Alahady 18/10/2015 : Tenin’ Andriamanitra

Vakiteny voalohany: Bokin’i Izaia Mpaminany (Iz 53, 10-11)

Rehefa nanatitra sorom-pifonana ho an’ny fanahiny izy, dia hahita taranaka, ho lava andro iainana.

Sitraky ny Tompo ny nanorotoro ny Mpanompony tamin’ny fijaliana, nefa rehefa voaatitry ny fanahiny ny sorom-panorenana, dia hahita taranaka izy, ho lava andro iainana, ary hambinina eo an-tanany ny hevitra nokasain’ny Tompo. Noho ny fijalian’ny fanahiny, dia nahita izy, ka ho afa-po. Ilay marina, Mpanompoko, noho ny fijaliany, hanamarina olona betsaka, ary ny tenany hivesatra ny helok’ireo.

Vakiteny faha-2: Taratasin’i Md. Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina Hebrio (Heb 4, 14-16 )

Aoka isika hanatona ny fiketrahan’ny fahasoavana amim-pahatokiana.

Ry kristianina havana, manana Mpisorona lehibe isika izay lasa namaky ny lanitra, dia i Jesoa Zanak’Andriamanitra, koa aoka hotanantsika mafy ny finoana efa nekentsika. Satria tsy Mpisorombe tsy mahalala mangoraka ny fahalementsika no antsika; fa efa nalaim-panahy tahaka antsika tamin’ny zavatra rehetra Izy, afa-tsy ny fahotana. Koa aoka isika hanatona ny fiketrahan’ny fahasoavana amim-pahatokiana, mba hahazoantsika famindram-po, sy hahitantsika fahasoavana ary hamonjena antsika amin’ny andro hilàntsika izany.

Evanjely Masina nosoratan’i Md Marka (Mk 10, 35-45)

Tonga ny Zanak’Olona mba hahafoy ny ainy ho fanavotana ny maro.

Tamin’izany andro izany, nanatona an’i Jesoa i Jakôba sy i Joany zanak’i Zebede ka nanao hoe: “Ry Mpampianatra ô, tianay mba hataonao aminay izay hangatahinay aminao”. Ary hoy Izy: “Inona no tianareo hataoko aminareo?” Dia hoy ireo: “Aoka ny anankiray aminay mba hipetraka eo ankavananao ary ny anankiray eo ankavianao any amin’ny voninahitrao”. Ary hoy i Jesoa taminy: “Tsy fantatrareo izay angatahinareo; moa mahasotro ny kapoaka izay hosotroiko va ianareo, na mahazaka ny batemy izay hanaovana batemy Ahy?” Hoy ireo taminy hoe: “Zakanay”. Fa hoy kosa i Jesoa: “Raha ny kapoaka hosotroiko, dia hosotroinareo ihany tokoa, ary ny batemy hanaovana batemy Ahy dia hanaovana batemy anareo ihany koa; fa raha ny hipetraka eo ankavanako sy eo ankaviako kosa, dia tsy Ahy ny hanome izany, fa ho an’izay nanamboarana azy ihany izany”. Nony nandre izany izy folo lahy dia tezitra tamin’i Jakôba sy i Joany; fa nantsoin’i Jesoa izy ireo ka nilazany hoe:
“Fantatrareo fa amin’ny fanjakan’izao tontolo izao, dia ny mpifehy no mitsangana ho tompo mandidy, ary ny lehibe no miseho ho mpifehy manam-pahefana. Fa aminareo kosa tsy mba tahaka izany; fa izay te ho lehibe indrindra no aoka ho mpanompo anareo, ary izay te-ho ambony indrindra eo aminareo no aoka ho mpanomponareo rehetra. Fa ny Zanak’olona tsy mba tonga hotompoina, fa mba hanompo ary hahafoy ny ainy ho fanavotana ny maro”.

Resaka Facebook