Alahady 12/07/2015 : Tenin’ Andriamanitra

Vakiteny voalohany: Bokin’i Amôsy Mpaminany (Amôs 7, 12-15)

Mandehana ianao maminany any amin’ny vahoakako.

Tamin’izany andro izany, hoy i Amasiasa, mpisoron’i Betela, tamin’i Amôsy: “Ry mpahita ô, mandehana mandositra any amin’ny tanin’i Jodà, ka any ianao no mihinàna hanina; any ianao no maminania. Fa aza maminany aty Betela intsony, satria fitoera-masin’ny mpanjaka ny aty, ary tranom-panjakana”. Izao no navalin’i Amôsy an’i Amasiasa: “Tsy mba mpaminany aho na zanaky ny mpaminany; fa mpiandry omby sy mpamboly aviavy. Ary nalain’ny Tompo tany aorian’ny biby fiompy aho, dia nataon’ny Tompo tamiko hoe: Mandehàna ianao, maminany any amin’’i Israely vahoakako”.

Vakiteny faha-2: Taratasin’i Md. Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Efezy (Efez 1, 3-14)

Nifidy antsika tao aminy talohan’ny nahariana izao tontolo izao Andriamanitra.

Hisaorana anie Andriamanitra, Rain’i Jesoa Kristy Tompontsika, izay nitso-drano antsika tao amin’i Kristy amin’ny tso-drano rehetra ara-panahy any andanitra, synifidy antsika tao aminy talohan’ny nahariana izao tontolo izao mba ho masina sy tsy manantsiny eo anatrehany isika, ary nanendry antsika rahateo tamim-pitiavana araka ny sitraky ny fony, mba ho zanaka hatsangany amin’ny alalan’i Jesoa Kristy isika; nampamirapiratra ny voninahitry ny fahasoavany izany, dia ny fahasoavany nanasoavany antsika ao amin’Ilay malalany. Izy no ahazoantsika ny fanavotana amin’ny Rany, sy ny famelana ny fahotantsika, araka ny haben’ny fahasoavany, izay nomen’Andriamanitra be dia be ho antsika tamin’ny fahendrena amam-pahalalana rehetra, fa nampahafantariny antsika ny lahatra lalin’ny safidim-pony, izay nofidin’ny hatsaram-pony hotanterahiny, rehefa feno ny andro: dia ny hanakapohana ny zavatra rehetra ho iray ao amin’i Kristy, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany.

Tao aminy ihany koa no nandraisantsika ny lovan-tsika, rahefa voatendry rahateo isika, araka ny fikasan’Ilay manao ny zavatra rehetra manaraka ny hevitry ny fony, mba ho fankalazana ny voninahiny isika, dia isika izay nanantena an’i Kristy rahateo. Tao aminy ianareo no nino, rahefa nahare ny tenin’ny fahamarinana, ny Evanjelin’ny famonjena anareo, ka nasiana ny tombo-kasen’ny Fanahy Masina, izay nampanantenaina sy santatry ny lovantsika, mandra-pahatanteraky ny fanavotana an’izay rehetra nofidin’Andriamanitra ho fankalazana ny voninahiny.

Evanjely Masina nosoratan’i Md Marka (Mk 6, 7-13)

Nanomboka naniraka azy ireo izy.

Tamin’izany andro izany, niantso ny roa ambin’ny folo lahy hankeo aminy i Jesoa, ka naniraka azy tsiroaroa, sy nanome fahefana azy handroaka ny fanahy maloto. Ary norarany tsy hitondra na inona na inona eny an-dalana izy ireo na kitapo, na mofo, na farantsa kely varahina amin’ny fehin-kibony, afatsy tehina ihany, fa ny tongotra no asiana kapa, ary tsy mitondra akanjo roa. Ary hoy koa Izy taminy: “Na aiza na aiza alehanareo, dia mitoera amin’izay trano hidiranareo ambara-pialanareo. Ary raha misy tsy mampiantrano na tsy mihaino anareo, dia mialà ao ka ahintsano ny vovoka amin’ny tongotrareo ho fiampangana azy”. Dia nandeha izy ireo ka nitory tamin’ny olona fa tsy maintsy mibebaka izy, sy nandroaka demony maro ary nanosotra diloilo ny marary betsaka sy nanasitrana azy.

Resaka Facebook