-ponao ny herinao, ka mitsara amin-kamoram-po Ianao, ary mitondra anay amim-pamindram-po lehibe; satria eo aminao ny fahefana rehefa tianao. Ny nanaovanao izany no nampianaranao ny vahoakanao fa tokony ho antra olona ny marina;sy nampidiranao fanantenana mahafaly amin’ny zanakao, fa raha manota izy, omenao andro hibebahany.

Vakiteny faha-2: Taratasin’i Md Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Rôma 8, 26-27

Ny Fanahy no mangataka ho antsika amin’ny fitarainana tsy hay lazaina.

Ry kristianina havana, ny Fanahy no manohana ny fahalementsika, satria na izay mety angatahintsika aza tsy fantatsika, fa ny tenan’ Izy Fanahy ihany no mangataka amin’ny fitarainana tsy azo lazaina; ary Izy mikaroka ny fo no mahalala izay irin’ny Fanahy, sy ny fifonany araka an’Andriamanitra ho an’ ny olomasina.

Evanjely nosoratan’i Md Matio 13, 24-43

Avelao hiara-maniry izy roroa ambara-piavin’ny fijinjana.

      Ary nanao fanoharana hafa taminy koa Izy hoe: “Ny Fanjakan’ny lanitra dia mitovy amin’ny lalivay, izay nalain’ny vehivavy anankiray ka nataony tao amin’ny koban-dafarina intelon’ny famarana, mandra-pahazon’ny lalivay azy rehetra”. Fanoharana no nilazan’i Jesoa izany rehetra izany tamin’ny vahoaka, ary Izy tsy niteny taminy afa-tsy tamin’ny fanoharana, mba ho tanteraka ny tenin’ny mpaminany manao hoe: “Hiloa-bava hilaza fanoharana Aho, ary hanambara zavatra izay miafina hatramin’ny nanaovana izao tontolo izao”.      Ary nanao fanoharana hafa taminy koa Izy nanao hoe: “Ny Fanjakan’ny lanitra dia mitovy amin’ny voan-tsinapy izay nalain’ny olona ka nafafiny tany an-tanimboliny. Kely indrindra amin’ny voan-javatra rehetra izy; fa rahefa nitombo kosa, dia lehibe noho ny anana rehetra, ka tonga hazo; dia avy ny voro-manidina mipetraka ao amin’ny rantsany”.

      Tamin’izay, nony efa nampody ny vahoaka Izy, dia mba nody, ary nanatona Azy ny mpianany nanao hoe: “Lazao anay ny hevitry ny fanoharana ny amin’ny ahi-dratsy”. Ary namaly Izy ka nilaza taminy hoe: “Ny mpamafy ny voa tsara dia ny Zanak’olona; ny tanimbary dia izao tontolo izao; ny voa tsara dia ny zanaky ny Fanjakana; ny ahi-dratsy dia ny zanak’ilay ratsy; ny fahavalo izay namafy azy, dia ny devoly; ny taom-pijinjana, dia ny fahataperan’izao tontolo izao; ary ny mpijinja, dia ny Anjely. Tahaka ny anangonana ny ahi-dratsy sy andorana azy amin’ny afo no hatao raha mby amin’ny fahataperan’izao tontolo izao. Haniraka ny Anjeliny ny Zanak’olona, ary ireo dia hanangona sy hamoaka ny mpanafintohina sy ny mpanao ratsy rehetra hiala amin’ny Fanjakany, ka hanipy azy ao amin’ny memy mirehitra: any no hisy fitomaniana sy fikotroha-nify. Amin’izany kosa ny olo-marina dia hamirapiratra tahaka ny masoandro any amin’ny Fanjakan’ny Rainy. Aoka hihaino izay manan-tsofina hihainoana.

Resaka Facebook