Alahady – 12/10/2014 – Tenin’Andriamanitra

Vakiteny voalohany: Bokin’i Izaia Mpaminany (Iz 25, 6-10a)

Hanomana fanasana ny Tompo ary hamafa ny ranomaso amin’ny tava rehetra.

Amin’izany andro izany ny Tompon’ny tafika hanomana fanasana amin’ity tendrombohitra ity, ho an’ny firenena rehetra, dia fanasana amin’ny hena matavy, fanasana amin’ny divay ela niotrehana, hena matavy sy be tsoka, divay ela niotrehana sy voatantavana. Horovitiny eto amin’ity tendrombohitra ity ny voaly manarona ny olona rehetra mbamin’ny rakotra mandrakotra ny firenena rehetra. Ny fahafatesana hofoanany tsy hisy mandrakizay; Andriamanitra Tompo hamafa ny ranomaso amin’ny tava rehetra; ny henatry ny vahoakany hoesoriny tsy hisy amin’ny tany rehetra fa efa niteny ny Tompo. Izao no holazain’ny olona amin’izany andro izany: « Indro ny Andriamanitsika izay niankinantsika mba ho voavonjy, dia ny Tompo izay nantenaintsika. Aoka isika hanao fifaliana sy hiravo amin’ny famonjeny ». Fa ny tanan’ny Tompo hipetraka amin’ity tendrombohitra ity.

Vakiteny faha-2: Taratasin’i Md Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Filipy (Fil 4, 12-14. 19-20)

Efako ny zavatra rehetra eo amin’Ilay mankahery ahy.

Ry kristianina havana, haiko ny mihafy, haiko ny manam-be. Efa nianatra ny ho voky sy ny ho noana aho, ary ny hanam-be sy ny tsy hanana na inona na inona, na aiza na aiza, ary na amin’inona na amin’inona. Mahefa ny zavatra rehetra aho amin’Ilay mankahery ahy; nefa tsara ny nataonareo niombom-pahoriana tamiko. Fa Andriamanitro kosa no hamonona izay ilainareo rehetra, araka ny hareny, hampombainy voninahitra ao amin’i Kristy Jesoa izany. Ho an’Andriamanitra Raintsika anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay! Amen.

Evanjely Masina nosoratan’i Md Matio (Mt 22, 1-14)

Asao ho aty amin’ny fampakaram-bady avokoa izay rehetra hitanareo.

Tamin’izany andro izany, i Jesoa nanao ity fanoharana ity tamin’ny lohandohan’ny mpisorona sy ny zokiolona nanao hoe: ”Ny Fanjakan’ny lanitra dia tahaka ny andriamanjaka anankiray izay nanao fanasana tamin’ny fampakaram-badin’ny zanany lahy, ka naniraka ny ankiziny hanainga izay efa nasaina, ho any amin’ny fampakaram-bady, fa tsy nety nankany ireo. Dia naniraka ankizy hafa indray izy nanao hoe: Lazao amin’ny nasaina hoe:’ Indro efa voavoatra ny nahandro ary efa vonona avokoa ny zavatra rehetra, koa tongava aty amin’ny fampakaram-bady ianareo’. Nefa tsy nahoany akory izany, fa samy lasa nandeha izy, ny iray nankany amin’ny sahany, ny iray nankany amin’ny varony, ary ny sasany nisambotra ny ankiziny, ka nony efa notevatevainy dia novonoiny. Tezitra ny mpanjaka nony nandre izany, ka naniraka miaramila nandringana izany mpamono olona izany, sy nandoro ny tanànany. Dia hoy izy tamin’ny ankiziny: ‘Efa voaomana ny fanasana amin’ny fampakaram-bady, fa ny nasaina no tsy mendrika. Koa mandehana ianareo any amin’ny fihaonan-dalana, ary asao ho aty amin’ny fampakaram-bady avokoa izay hitanareo. Dia niely eran’ny arabe ny ankiziny, nanangona izay rehetra hitany na tsara na ratsy, ka hipoka ny mpihinana ny trano fampakarana.Ary niditra ny mpanjaka hizaha ny mpihinana, ka nahita lehilahy anankiray tsy niakanjo ny akanjo fitondra amin’ny fampakaram-bady, dia hoy izy taminy: ‘Ry sakaiza, nahoana ianao no niditra eto, nefa tsy miakanjo ny akanjo fitondra amin’ny

Resaka Facebook