Alahady – 04/01/2015 – Toriteny

        Ny finoana dia fanehoana an’Andriamanitra miharihary amin’ireo firenena rehetra.Misy tantara kely anankiray izay resaka momba ny Epifania izay, ankizikely anankiray manontany ny reniny nanao hoe: »fa inona moa no asany masin’i Maria »dia namaly ilay reniny nanao hoe: izy tsy mba nanana asa manokana fa nataony daholo izay asa fanaony renim-pianakaviana rehetra toy ny mahandro sakafo, manjaitra, mandamina trano, fa izy tsy manana asa manokana hoe mampidi-bola tahaka ny fahitantsika, dia rehefa avy nianatra katesizy ilay zaza dia nanontany an-dreniny indray nanao hoe: »fa iza loatra ity Kristy ity, i Jesoa ity fa rehefa nianatra izay tany am-pianarana katesizy dia ny fety rehetra manomboka noely ka hatramin’ny fetin’ny Kristy mpanjaka dia ankalazaina ny fety rehetra, hay nefa hankalazaina hatramin’ny aretiny aza dia gaga ilay reniny ary nanontany hoe aretina inona? dia namaly ilay zaza nanao hoe « épidemie ».
    Epifania no nampianarina tany, dia hoe épidémie no tadidiny ka ankalazaina hatraminy aretiny nefa epifania no ankalazaitsika satria fisehoan’i Jesoa amin’ny olona rehetra sy ny firenena rehetra. Isan-taona isika dia mankalaza ity Evanjely nosoratan’i Md Matio ity izay momba ny Epifania ity, anehoana ny tantaran’ny Majy avy any atsinanana izay efa  voalaza ny salamo faha-11 ilay nataotsika hira teo, Eo koa ny « salamo », vavaka io dia ilaina ihany koa ny mandinika sy mamakafaka hoe inona ny voalaza. Ireo mpanjaka rehetra avy any andrefana dia tonga hanefa ny adidiny dia toy izany ny majy tonga hanatitra fanatitra, io dia voalaza taminy salamo teo; firy taona, firy taon-jato talohan’i Jesoa dia efa no hiraina izany salamo izany, izany ilay Mpanjaka avy any atsinanana tonga hanolotra fanatitra ihany koa.Dia voalaza tamin’ny vakiteny voalohany teo « Jerosalema »ao no ipoiran’i Mesia dia rehefa avy any atsinana any aminy iposahany masoandro dia misy dikany ihany koa io hoe avy any atsinanana no iposahan’ny masoandro, iposahan’ny fahazavana, avy any ireo Majy ireo, olona nanana ny maha-izy azy, olona tsy nahalala an’Andriamanitra akory fa araka ny maha-mpandinika ny kintana azy ireo dia nahita kintana anankiray hafa izy ireo tsy toy ny fahita,nanaraka any iny izy ary mandeha mapmpitondra fanatitra,tsy tonga ho azy ity kintana ity fa misy fambara.

    Nitarika azy ny kintana ka tonga tao Jerosalema dia ny nahagaga dia izao rehafa tonga tao Jerosalema izy dia tsy hita ny nalehany kintana.Raha mametraka fanontaniana isika fa inona ny antony tsy hita tampoka teo ilay kintana nitondra azy avy any atsinanana;misy hevitr’Andriamanitra ao,hatramin’izay isika dia tsy nametraka izay fanontaniana izay akory maninona moa na tsy nijanona na nijanona tao Jerosalema ny kintana dia tsy maintsy tonga any Bethlehema ireto Majy ireto fa misy dikany,rehefa tsy hita ilay kintana dia voatery ny Majy nankany amin’ny mpanjaka Heroda.I Heroda dia efa nambarantsika tsara fa izy io dia ohatra ny mararirary misy areti-tsaina,tia fahefana,fahefana kely tsy dia mankaiza loatra dia sarotiny izy amin’io fahefana kely io izay no nahatonga azy hovonoiny ny zanay tao Jerosalema fa sao dia hanongana ny fanjakany ary ny farany dia novonoiny koa ny vadiny fa natahorana fa sao dia hanongana azy amin’ny fitondrana kanjo tonga ny Majy nanontany « aiza ny mpanjakan’i Jody no teraka?Ity fanontaniana ity dia manontany ahy hatrizay dia azotsika an-tsaina amin’izay hoe hanao ahoana ny fihetsik’i Heroda,ny zanany ary novonoiny ka eto dia voalazany Majy mihitsy hoe aiza no misy ny mpanjaka ny Jody no teraka,naheno an’izay Heroda ka taitra miaraka amin’ny vahoaka jerosalema iray manontolo,natahotra i Heroda rehfa nametrahan’i Majy hoe aiza ny mpanjakan’i Jody no vao teraka dia nantsoina ny lohan-dohany mpisorona rehetra sy ny mpanora-dalana,nantsoin’i Heroda haingana hoe aiza ao anatin’ny soratra masina no milaza an’izany?Dia voalaza teo fa ao no ahaterahan’i Jesoa, ny dikan’ilay kintana izany dia tsy hita rehefa tonga teo aminy Jerosalema dia anehoana fa avy amin’ny Jody ny famonjena ary amin’ny alalan’ny soratra masina ao no ahafantarana ny Kristy avy amin’ny Jody ny famonjena satria i Jesoa ,Andriamanitra dia tsy maintsy hitety ny firenena anankiray,fianakaviana anankiray dia ny hoe avy amin’ny jody no famonjena izay no antony tsy nahitana ilay kintana rehefa tonga tao jerosalema,ary ao anatin’ny soratra masina dia nisy mpahay ny soratra masina nahalala fa hoe ao Bethlehema no nahaterahan’i Jesoa ,izany hoeao anatiny soratra masina ihany koa no ahafantarantsika an’i Kristy,fianakaviana tsirairay avy dia tokoàny hanana baiboly izany hoe tokony ahalala bebe kokoa an’i kristy,rehefa manana baiboly dia tsy avela hipetraka fotsiny ny baiboly fa vakiana, apetraka amin’ny toerana maha-izy azy fa ao no ahafantarantsika any kristy, io no famakiana ny momba ny Majy androany, rehefa nivoaka tao amin’i Heroda ny Majy dia indroa indray ilay kintana fa nipoitra fa misy dikany iny kintana iny izay tsy hita iny rehefa tao jerosalema iny ilazana amin’ireto Majy  avy amin’ny firenen-kafa fa avy amin’ny Jody ny famonjena  ary ao anatin’ny soratra masina dia mitantara ny momba ny Kristy, dia iny ny kintana nitarika azy mandra-pahatonga azy tamin’ny toerana izay nahaterahan’i Jesoa kristy, dia rehefa nahita an’i Jesoa teraka nipetraka teo amin’ny fihinanana vilona sy Maria reniny dia nitsaoka azy, nihankohaka, fihetsika izay tsy azo atao afa-tsy amin’Andriamanitra irery ihany.
        Manana ny maha-izy azy ireto Majy ananki-telo ireto azo lazaina hoe mpanjaka ireo; olona mpandalina ireo,manam-pahaizana,manana kolontsaina ireo ary tonga rehefa teo anatrehan’ilay zazakely toa tsinotsinona akory nihankohaka ireo olon-dehibe ireo ,inona ny dikany hoe »mihankohaka »?Efa nanomana fanatitra sarobidy,volamena,emboka manitra,mira,ireo dia fanome ny mpanjaka.Ireto Majy avy any atsinanana dia nanaiky an’i Jesoa fa i Jesoa no mpanjaka,izay tsy nino an’Andriamanitra akory kanefa dia nanaiky fa ny Mesia no mpanjaka dia rehefa avy eo dia natorin’Andriamanitra taminy nofy mba tsy hiverina amin’i Heroda fa lala-kafano nijorany dia hanaovantsika fampitahana Heroda sy fihetsika  nataon’i Majy,i Heroda sy ny Jody izay voavolavola tamin’izany hoe fahalalana an’Andriamanitra izany,efa ela nandovataminy biby ireo,nanana soratra masina ireo fa ireo dia tsy nandroso taminy fahalalana an’i Jesoa.Ireto Majy izay tsy mbola naheno ny filazana momba an’Andriamanitra akory no indro tonga nisahirana,ireo no niankohaka,maneho fa miaiky fa ity zazakely ity dia Andriamanitra na dia nanana ny fahalalana ny soratra masina aza ny jody dia tsy tonga tany amin’ny fiekena an’i kristy ho zanak’Andriamanitra.Ireto Majy avy any atsinanana izay tsy nahalala an’Andriamanitra akory no indro tonga nitsaoka niaky an’i Kristy ho Andriamanitra, izay ny anankiray,zavatra faharoa dia ireo vahoaka jody,tahak’izay  koa i Heroda rehefa hita ao anatin’ny soratra masina fa ao Bethlehema no ahaterahan’i Mesia angaha izy nietsika tamin’ny toerany fa nijanona tao ihany izy fa ireto Majy efa nisahirana lalan-davitra,rehefa tonga tao jerosalema dia efa nahalala fa tao  Bethlehema dia lasa mbola nandeha indray ho any  Bethlehema,ny anankiray dia izao ny mpanjaka na dia efa nahafantatra aza hoe efa ao Bethlehema  i Jesoa no teraka dia nody fa ny Majy nisahirana nandeha lalan-davitra mba hitsaoka ny mpamonjy,zavatra anankiray fahatelo i Heroda diarehfa nandre ny filazana’i Majy fa hoe aiza ny mpanjakn’i jody no vao teraka dia taitra izy ireo ,taitra i Heroda ary natahotra mafy,ny tena voalaza ao amin’ny dikan-teny dia hoe natahotra i Heroda fa ny Majy rehefa nandre izy hoe ao Bethlehema dia faly ny Majy ,ilay olona izay efa nihevitra hoe efa maty novonoiny fa tsy nihetsika am-pitoerana natahotra,nikombona tamin’ny tenany dia ilay olona hafa vao tamin’ny finoana ireny indray no faly avy eo,rehefa nihaona tamin’i Jesoa ny Majy dia nosokafany ny fitaorana rakitra ,fanomezana sarobidy no natolony ho any mpanjaka ,fomba fanao io,rehefa tonin-taona tahaka izao dia fanaon’ny zanaka ny manome,manatitra fanomezana ho any Ray aman-dreny ,tonga daholo ny zanaka rehetra sy nyzafikely mandeha mankany amin’ny Ray aman-dreny manolotra ny ray aman-dreny satria hanokatra taona vaovao isika ,manajà ny Ray aman-dreninao hoy ny soratra masina dia ho ela velona ianao,endrika fanajana ny ray aman-dreny izay tahaka izay koa ny eo amin’ny natao an’i Jesoa vao teraka ilay zazakely tsinotsinona akory ,menavava hiankohofan’ireto mpanjaka nitondra fanatitra rehefa avy eo lalan-kafa no nijorany ireo Majy,izy tsy hoe tsy niverina any an-tanindrazanay intsony ,handeha hody any amin’izay niaingany izy,tsy hoe ialany ny tanindrazany fa nahita an’i kristy izy,tsy hoe nialany ny kolontsaina fa nahita an’i kristy izy fa niova ny fiainany,lalan-kafa no nizorany fa tsy niverina tany amin’ny Heroda intsony izy izay ny Epifania no dikany.Ny Epifania dia olon’ny kristy amin’ny firenena rehetra,vao teraka tao an-tranon’omby i Jesoa dia ny olona tonga voalohany dia ny mpiandry ondry,ny mpiandry ondry dia mpiray tanindrazana tamin’i Jesoa fa taorian’ny mpiandry ondry dia ny Majy,ny Majy dia avy amin’ny firenena samihafa ,tsy isehoan’i kristy aminy firenena rehetra ny Epifania.
       Rehefa mihaona amin’ny kristy dia maodely ho antsika ireto majy ireto,nisahirana mba te ahalala an’Andriamanitra,mba te-hiroso amin’ny finoana;tsy maintsy misahirana isika,misy zavatra maro tsy maintsy folahantsika raha te-hiroso handalina ny finoana isika,mianatra katesizy isika,miroso amin’ny sakramenta isika,tsy moramora izany kanefa ny sasany misy mieritreritra hoe izaho tsy manam-potoana mihitsy fa omeo boky fotsiny aho ho vakiako any an-trano fa aiko daholo ireo fa izaho olona efa nahavita firy ème année any aminy université,izaho ve dia hiara-hianatra amin’ny ankizy ohatran’izao,misy ankizy manao an’izay fa mila misahirana isika,miofana batemy isika ny renimpianakaviana ihany no tonga any fa ny raim-pianakaviana tsy te-ho sahirana;rehefa avy eo dia maodely ratsy ho any zaza satria tsy ampy fiofanana isika;mila misahirana isika raha tena te-ahalala marina an’i Jesoa ary te-hiaiana ny finoana,avy ny orana rehfa ohatran’izao dia misy cyclone, rehefa mihaona amin’ny olon-tiany ny olona dia oram-be mivatravatra mikotroka misy varatra,tsy mahafaty ahy io rehefa te-hihaona amin’ilay olon-tiany izy na tsy misy jiro,tsy mandeha ny telephone tsy maintsy tonga any aminao aho anio hoy ny anankiray ,rehefa te-hihaona amin’Andriamanitra dia tsy maintsy misahirana fa indraindray rehefa hoe resaka vavaka;resaka fiainam-pinoana dia aleo aloha hitsahatra ny orana,dia ny orana tsy nitsahatra mihitsy dia amin’ny herinandro indray izany;tsy maintsy misahirana izay no nataon’ireo majy ireo izay vao afaka mihaona an’i kristy ary rehefa mihaona amin’i kristy dia inona no entitsika,inona no atolotsika ho any kristy,ny fianantsika iray manontolo ary rehefa mihaona amin’ny kristy isika dia tsy ilay lalana teo aloha intsony no hiverenana,ny lalana nandratra tsy hiverenako,iny efa lalana nizorana tamin’izy mbola nitady ny fahazavana fa rehefa nahita nihaona ny fahazavana dia lalan-kafa no nizorana,lalan-kafa indray izao no fiainana,rehefa hihaona tamin’i kristy dia mifidy lalam-baovao,entanin’ny hafaliana,nihaona tamin’ny kristy dia lalana vaovao lalana hafa no izorana,tsy hoe androany ity no lalako nandeha tany am-piangonana dia hafa indray ny lalako handeha hiodina ary aho rehefa miverina satria izay no fampianarana ,satria nihaona tamin’ny kristy dia hoe tary an-tsahalava dia hiodina ary amin’ny resto-gasy  satria tsy azo aleha hono ilay lalana teo fa lalana vaovao indray fa lalan-kafa ny fiainana vaovao indray,toe-tsaina vaovao,toe-po vaovao no entina rehefa avy mihaona amin’i Jesoa,ny Majy tsy nikaroka an’i Jesoa akory fa nahita azy ary faly satria tsy misy dikany ilay cadeau,fanomezana nomeny an’i Jesoa noho ny fanomezana nomeny Jesoa azy ireo dia ilay fahazavana lehibe nentiny namakivaky ny fiainany ka izay isaky ny mihaona amin’ny Jesoa dia tokony ahatsapa fa misy zavatra vaovao ny fiainako,inona no hery vaovao azo androany Epifania isika androany dia fotoana anankiray sarobidy ho antsika ka izany isaky ny mivavaka dia tokony hisy zava-baovao eo amin’ny fiaianana,ny fomba fisainantsika,nolazaiko nialoha ny sorona masina ny Epifania tahaka izao dia fotoana mampihavana ireo izay tsy mifankahazo tahaka an’ilay Majy tsy nitovy fomba fisainana,firehena amin’ny jody kanefa noho ny amin’ny kristy feno hafaliana,izany no Epifania amintsika dia isaky ny alahady izany isika dia rehefa mivavaka dia aoka ho tsaroatsika mandrakariva  Epifania isika,Epifania ny fiainantsika ho noely foana ny fiaianantsika,teraka ho antsika foana i kristy isan’andro isan’andro,manomboka androany dia mankalaza farany ny fetin’ny noely dia mba tsidiho ny tranon’omby,ny tranon’omby dia mamerina ao an-tsaitsika ny nahatongavana ho nofo dia ny Epifaniano isehoan’i kristy amintsika isan’andro.Miova ny fiainantsika,miova ny saintsika izay naloto,feno fankahalana,feno fialonana,rehefa avy mihaona amin’ny Jesoa isika dia hiova lalan-kafa.Matoa isika mandray komonio,matoa isika mandeha mikonfesy efa mivonona hamela ny hadisoan »ny hafa,matoa mandray tanana amin’ny fiadanana,voatery isika tsy maintsy mamela heloka noho i kristy,ny olona tsy manana an’Andriamanitra ao aminy dia tsy afaka ny hamela na oviana na oviana,tsy afaka ny hamela na oviana na oviana ny olona tsy manana an’i Jesoa,ka raha izay no mbola tsapanao dia diovy aloha ny fo izay ianao vao tena hoe kristianina marina,izay ilay hoe lalam-baovao,toerana vaovao ho diavina.Raha migafy ianao na mandaingalainga,raha in-20 ianao ao antainy herinandro no mandainga dia mba ahena im-polo fara-faharatsiny dia mandray zavatra anankiray ho fikasana raisina androany.
        Eto aho androany, ity no zavatra hitako hoe mitambesatra tamiko dia hanapa-kevitra aho amin’ity herinandro ity hialako izay zavatra izay satria nahoana,nihaona tamin’i Jesoa tahaka nataon’ireo Majy ka lalam-baovao no lalana hafa nizorany rehefa nihaona tamin’ny kristy ka ny antsika dia mihaona amin’ny kristy isakin’ny alahady ary tsy mitsaoka azy fotsiny fa tena mandray azy ary mampiditra azy ao am-potsika ao.Mahazo tombony lavitra noho i Joany Badista isika,mahozo tombony lavitra noho ireo Majy isika noho izay ahafatsika mitsaoka an’i Jesoa sy mahita azy fa tena mandray azy mihoatra lavitra noho ny nataon’i Joany Badista sy ireo majy ny tokony ataontsika dia aoka ho tanteraka amintsika izany amin’ny anarany ray ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen!

Resaka Facebook