Alahady – 10/08/2014 – Tenin’Andriamanitra

Vakiteny voalohany: Boky voalohan’ny Mpanjaka (19, 9a.11-13a)

Mitsangàna eo amin’ny tendrombohitra anatrehan’ny Tompo.

Tamin’izany andro izany, nony tonga tany Hôreba tendrombohitr’Andriamanitra i Elia, dia niditra tao anaty zohy, ary nandry tao. Ary indro tonga taminy ny tenin’ny Tompo nanao hoe: “Mivoaha ianao, ka mitsangàna eo amin’ny tendrombohitra, eo anatrehan’ny Tompo, fa indro handalo ny Tompo”. Dia nisy rivotra be sady mahery, nampitsefatsefaka ny tendrombohitra sy nanorotoro ny vatolampy, teo alohan’ny Tompo; nefa tsy tao amin’ny rivotra ny Tompo. Nanarakaraka ny rivotra nisy horohoron-tany, nefa tsy tao amin’ny horohoron-tany ny Tompo. Nanaraka ny horohoron-tany nisy afo koa, nefa tsy tao amin’ny afo ny Tompo. Ary nanarakaraka ny afo nisy fizozozozo malefaka sy malemy. Ka raha nandre izany i Elia, nosaronany ny kapaotiny ny tarehiny, ka dia nivoaka izy, ary nijanona teo am-bava zohy.

Vakiteny faha-2: Taratasin’i Md Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Rôma (9, 1-5)

Niriko ny ho voaozona mba hamonjeko ny namako.

Ry kristianina havana, milaza ny marina ao amin’ny Kristy aho, ka tsy mandainga, ary ny Fanahy Masina sy ny hitsim-poko no vavolombeloko, fa malahelo mafy aho, ory lalandava ny foko, satria saiky niriko aza ny ho voaozona ho lavitra an’i Kristy ny tenako, hamonjeko ny iray finoana amiiko, izay havako araka ny nofo, dia ireo Isrealita, izay manana ny fananganan-janaka, sy ny voninahitra, sy ny fanekena, sy ny lalàna, sy ny fombam-pivavahana, ary ny fampanantenana; azy koa ny Patriarka, sady avy aminy araka ny nofo i Kristy, izay ambonin’ny zavatra rehetra, Andriamanitra isaorana mandrakizay. Amena.

Evanjely Masina nosoratan’i Md Matio (14, 22-33)

Asaovy mankeny aminao eny ambony rano aho.

Tamin’izany andro izany, rehefa avy namahana ny olona i Jesoa ka nahavoky azy, dia nandidy ny mpianany hiakatra an-tsambo kely sy hita hialoha Azy ambara-pandravany ny vahoaka; ary rehefa nampirava ny vahoaka Izy, dia niakatra tany an-tendrombohitra mba hivavaka manokana; ka nony alina ny andro, dia Izy irery no teo. Tamin’izay ny sambo kely dia nahilangilan’ny onjan-drano teny afovoan’ny ranomasina, fa nanoha rivotra. Ary tamin’ny fiambenana fahefatra tamin’ny alina, dia nandeha teny ambonin’ny rano i Jesoa ka nankeo amin’izy ireo. Fa nony nahita Azy nandeha teny ambony rano izy ireo, dia natahotra ka nanao hoe: “Matoatoa io”, sady niantsoantso izy noho ny tahony. Niaraka tamin’izay dia niteny taminy i Jesoa nanao hoe: “Matokia, fa Izaho ihany, ka aza matahotra”. Namaly i Piera nanao hoe: “Raha Ianao àry; Tompo, asaovy mankeny aminao eny ambony rano aho”. “Avia”, hoy Izy. Dia nidina avy eny an-tsambo i Piera, ka nandeha teny ambony rano ho eny amin’i Jesoa. Kanjo nony hitany fa nahery ny rivotra, dia natahotra izy; ary nony nanomboka nilentika izy dia niantso mafy nanao hoe: “Tompo ô! vonjeo aho”. Niaraka tamin’izay dia naninji-tanana i Jesoa, dia nandray azy, ka nanao taminy hoe: “Ry kely finoana, nahoana no nisalasala ianao?” Ary rehefa niakatra teo an-tsambo izy ireo, dia nitsahatra ny rivotra. Tamin’izay, ry zareo teo an-tsambo kely dia nanatona Azy sy nitsaoka Azy nanao hoe: ”Tena Zanak’Andriamanitra tokoa Ianao”.

Resaka Facebook