Alahady – 04/01/2015 – Tenin’Andriamanitra

Vakiteny voalohany: Bokin’i Izaia Mpaminany (Iz 60, 1-6)

Miposaka eo aminao ny voninahitry ny Tompo.

Mitsangàna, ka mamirapirata, ry Jerosalema, fa miposaka ny fahazavanao; ary miposaka eo aminao ny fahazavan’ ny Tompo. Indro ny haizina fa manarona ny tany, ary ny haizim-pito manarona ny firenena; fa ny Tompo kosa no miposaka eo aminao; ary ny voninahiny miseho eo aminao. Mandroso eo amin’ny fahazavanao ny firenena ary ho eo amin’ny famirapiratan’ny fiposahanao ny mpanjaka. Atopazo manodidina ny masonao, ka jereo, izy rehetra mivory mankaty aminao; ny zanakao lahy tamy avy lavitra; ny zanakao vavy entina an-trotroana. Hahita izany ianao amin’izay, ka ho miramirana; hibitaka sy hiravoravo ny fonao, fa hivantana aminao ny haren’ny ranomasina; ary ho tonga ao aminao ny rakitry ny firenena. Ho rakotry ny angamenavava zavon-tany mbamin-drameva avy any Madiàna sy Efah ianao; ny any Sabà rehetra ho avy, hitondra volamena sy emboka manitra ary hitory fiderana ny Tompo.

Vakiteny faha-2: Taratasin’i Md. Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Efezy (Efez 3, 2-3a.5-6)

Tonga iray lova sy iray tena ary miombona amin’ny fampanantenana amin’ny Jody ny Jentily

Ry kristianina havana, aoka ho renareo ny fanambaràna ny fahasoavan’Andriamanitra izay nomena ahy ho anareo, izany hoe, ny fanambaràna nampahafantatra ahy ny zava-miafina, izay tsy mbola nampahafantarina ny zanak’olombelona tamin’ny taranaka tany loha, toy ny nanambaràna azy ankehitriny tamin’ny apôstôliny masina sy ny mpaminaniny ao amin’ny Fanahy Masina, dia izao: Ny Jentily dia tonga iray lova sy iray tena ary mpiombona ny fampanantenana amin’ny Jody ao amin’i Kristy Jesoa, noho ny ninoany ny Evanjely.

Evanjely Masina nosoratan’i Md Matio (Mat 2, 1-12)

Tonga avy any Atsinanana izahay mba hitsaoka ny Mpanjaka.

Rahefa teraka tao Betilehema any Jodea i Jesoa tamin’ny andron’i Herôda mpanjaka, indreo nisy Majy avy tany Atsinanana tonga tany Jerosalema nanao hoe: “Aiza ilay Mpanjakan’ny Jody vao teraka ? fa efa nahita ny kintany tany Atsinanana izahay ka nankaty mba hitsaoka Azy”. Raha nahare izany i Herôda mpanjaka, dia taitra izy mbamin’i Jerosalerna rehetra, ka namory ny lohan’ny mpisorona rehetra, sy ny mpanora-dalàna tamin’ny vahoaka izy, ary nanontany azy hoe: “Aiza no hahaterahan’ i Kristy? » Ary hoy ireo taminy: “Ao Betilehema any Jodea, fa izao no voasoratry ny mpaminany: Ary ianao, ry Betilehema tanin’i Jodà, tsy ianao no kely indrindra amin’ny renivohitr’i Jodà, fa avy ao aminao no hivoahan’ilay Mpanjaka izay hifehy an’i Israely oloko”. Dia nalain’i Herôda mangingina ny Majy, ka nohadihadîny fatratra ny andro nisehoan’ny kintana taminy. Ary naniraka azy ho any Betilehema izy nanao hoe: “Andeha ka fotopotory tsara ny amin’ ilay Zaza; ary rahefa hitanareo, dia ilazao aho mba hankanesako any koa hitsaoka Azy”.

Ary rahefa nandre ny tenin’ny mpanjaka izy ireo dia lasa. Ary indro ilay kintana hitany tany Atsinanana, fa nialoha azy ambara-pijanony teo ambonin’izay nitoeran’ny Zaza. Faly dia faly izy nony nahita ny kintana, ary rahefa tafiditra tao an-trano izy, dia nahita ny Zazakely sy i Maria Reniny, ka niankohoka nitsaoka Azy; ary nony efa nosokafany ny fitoerandrakiny, dia nanolotra fanatitra ho Azy izy, dia volamena sy emboka manitra ary mira. Ary rahefa notoroan’Andriamanitra hevitra tamin’ny nofy izy ireo tsy hiverina any amin’i Herôda, dia lalan-kafa no nalehany nody ho any amin’ny fonenany.

Resaka Facebook