Alahady 15/11/2015 : Toriteny

“Hiverina indray i Kristy amin’ny farandro”

Anisan’ny zava-dehibe amin’ny finoantsika ny fiverenan’i Jesoa Kristy am-boninahitra, ary tafiditra ao anatin’ny fiekem-pinoantsika izany no anisan’ny fototry ny finoantsika.

Amin’izao fotoana antomotry ny Noely izao koa, amin’ny fiaviana dia hiverina indray ilay teny hoe: “i Jesoa Kristy dia efa eo, nefa mbola ho avy.” Efa eto anivontsika i Kristy amin’ny alalan’ny Eokaristia, amin’ny alalan’ny asan’ny Fanahy Masina ; ary mbola ho avy satria “niakatra any an-danitra izy ary nipetraka eo ankavanan’Andriamanitra Ray, ary mbola ho avy am-boninahitra indray hitsara ny velona sy ny maty.” Izany hoe: efa eto anivontsika i Kristy amin’ny alalan’ny Eokaristia Masina, nefa dia mbola ho avy am-boninahitra indray. Io no antony hivoriantsika, io no anton’ny finoantsika, dia izay fanomanana ny fiverenan’i Jesoa Kristy izay saingy mbola tsy fantatra ny fotoana. I Jesoa Kristy aza nilaza any amin’ny faran’ny Evanjely manao hoe: “Tsy misy mahalala izany na ny Anjely any an-danitra, na izaho Zanaka fa Andriamanitra Ray ihany no mahalala azy.” Efa imbetsaka izy no namerimberina izany: “Miomàna! Miambena!”, “Sambatra ny mpanompo tratran’ny tompony eo am-panatanterahana ny asany”, “Ho avy toy ny mpangalatra ny zanak’olona”

Ny bokin’i Daniela Mpaminany sy ny Evanjely dia manambara amintsika hoe: “Hanao ahoana izay fotoana izay?” I Jesoa dia nilaza fa hisy famantarana hiseho amin’izany fotoana izany:”Ny masoandro hihamaizina, ny volana tsy hazava intsony, ny kintana hiraraka amin’ny tany.” Na i Daniela mpaminany aza dia nanambara fa hisy famantarana. Nambarany “fa ho androm-pahoriana tsy misy toa azy hatramin’ny nisian’ny firenena izany andro izany… ary amin’izay dia ho voavonjy ny firenenao, dia izay rehetra voasoratra ao amin’ny boky.” Iay hiverenan’i Kristy amin’izany andro izany no ataontsika hoe: “Farandro”.

(suite…)

Continuer la lecture Alahady 15/11/2015 : Toriteny

Alahady 15/11/2015 : Tenin’ Andriamanitra

Vakiteny voalohany: Bokin’i Daniela Mpaminany (Dan. 12, 1-3)

Amin’izany andro izany dia ho voavonjy ny vahoakanao.

Amin’izany andro izany, hitsangana i Misely ilay filoha ambony, izay miandany amin’ny zanaky ny firenenao, ka amin’izany no ho androm-pahoriana tsy mbola nisy toa azy, hatrizay nisian’ny firenena, ka hatramin’izany andro izany. Amin’izay dia ho voavonjy ny firenenao, dia izay rehetra hita voasoratra eo amin’ny boky. Ary maro amin’ireo mandry ao amin’ny vovo-tany no hifoha: ny sasany ho amin’ny fiainana mandrakizay; fa ny sasany ho amin’ny latsa amam-panariana mandrakizay. Izay ho efa hendry hamirapiratra hoatra ny famirapiratry ny lanitra; ary izay ho efa nitarika ny maro ho amin’ny fahamarinana, ho tahaka ny kintana mandrakizay.

Vakiteny faha-2: Taratasin’i Md. Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina Hebrio (Heb 10, 11-14. 18)

Fanatitra iray monja dia ampy handavorariany mandrakizay izay nohamasininy.

Ry kristianina havana, ny mpisorona rehetra dia mijoro isan’andro hanao ny raharahany, sy manolotra matetika ireny sorona tsy nahafa-pahotana akory ireny, fa i Kristy kosa indray mandeha monja no nanolotra sorona noho ny ota, dia mipetraka mandrakizay eo ankavanan’Andriamanitra; ka hatramin’izao Izy dia miandry ny hanaovana ny fahavalony ho fitoeran-tongony rahatrizay. Fanatitra iray monja dia ampy handavorariany mandrakizay izay nohamasininy; ka rehefa voavela ny fahotana, dia tsy ilaina intsony ny sorona noho ny ota.

Evanjely Masina nosoratan’i Md Marka (Mk 13, 24-32)

Hanangona ny olom-pinidy avy amin’ny vazan-tany efatra Izy.

(suite…)

Continuer la lecture Alahady 15/11/2015 : Tenin’ Andriamanitra