Toriteny Alahady 30 Aprily 2018

« Ny tena Apôstôly : Matoky, Mifankatia, tsy matahotra »

Ry havana, amin’izao alahady fahadimy amin’ny fankalazana ny Paka izao dia miova kely ny fomba fijerin ‘ny mpandinika. Nanomboka tamin’ny alahadin’ny Paka hatramin’ny alahady fahefatra amin’ny fankalazana ny Paka dia ny fijoroana vavolombelona nataon’i Md Piera sy Md Joany no nambara tamintsika.

Amin’ity alahady ity kosa dia olona mpanenjika ny Fiangonana Katôlika sy mpamono ny Kristianina mihitsy indray no mijoro ho vavolombelona amintsika, dia i Md Paoly izany. I Paoly moa dia anisan’ireo Jody nankasitraka ny fanankanana ny fivavahana kristianina mba tsy hiely maneran-tany, ka rehefa tany an-dalana tany Damasy izy no nisehoan’i Jesoa. Teo no nilazan’i Jesoa fa tena velona tokoa Izy fa tsy hoe nisy nangalatra ny fatiny. Rehefa niverina avy any Damasy izy dia nankao Jerosalema ka ireo Jody nanao azy hoe mpamadika ary ireo Apôstôly koa tsy nino azy noho izy nanenjika ny kristianina. Niverina tany Tarsa i Md Paoly nandritra ny taona maromaro ka nalain’i Barnabe Apôstôly ary nentiny teo anatrehan’ny Apôstôly ka teo no nitantaran’i Md Paoly ny nanjo azy sy ny fandresen-dahatra tao anatiny fa i Jesoa no (suite…)

Continuer la lecture Toriteny Alahady 30 Aprily 2018