Lamesa misasaka alina 24/12/2015 : Toriteny

« Zaza teraka tao anaty alim-be no fahazavan’izao tontolo izao »

Raha vao miteny isika hoe Noely dia miova daholo ny zavatra rehetra,Tsy tahaka ny isan’ andro ny fiainantsika,na fitafy,na sakafo na ny fetifety.toa satry ho noely foana ny andro.Rehefa noely dia mitsahatra ny ady,satria mba te hifaly daholo ny olona rehetra. Mba tsy ho hafaliana ivelany fotsiny ny noely ho antsika.

Tsara ny iverenana hatrany ampiandohana,alohan’ny hifalifaliantsika ny noely,tsara ho fantatra hoe inona ny antony hifaliantsika ny noely ?inona no loharanon’izay hafaliana izay ?Itantsika ao @bokin’ny Jenezy I sy II,Tian’Andriamanitra loatra ny olombelona,nomen’Andriamanitra azy izay rehetra mety ahasambatra azy,nohariany lanitra noahariany ny tany,ny olombelona no nataony sarobidy indrindra tamin’ny zava-boahary nataon’Andriamanitra ho panjakan’ny zavaboahary ny olombelona.Tsy nisy nahaory azy.napetrany tao amin’ny saha EDENA ny olombelona,nataony daholo izay rehetra tokony ahasambatra ny olombelona,fa zavatra iray monja no napetrak’Andriamanitra « azonareo hinanana daholo ny hazo ao amin’ny saha,afa-tsy ny hazo eo afoavoan’ny saha ».Io ihany no nandraran’Andriamanitra ny olombelona.

(suite…)

Continuer la lecture Lamesa misasaka alina 24/12/2015 : Toriteny

Lamesa misasaka alina 24/12/2015 : Tenin’Andriamanitra

Vakiteny voalohany: Bokin’i Izaia Mpaminany (Iz 9, 1-6)

Zazalahy no indro nomena antsika.

Ny vahoaka nandeha tamin’ny haizim-pito, nahita mazava lehibe; ary ireo nonina tamin’ny tany aloky ny fahafatesana, namirapiratan’ny mazava. Nampitombo ny vahoakanao Ianao, ary nataonao lehibe ny hafaliany; ka mifaly eo anatrehanao, toy ny fifaliana raha fararano izy, toy ny fihobiana an-kafaliana, raha mizara babo. Satria ny jioga nanavesatra azy, ny tsora-kazo nikapohana ny lamosiny, ny tehin’ny mpitoroka azy, dia samy notapahinao, toy ny tamin’ny andron’i Madiàna. Ny kapan’ny mpiady rehetra tamin’ny fikatrohana mbamin’ny kapaoty nihosin-dra rehetra, dia atao anatin’ny afo: ka levon’ny afo.

Fa misy zaza teraka ho antsika; Zazalahy nomena antsika; ka ny Fanjakana napetraka eo an-tsorony; ary ny Anarany atao hoe: Mpanolo-tsaina mahagaga, Andriamanitra mahery, Ray mandrakizay, Andrian’ny fiadanana, mba hanitatra ny fanjakana, sy hanome fiadanana tsy manam-pahataperana, ho an’ny seza fiandrianan’i Davida sy ny fanjakany, mba hampiorenany azy sy hanamafisany azy, amin’ny hitsiny sy ny rariny, hatramin’izao ka ho mandrakizay. Ny zotom-pon’ny Tompon’ny tafika no hanatanteraka izany.

Vakiteny faha-2: Taratasin’i Md. Paoly Apôstôly ho an’i Tito (Tit 2, 11- 14)

Efa niseho ho an’ny olona rehetra ny fahasoavan’Andriamanitra.

Ry Kristianina havana, efa niseho ny fahasoavan’Andriamanitra, loharanom-pamonjena ho an’ny olona rehetra, mampianatra antsika hamela ny toe-panahy tsy araka an’Andriamanitra sy ny filan’izao tontolo izao, fa ho velona amin’ity fiainana ity manana ny toetr’olona mahalala onony, marina, tia vavaka, miandry ny fahasambarana antenaintsika sy ny voninahitr’Andriamanitra lehibe sy Mpamonjy antsika, dia i Jesoa Kristy, izay nanolo-tena ho antsika mba hanavotra antsika ho afaka amin’ny ota rehetra, sy hanadiovany ho an’ny tenany ny vahoaka izay ho Azy tokoa sady fatra-pitia ny asa soa rehetra.

Evanjely Masina nosoratan’i Md Lioka (Lk 2, 1-14)

Mpamonjy no teraka ho anareo

(suite…)

Continuer la lecture Lamesa misasaka alina 24/12/2015 : Tenin’Andriamanitra