Alahady faharoa karemy – 21/02/2016 : Toriteny

“I JESOA NIOVA TAREHY, TARATRY NY HASOANTSIKA RAHATRIZAY”

Foto-kevitra
Foto-kevitra

Alahady faharoa amin’ny Karemy dia miresaka momba ny fiovan-tarehy. Ao anatin’ny fotoan’ny litorjia, isan-taona isika dia mamaky ity fiovan-tarehy ity. Fa ankoatra ny alahady faharoan’ny Karemy dia ny faha-06 Aogositra, io koa no ankalazana ny fiovan’I Jesoa tarehy.

Fa inona moa no antony hametrahana ity Evanjely ity amin’izao fiantombohan’ny Karemy izao?

Ny antony dia mba hankahery ny mpianatra. Hankahery azy ireo amin’izay hanjo an’I Jesoa afaka fotoana fohy. Valo andro talohan’ity, tsy novakiana teo moa, nametraka fanontaniana I Jesoa tamin’ireo mpianany: “Ataon’ny olona ho izay moa ny Zanak’Olona?”

Ny sasany manao hoe Elia, ny sasany manao hoe Joany Batista, ny sasany manao ho ny iray amin’ireo mpaminany taloha no nitsangan-ko velona. Taorian’izay Jesoa dia niteny tamin’ireo mpianany ireo: “Fa ianareo kosa manao ahy ho iza?”

Dia I Piera no namaly: “Ianao no Mesia, Zanak’Andriamanitra velona.” (suite…)

Continuer la lecture Alahady faharoa karemy – 21/02/2016 : Toriteny

Alahady faharoa karemy – 21/02/2016 : Tenin’Andriamanitra

Vakiteny voalohany: Boky Jenezy (Jen 15, 5-12. 17-18)

Nanao fanekem-pihavanana tamin’i Abrama Andriamanitra.

Tamin’izany andro izany, i Abrama dia nentin’Andriamanitra nivoaka ka nilazany hoe: “Atopazy hijery ny lanitra ny masonao ka isao ny kintana raha mahisa azy ianao”. Ary hoy Izy taminy: “Ho tahaka izay ny taranakao”. Ary nino ny Tompo i Abrama; ka neken’ny Tompo ho fahamarinany izany. Ary hoy Izy taminy: “Izaho no Tompo nitondra anao nivoaka avy any Ora amin’ny Kaldeanina, mba hanomezako anao ity tany ity hanananao azy”. Hoy ny navalin’i Abrama: “Tompo Andriamanitra ô, inona no hahafantarako fa hanana izany aho?” Dia hoy ny Tompo taminy: “Mandehana maka ombivavy kely efa telo taona iray, osivavy efa telo taona iray, ondrilahy efa telo taona iray, domohina iray, ary vanto-boromahailala iray”. Dia nentin’i Abrama nankeo aminy ireo biby rehetra ireo, ka nosasahiny roa mitovy avy izy ireo dia nampifanandrifiny avy ny vakiny; fa ny vorona tsy mba nosasahiny. Niantoraka hifaoka ny fatin’ireo ny vorona mpihaza, fa noroahin’i Abrama. Raha ilay nilentika iny ny masoandro dia rendriky ny torimaso mafy i Abrama, ary indro notsindrian’ny tahotra mafy sy ny haizim-pito izy. Nony maty ny masoandro, ka efa maizina ny andro, dia indro nisy memy mivoa-tsetroka sy fanilo mirehitra namakivaky iretsy biby voasasaka. Tamin’izany andro izany nanao fanekena tamin’i Abrama ny Tompo nanao hoe: “Omeko ny taranakao ity tany ity hatrany amin’ny onin’i Ejipta ka hatrany amin’ny ony lehibe, dia i Eofrata izany.

Vakiteny faha-2: Taratasin’i Md Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Filipy (Fil. 3, 17 — 4, 1)

Hanova endrika antsika hitovy amin’ny vatany be voninahitra i Kristy.

Ry kristianina havana: makà tahaka ahy ianareo; ary diniho ireo mandeha araka ny ohatra hitany taminay. Voalazako taminareo matetika, sady mbola lazaiko amin-dranomaso koa ankehitriny, fa maro no mandeha miseho ho fahavalon’ny Hazofijalian’i Jesoa Kristy mihitsy. Fahaverezana no hiafaran’ireny, fa ny kibony no andriamaniny, ny tokony hampahamenatra azy no ireharehany, ny zavatry ny tany no hany ankamamiany. Fa isika kosa dia any an-danitra no fanjakantsika, ary avy any koa no iandrasantsika Mpamonjy, dia i Jesoa Kristy Tompo, izay hanova ity vatantsika tsinontsinona ity, ka hampitovy endrika azy amin’ny Vatany be voninahitra, araka ny herin’ny fahefana nampanekeny azy ny zavatra rehetra. Koa amin’izany, ry kristianina havana mamiko indrindra, fifaliako aman-tsatro-boninahitro, mahareta tsara ao amin’ny Tompo, araka izany.

Evanjely Masina nosoratan’i Md Lioka (Lk 9, 28b-36)

Niova toetra ny Tarehiny raha mbola nivavaka Izy. (suite…)

Continuer la lecture Alahady faharoa karemy – 21/02/2016 : Tenin’Andriamanitra

Fiofanana VALIA 21-02-2016

VAVAKA FANOMBOHANA

Ireo singa mamorona ny Vavaka Fanombohana ny Sorona Masina :

  • Hira fidirana
  • Fiarahabana
  • Fifonana
  • Voninahitra anie
  • Vavaka fanombohana

Ireo dia manana endrika Fanokafana sy Fampidirana

Ny Fiarahabana Apôstôlika dia iray ihany, ary tsy tokony hisy arahaba hafa atao intsony, toy izany koa amin’ny famaranana, ny Bénédiction Apostolique (tsy arahana veloma intsony).

FANOKAFANA: Procession : na fidirana.

  • Misy ny foto-kevitra ahafantarana ny miandry mandritra ny Lamesa

FAMPIDIRANA: Salutation Apostolique   :

  • Io ny fiarahabana ataon’ny Pretra
  • Manaraka izany ny fifonana
  • Avy eo arahina voninahitra (Gloria)

FANOMANANA: Préparation (suite…)

Continuer la lecture Fiofanana VALIA 21-02-2016

VAOVAOM-PIANGONANA 21 FEBROARY 2016

F.F.V.A. : 27 Febroary 2016 Andro natokan’ny Eglizy Katôlika eran-tany ho fiarovana ny tontolo iainana. Hisy hetsika fanadiovana sy fikarakarana atao eo anivon’ny fiangonana, ho an’ny tanora sy ny olon-dehibe rehetra,…

Continuer la lecture VAOVAOM-PIANGONANA 21 FEBROARY 2016