Alahady – 14/12/2014 – Tenin’Andriamanitra

Vakiteny voalohany: Bokin’i Izaia Mpaminany (Iz 61, 1-2a.10-11)

Ho revon-kafaliana ao amin’ny Tompo aho.

Ato amiko ny fanahin’ny Tompo, satria voahosotry ny Tompo aho; nirahiny hitondra teny soa mahafaly amin’ny mahantra, hamehy ny ferin’ireo torotoro fo; hampandre amin’ny babo fa afaka sy ny ao an-tranomaizina fa alefa; hitory taom-pahasoavana anankiray ho an’ny Tompo. Ho revon-kafaliana eo amin’ny Tompo aho, ary hiravoravo amin’ny Andriamanitro ny foko, satria notafiany fitafiam-pamonjena aho.ary nakanjoiny akanjom-pahamarinana, toy ny mpampakatra miravaka diadema eo an-dohany; toy ny am-pakarina miraratra ny firavany sarobidy. Fa toy ny ampanirian’ny tany ny tsimoka eo aminy, sy toy ny ampitsimohan’ny zaridaina ny voa nafafy eo aminy no ampanirian’ny Tompo Andriamanitra ny fahamarinana sy ny fiderana, eo anatrehan’ny firenena rehetra.

Vakiteny faha-2: Taratasy voalohan’i Md. Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Tesalônika (1 Tes 5, 16-24)

Hotahiriziny tsy hanan-tsiny ho amin’ny fahatongavan’ny Tompo ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny vatanareo.

Ry kristianina havana, mifalia mandrakariva ; mivavaha lalandava ; ary misaora amin’ny zavatra rehetra, fa izany no sitra-pon’Andriamanitra, ao amin’i Kristy Jesoa ho anareo rehetra. Aza mamono ny Fanahy ; aza manamavo ny faminaniana, fa zahao toetra ny zavatra rehetra, ka tano izay tsara ; fa fadio kosa na dia izay mitarehin-javatra ratsy fotsiny aza. Ary Andriamanitry ny fiadanana anie hanamasina ny tenanareo manontolo, ka hotahiriziny tsy hanan-tsiny ho amin’ny fahatongavan’i Jesoa Kristy Tompontsika avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny vatanareo. Tsy mivadika Ilay niantso anareo ka Izy ihany koa no hanefa izany.

Evanjely Masina nosoratan’i Md Joany (Jo 1, 6-8. 19-28)

Eo afovoanareo, misy olona anankiray izay tsy fantatrareo.

Nisy lehilahy anankiray nirahin’Andriamanitra, Joany no anarany ; tonga ho vavolombelona hanambara ny Fahazavana izy, mba hinoan’ny olon-drehetra noho ny teniny. Tsy izy anefa no Fahazavana fa tonga ho vavolombelona manambara ny fahazavana fotsiny izy. Ary izao no nambaran’i Joany raha naniraka mpisorona sy levita, avy tany Jerosalema, hankany aminy ny Jody mba hanontany azy hoe : “lza moa Ianao ?” Nilaza marina izy ka tsy nandà, fa nanao hoe: “Tsy i Kristy aho”. Dia nanontany azy izy ireo nanao hoe: “lza àry? i Elia va ianao?” Fa hoy izy: “Tsy izy aho”. Ary hoy ihany izy ireo: “llay mpaminany va ianao ?” Fa hoy ny navaliny :Tsia”. Ka hoy izy ireo taminy: “lza ary ianao, mba hitondranay valy amin’izay naniraka anay ? Ataonao ho iza ny tenanao ?” Dia hoy izy : “lzaho no feo miantso any an’efitra hoe : Ahitsio ny lalan’ny Tompo, araka izay voalazan’i Izaia mpaminany”. Ary Farisianina ireo iraka ireo. Dia nanontany azy indray ireo ka nanao taminy hoe : “Nahoana ary ianao no manao batemy raha tsy i Kristy, na i Elia, na ilay Mpaminany ?” Ka novalian’i Joany hoe: “lzaho manao batemy amin’ny rano ; fa eo aminareo misy anankiray tsy fantatrareo, dia Ilay avy ao aoriako, ary tsy mendrika hamaha ny kofehin-kapany aza aho”, Tany Betania andafin’i Jordany, izay nanaovan’i Joany Batemy, no natao izany zavatra izany.

Resaka Facebook