Alahady – 09/11/2014 – Tenin’Andriamanitra

Vakiteny voalohany: Bokin’i Ezekiela Mpaminany (Ez 47, 1-2.8-9.12)

Ary nahita rano nivoaka avy ao an-Tempoly aho, ary velona avokoa izay nalehan’io rano io.

Tamin’ izany andro izany, dia nentin’ny Anjely niverina ho eo amin’ny varavaran’ny trano indray aho. Ary indro nisy rano nivoaka avy ao ambanin’ny tokonan’ny trano, amin’ny lafiny atsinanana, fa nitodika niantsinanana ny anoloan’ny trano; ka nidina ny rano avy ao ambanin’ny lafitrano ankavanana tao atsimon’ny ôtely. Nentiny nivoaka tamin’ny alo-baravarana avaratra aho, dia nasainy nanodidina eo ivelany aho mandra-pahatonga eo amin’ny alo-baravarana ivelany mitodika miantsinanana; ka indro ny rano nandeha tamin’ny lafiny ankavanana.Hoy izy tamiko: “Ity rano ity dia mandeha mankany amin’ny faritany atsinanana; hidina ho any amin’ny tany lemaka vao hiditra ho ao amin’ny ranomasina; hoentina mankany amin’ny ranomasina izy, dia ho tonga mahasalama ny rano.Ny zava-manan’aina mihetsiketsika any amin’izay halehan’ny ony roa na aiza na aiza, ho velona avokoa, ka ho be dia be ny hazandrano; satria raha vao tonga any ity rano ity dia ho tonga mahasalama ny ranomasina, ary hahavelona avokoa izay halehan’ny ony maria.Eo akaikin’ny ony, amin’ny morony andaniny avy, hisy hazo mamoa isan-karazany haniry, ka ny raviny tsy mba halazo, ary ny voany tsy mba hitsahatra. Hamoa voa vaovao isam-bolana izy, satria hivoaka avy ao amin’ny fitoerana masina ny ranony; ny voany ho fihinana tsara, ary ny raviny ho fanasitranana tsara.

Vakiteny faha-2: Taratasy Voalohan’i Md Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Kôrinty (1 Kôr 3, 9b-11.16-17)

Tempolin’ Andriamanitra ianareo

Ry kristianina havana, trano arafitr’ Andriamanitra ianareo. Noho ny fahasoavana nomen’Andriamanitra ahy, dia nanao ny fanorenana toy ny tompo-marika mahay aho, ary ny hafa kosa mandrafitra eo amboniny. Samia anefa mitandrina izay arafiny eo amboniny; satria tsy misy mahazo manao fanorenana hafa, afa-tsy izay efa vita, dia i  Jesoa Kristy. Tsy fantatrareo va fa Tempolin’ Andriamanitra ianareo, ka mitoetra ao anatinareo ny Fanahin’Andriamanitra? Koa izay mandrava ny tempolin’Andriamanitra dia mba horavan’Andriamanitra kosa, satria masina ny tempolin’Andriamanitra, dia ianareo izany.

Evanjely Masina nosoratan’i Md Joany (Jo 2, 13-22)

Ny Vatany no Tempoly nolazainy.

Nony akaiky ny Pakan’ny Jody, ka niakatra tany Jerosalema i Jesoa. Ary hitany tao anatin’ny Tempoly ny mpivarotra omby aman’ondry sy voromahailala ary ny mpanakalo vola nipetraka tao, ka nanao kotopia tamin’ny tady madinika Izy, dia nandroaka azy rehetra mbamin’ny omby aman’ondry hiala amin’ny Tempoly; nararany ny volan’ny mpanakalo vola, nazerany ny latabatra, ary hoy izy tamin’izay nivaro-boromahailala: “Esory eto ireo, fa aza ataonareo trano fivarotana ny tranon’ny Raiko”. Dia tsaroan’ny mpianany fa efa voasoratra hoe: Ny fitiavako ny tranonao no maharìtra ny aiko. Fa niteny koa ny Jody ka nanao taminy hoe: “Inona no famantarana asehonao aminay no manao toy izao ianao?” Dia namaly azy i Jesoa nanao hoe: “Ravao ity Tempoly ity, fa hatsangako indray amin’ny hateloana”. Ka hoy ny Jody: “Enina amby efapolo taona no nanaovana ity Tempoly ity, ka Ianao ve dia hanangana azy indray amin’ny hateloana e?” Ny vatany anefa no Tempoly nolazainy. Ary nony tafatsangan-ko velona Izy, dia tsaroan’ny mpianany fa voalazany izany, ka nino ny Soratra Masina sy ny teny voalazan’i Jesoa izy ireo.

Resaka Facebook