Alahady – 23/11/2014 – Tenin’Andriamanitra

Vakiteny voalohany: Bokin’i Ezekiela Mpaminany (Ezek 34, 11-12.15-17)

Ny aminareo, ry ondriko, indro Aho hitsara, hanavaka ny ondry amin’ny ondry hafa.

Izao no lazain’ny Tompo Andriamanitra : Indro Izaho dia Izaho no hiahy ny ondriko sy handinika azy. Toy ny fandinidiniky ny mpiandry ny ondriny, amin’ny andro hitsanganany eo amin’ny mihahaka, no handinidinihako ny ondriko ; ary hoesoriko izy ireo, hiala any amin’ny tany rehetra efa nielezany tamin’ny andro mandrahona sy manjombona. Izaho no hiandry ny ondriko, Izaho no hampandry azy ; – teny marin’ny Tompo Andriamanitra. Ny very hotadiaviko ; ny nania, haveriko ; ny naratra, hotsaboiko ; ary ny marary, hohatanjahiko ; fa ny matavy sy ny matanjaka kosa haringako ; handrasako ara-drariny izy ireo. Ary ny aminareo, ry ondriko, izao no lazain’ny Tompo Andriamanitra : Indro Aho hitsara, hanavaka ny reniondry sy ny reniondry ; hanavaka ny ondrilahy sy ny osilahy.

Vakiteny faha-2: Taratasy voalohan’i Md Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Kôrinty (1Kôr 15, 20-26a. 28)

Ry Kristianina havana, efa nitsangan-ko velona tokoa I Kristy ary Izy no santatr’izay efa nody mandry ; satria olona iray no niavian’ny fahafatesana, ka dia Olona iray koa no iavian’ny fitsanganan-ko velona ; ary toy ny ahafatesan’ny olon-drehetra ao amin’i Adama no hahaveloman’ny olon-drehetra ao amin’i Kristy, fa manaraka ny laharany avy : i Kristy no santatra, dia izay an’i Kristy amin’ny andro hiaviany. Rehefa afaka izany, tonga ny farany, dia rahatrizay hatolony amin’Andriamanitra sy amin’ny Ray ny Fanjakana, rehefa levony avokoa ny fifehezana sy ny fahefana ary ny hery rehetra. Satria tsy maintsy manjaka Izy ambarapanaony ny fahavalony rehetra eo ambanin’ny tongony. Ny fahafatesana no fahavalo farany horesena. Koa rehefa nampanekena Azy ny zavatra rehetra, na Izy Zanaka aza dia hanaiky izay nampanaiky Azy ny zavatra rehetra, mba ho zavatra rehetra amin’izy rehetra Andriamanitra.

 Evanjely Masina nosoratan’i Md Matio (Mat 25, 31-46)

Hipetraka eo ambony seza fiandrianan’ny voninahiny Izy, ary hanavaka azy ireo.

Tamin’izany andro izany i Jesoa niteny tamin’ny mpianany nanao hoe : « Rehefa ho avy amim-boninahitra ny Zanak’Olona otronin’ny Anjely rehetra, dia hipetraka eo amin’ny seza fiandrianan’ny voninahiny Izy ; ho vory eo anatrehany ny firenena rehetra, ary Izy hanavaka azy tahaka ny mpiandry ondry manavaka ny ondriny amin’ny osy : ny ondry moa hataony eo ankavanany ; ary ny osy kosa eo ankaviany. Amin’izay ny Mpanjaka dia hilaza amin’izay eo ankavanany hoe : ‘Avia ianareo, ry nohasoavin’ny Raiko, handova ny Fanjakana izay voavoatra ho anareo hatrizay nahariana izao tontolo izao. Fa noana Aho, nomenareo hanina ; nangetaheta Aho nomenareo hosotroina ; nivahiny Aho, nampiantranoinareo ; tsy nitafy Aho, notafianareo ; narary Aho, novangianareo ; tany an-tranomaizina Aho, notsidihinareo’.

Ary dia hamaly Azy ny marina ka hanao hoe : ‘Tompo, oviana no hitanay noana Ianao ka nomenay hanina, nangetaheta ka nomenay hosotroina ? Oviana no hitanay nivahiny Ianao ka nampiantranoanay, na tsy nitafy ka notafianay ? Oviana no hitanay narary Ianao na tany an-tranomaizina ka novangianay ? Dia hamaly ny Mpanjaka ka hanao aminy hoe : ‘Lazaiko marina aminareo fa isaky ny nanao izany tamin’ny anankiray amin’ireto havako kely indrindra ireto ianareo, dia nanao izany tamiko’.

Ary dia hiteny amin’ireo eo ankaviany kosa indray Izy ka hanao hoe : ‘Mialà amiko ianareo, ry voaozona, mba ho any amin’ny afo mandrakizay, izay voavoatra ho an’ny devoly sy ny anjeliny. Fa noana Aho, tsy nomenareo hanina ; nangetaheta Aho, tsy nomenareo hosotroina ; nivahiny Aho, tsy nampiantranoanareo ; tsy nitafy Aho, tsy notafianareo ; narary Aho, sy tany an-tranomaizina tsy novangianareo’. Dia hamaly Azy koa ireo hanao hoe : ‘Tompo, oviana no hitanay noana Ianao, na nangetaheta, na nivahiny, na tsy nitafy, na narary, na tany an-tranomaizina, ka tsy namonjy Anao izahay ?’ Fa hovaliany hoe : ‘Lazaiko marina aminareo fa isaky ny tsy nanao izany tamin’ny anankiray amin’ireto kely indrindra ireto ianareo, dia tsy nanao izany tamiko koa’. Dia ho any amin’ny fijaliana mandrakizay ireo, fa ny marina kosa, ho any amin’ny fiainana mandrakizay”.

Resaka Facebook