Alahady – 01/11/2014 – Tenin’Andriamanitra

Vakiteny voalohany: Boky Fanambaràna nosoratan’i Md Joany (Apôk 7, 2-4. 9-14)

Nahita vahoaka be tsy azon’olona isaina aho, avy amin’ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena ary ny fanjakana mbamin’ny samy hafa fiteny rehetra.*

Izaho Joany dia nahita Anjely iray hafa, niakatra avy amin’ny fiposahana ny masoandro, nitana ny fitombok’Andriamanitra velona ary niantso mafy an’ireo Anjely efatra nasaina hanimba ny tany aman-dranomasina, nanao hoe : « Aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo, mandra-panisinay fitomboka eo amin’ny handrin’ny mpanompon’ny Andriamanitsika ». Ary reko ny isan’izay voaisy fitomboka tamin’ny fokon’i Israely rehetra, ka efatra arivo sy efatra alina sy iray hetsy izy. Nanaraka izany, dia nahita vahoaka be tsy azon’olona isaina aho, avy amin’ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena ary ny fanjakana mbamin’ny samihafa fiteny rehetra, nitsangana teo anoloan’ny seza fiandrianana sy ny Zanak’ondry, miakanjo fotsy sy mitana sampan-drofia. Niantso tamin’ny feo mahery izy ireo nanao hoe : « An’Andriamanitra izay mipetraka eo amin’ny seza fiandrianana sy ny Zanak’ondry ny famonjena ! » Dia nitsangana nanodidina ny seza fiandrianana sy ireo Anti-dahy ary ny Zava-manana aina efatra, ny Anjely rehetra, ka niankohoka teo anoloan’ny seza fiandrianina, nitsaoka an’Andriamanitra nanao hoe : « Amen ! An’Andriamanitra mandrakizay mandrakizay ny dera amam-boninahitra, ny fahendrena amam-pankasitrahana, ny haja amam-pahefana ary ny hery ! » Tamin’izany ny iray tamin’ireo Anti-dahy nanao tamiko hoe : « Iza moa ireo miakanjo fotsy, ary avy aiza no niaviany ? » Dia hoy ny navaliko azy : « Ianao no mahalala, Tompoko ». Ary hoy izy tamiko : « Ireo no avy tamin’ny fampijaliana lehibe, nanasa sy nanadio ny akanjony tamin’ny ran’ny Zanak’ondry ».

Vakiteny faha-2: Taratasy Voalohan’i Md Joany Apôstôly (1Jo 3, 1-3)

Hahita an’Andriamanitra araka ny tena toetrany isika.

Ry hava-malala, endrey ity haben’ny fitiavan’Andriamanitra antsika, amin’ny iantsoana antsika hoe zanak’Andriamanitra sady tena zanany tokoa isika ! Fa izao tontolo izao no tsy mahalala antsika, dia noho izy tsy mahalala Azy. Ry hava-malala, zanak’Andriamanitra isika ankehitriny, nefa mbola tsy naseho izay ho tena toetrantsika ; fa amin’ny andro hampisehoana izany, dia fantatsika fa hanahaka Azy isika, satria hahita Azy araka ny tena toetrany. Izay rehetra manana izany fanantenana izany ao aminy dia manadio ny tenany mba ho madio tahaka Azy.

Evanjely Masina nosoratan’i Md Matio (Mt 5, 1-12a)

 Mifalia sy miravoravoa, fa lehibe ny valisoanareo any an-danitra.

Tamin’izany andro izany, i Jesoa, nony nahita ny vahoaka nanaraka Azy, dia niakatra teo an-tendrombohitra, ary rehefa tafapetraka Izy, dia nanatona Azy ny mpianany, ka niloa-bava Izy nampianatra azy nanao hoe : « Sambatra ny mahantra am-panahy, fa azy ny Fanjakan’ny lanitra. Sambatra ny malemy fanahy, fa izy no handova ny tany. Sambatra izay mitomany, fa halàna alahelo.Sambatra izay noana sy mangetaheta ny fahamarinana, fa ho voky izy. Sambatra ny madio fo, fa hahita an’Andriamanitra izy. Sambatra ny tia fihavanana, fa hantsoina hoe zanak’Andriamanitra izy. Sambatra ny miaritra ny fanenjehana noho ny rariny, fa azy ireo ny Fanjakan’ny lanitra. Sambatra ianareo raha tevatevaina sy enjehina ary ampaingana lainga amin’ny ratsy rehetra noho ny amiko : mifalia sy miravoravoa ianareo, fa lehibe ny valisoanareo any an-danitra ».

Resaka Facebook