Alahady – 11/01/2015 – Tenin’Andriamanitra

Vakiteny voalohany: Bokin’i Izaia Mpaminany (Iz 55, 1-11)

Mankanesa aty amin’ny rano, na ianareo tsy manam-bola aza.

Izao no lazain’ ny Tompo; ianareo rehetra izay mangetaheta, mankanesa aty amin’ny rano, na dia ianareo tsy manam-bola aza; avia mividiana vary, ka mihinàna; avia hividy tsy amim-bola, na takalo, hividy divay sy ronono. Nahoana ianareo no mandany vola amin’izay tsy hanina; symisasatra amin’izay tsy mahavoky? Koa mihainoa Ahy, ary mihinana izay tsara; ary aoka ny fanahinareo hiravoravo amin’izay hanina fy. Atongilano ny sofinareo, ka mankanesa aty amiko; mihainoa ka aoka ho velona ny fanahinareo; ary hanao fanekena mandrakizay aminareo Aho,ary hanome anareo ny fahasoavana nampanantenaina an’i Davida. Indro izy natsangako ho vavolombelona eo amin’ny firenana;ho mpanapaka sy mpandidy ny firenena. Indro ianao hiantso ny firenena tsy fantatrao, ary ny firenena tsy nahalala anao, hidodododo ho aminao, noho ny amin’ny Tompo Andriamanitrao, sy ilay Masin’i Israely, satria nomeny voninahitra ianao. Mitadiava ny Tompo, dieny mbola mety ho hita izy. Miantsoa Azy dieny mbola akaiky Izy. Aoka ny ratsy fanahy hiala amin’ny lalany, ary ny meloka min’ny heviny; ka hiverina amin’ny Tompo izy, dia hamindrany fo; dia amin’Andriamanitra fa mamela malalaka Izy. Fa ny fihevitro, tsy fihevitrareo, ary ny alanareo, tsy mba lalako. – Teny marin’ny Tompo. – Tahaka ny haavon’ny lanitra noho ny tany, no haavon’ny fihevitro noho ny fihevitrareo. Tahaka ny ranon’orana aman’ oram-panala milatsaka avy any an-danitra tsy miverina any, raha tsy efa mahavonto sy mahalonaka ny tany, sy mampaniry ny zavatra mitsiry avy aminy, ka mampahazo voa famafy ny mpamafy, ary hanina ho an’ny mpihinana; toy izany ny teniko izay aloaky ny vavako, tsy miverina amiko foana izy, fa mahatanteraka izay tiako, sy mahatontosa izay namoahako azy.

Vakiteny faha-2: Taratasy voalohan’i Md. Joany Apôstôly (1 Jo 5, 1-9)

I Jesoa no Ilay avy tamin’ny rano sy ny ra.

Izay rehetra mino fa i Jesoa no Kristy, dia naterak’Andriamanitra; ary izay rehetra tia Ilay niteraka Azy, dia tia Azy naterany koa. Ny marika ahafantarantsika fa tia ireo zanak’Andriamanitra isika, dia ny fitiavantsika an’Andriamanitra sy ny fitandremana ny didiny. Fa ny fitandremana ny didiny no fitiavana an’Andriamanitra, ary tsy mavesatra ny didiny, satria izay naterak’Andriamanitra dia mandresy an’izao tontolo izao, ary ny fandresena izay naharesy an’izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza àry no maharesy an’izao tontolo izao, afa-tsy izay mino fa i Jesoa no Zanak’Andriamanitra? Dia izy no Ilay avy tamin’ny rano sy ny rà; tsy tamin’ny rano ihany, fa tamin’ny rano sy ny rà; ary ny Fanahy no manambara, satria ny Fanahy no fahamarinana. Fa misy telo no manambara [any an-danitra, dia ny Ray sy ny Teny sy ny Fanahy Masina; ary izy telo ireo dia mifanaraka. Misy telo koa no manambara ety an-tany], dia ny fanahy sy ny rano sy ny rà; ary mifanaraka tsara izy telo ireo. Raha ny fanambaran’ny olona aza raisintsika, mainka fa ny fanambaran’Andriamanitra izay lehibe lavitra; ary ny fanambaran’Andriamanitra, dia ny nanambarany ny Zanany indrindra.

Evanjely Masina nosoratan’i Md Marka (Mk 1, 7-11)

Ianao no Zanako malalako, Ianao no ankasitrahiko.

« Avy ao aoriako Ilay mahery noho izaho, ka tsy mendrika hiondrika, hamaha ny fehikapany akory aho. Izaho nanao batemy tamin’ny rano, fa Izy kosa hanao batemy anareo amin’ny Fanahy Masina ». Ary tamin’izany andro izany, dia tonga avy any Nazareta tanànan’i Galilea i Jesoa, ka nataon’i Joany batemy tao Jordany. Raha vao niala avy tao anaty rano Izy, dia nahita ny lanitra nisokatra, sy ny Fanahy nidina tahaka ny voromahailala, nankeo amboniny; ary nisy feo re avy tany an-danitra nanao hoe: Ianao no Zanako malalako, Ianao no ankasitrahako.

Resaka Facebook