Alahady – 14/09/2014 – Tenin’Andriamanitra

Vakiteny voalohany: Boky Fanisana (21, 4b-9)

Izay voakaikitra ka mijery ny bibilava varahina dia ho velona aina. $

Tamin’izany andro izany, dia nanomboka tofoky ny lalana sy ny asa ny vahoaka, ka niteny nanome tsiny an’Andriamanitra sy Môizy nanao hoe: “Nahoana no dia nentinao niakatra avy tany Ejipta izahay ho faty aty an’efitra? Ny mofo tsy misy, ny rano tsy misy, ary ny fanahinay efa monainan’ itony hanina tsinontsinona itony”. Ary Andriamanitra tamin’izay nandefa bibilava mahamay hamely ny vahoaka: nokaikerin’ ireny ny vahoaka ary nahafatesana betsaka ny olona tamin’i Israely. Nankeo amin’i Môizy ny vahoaka ka nanao hoe: “Efa nanota izahay fa niteny nanome tsiny an’Andriamanitra sy ianao. Mivavaha amin’ Andriamanitra mba hoesoriny lavitra anay ireo bibilava ireo”. Dia nivavaka ho an’ny vahoaka i Môizy, ka hoy Andriamanitra tamin’i Môizy: “Manaova ianao bibilava mahamay ka apetraho amin’ny tsato-kazo, fa ho velona aina izay rehetra voakaikitra ka mijery izany”. Dia nanao bibilava varahina i Moizy, ka napetrany teo amin’ny tsato-kazo lava, dia nijery ny bibilava varahina izy dia velona.

Vakiteny faha-2: Taratasin’i Md Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Filipy (2, 6-11)

Nilatsa-tenany ho ambany Izy; ho valin’izany kosa dia nasandratr’ Andriamanitra Izy. I Kristy Jesoa na dia tao amin’ny fomban’Andriamanitra aza, dia tsy nihevitra ny fitoviany saranga amin’Andriamanitra ho zavatra nobaboiny, tamin’Izy naka ny fomban’ny mpanompo, ka tonga mitovy amin’ny olombelona, sy hita ho olombelona tamin’ny fisehoany rehetra, ary nilatsa-tenany ho ambany, nanolo-tena hanaiky hatramin’ny fahafatesana, dia fahafatesana tamin’ny Hazofijaliana. Ho valin’izany kosa, dia nasandratr’Andriamanitra Izy, sy nomeny Anarana mihoatra ny anarana rehetra, mba handohalika amin’ny Anaran’i Jesoa avokoa ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany, na ny any ambany, ary mba hanaiky avokoa ny lela rehetra fa i Jesoa Kristy dia Tompo efa niditra amin’ny voninahitr’Andriamanitra Ray.

Evanjely Masina nosoratan’i Md Joany (3, 13-17)

Tsy maintsy asandratra ny Zanak’Olona.

Tamin’izany andro izany, i Jesoa niteny tamin’i Nikôdema nanao hoe: “Tsy nisy niakatra tany an-danitra afa-tsy izay nidina avy tany an-danitra ihany, dia ny Zanak’olona izay any an-danitra. Tahaka ny nanandratan’i Môizy ny bibilava tany an’efitra no tsy maintsy anandratana ny Zanak’olona koa, mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay. Fa lehibe tokoa ny fitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao, ka nomeny ny Zanany tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka tamin’izao tontolo izao, mba hitsara izao tontolo izao, fa mba hamonjy izao tontolo izao”.

Resaka Facebook