Alahady 25/10/2015 : Toriteny

« MPANELANELANA SY MPANASITRANA MAHAY MIANTRA I JESOA KRISTY”

Jesoa miakatra any Jerosalema, any Jerikao izay tanàna lalovana raha ho any, ary inty fahagaganana fanasitranana nataon’i Jesoa an’IBartiméinty no fahagagana farany nataon’I Jesoa mialoha ny nijaliany sy ny nahafatesany. Ka tsara ihany raha fantatsika ny fizotran’ny tantara.

Tamin’ny heriny isika dia nandre an’I Jesoa eny an-dalana miaraka amin’ireo mpianany: niady hevitra ny mpianatra eny an-dalana ka nanontany an’I Jesoa ny farany ho eo an-kaviany iray ary eo an-kavanana ny iray. Raha araka ny jeografia dia I Jerikao no toerana farany iva indrindra eto amin’izao tontolo izao ka rehefa miala ao dia tsy maintsy miaka-piakarana. Io no vohitra farany lalovana raha ho any Jerosalema. Ary fantatsika koa mikasika an’I Jerikao rehefa hiditra ny tany nampanantenaina ny vahoakan’Israely dia tsy maintsy nandalo ny onin’I Jordana dia miditra ny tanànan’I Jerikao izay tanànan’i manda, efa natolotr’Andriamanitra ny vahoakany ny tanànan’I Jerikao ka rehefa niodina im-pito io tanàna io ny vahoakaka nirodana ny manda tamin’ny fiodinana fahafito farany. Ny teny hoe Jerikao dia avy amin’ny teny Hebrio izay midika ho tanànan’ny volana, satria ny olona tao dia nanompo ary nivavaka tamin’ny volana.

(suite…)

Continuer la lecture Alahady 25/10/2015 : Toriteny

Alahady 25/10/2015 : Tenin’ Andriamanitra

Vakiteny voalohany: Bokin’i Jeremia Mpaminany (Jer 31, 7-9)

Haveriko eo amin’ny vahoaka ny jamba sy ny mandringa.

Izao no lazain’ny Tompo: Mihobia an-kafaliana ny amin’i Jakôba, manaova firavoravoana, noho ny amin’ilay lohan’ny firenena; ataovy re ny feonareo, mihirà hira fiderana, ka lazao hoe: Ry Tompo, vonjeo ny olonao, dia ny sisa amin’i Israely! Indro Aho mamerina azy, avy any amin’ny tany avaratra; manangona azy, avy any amin’ny faran’ny tany. Ho eo amin’izy ireo ny jamba sy ny mandringa, ny manana anaka sy ny efa mihetsi-jaza; hanao dia be izy ireo no hiverina aty. Hiverina amin-dranomaso izy; ary eo amin’ny fifonany no hitondrako azy miverina; eny amin’ny rano velona, no hitarihako azy, amin’ny lalana marin-tampona tsy hahatafintohina azy; satria efa ray ho an’i Israely Aho, ary lahimatoako i Efraîma.

Vakiteny faha-2: Taratasin’i Md. Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina Hebrio (Heb 5, 1-6 )

Ianao no Mpisorona mandrakizay araka ny fomban’i Melkisedeka.

Ry kristianina havana, rehefa mety ho Mpisorombe ka alaina amin’ny olona, dia tendrena ho solon’ny olona amin’ny fifampiraharahàny amin’Andriamanitra, mba hanolotra fanatitra sy sorona noho ny ota; sady mahay miantra ny tsy mahalala sy ny mania izy, satria na ny tenany aza mba voan’ny fahalemena ihany koa, ka noho izany fahalemeny izany, tsy maintsy manao sorona ho an’ny tenany, toy ny ataony ho an’ny vahoaka ihany koa izy. Ary tsy misy mahazo maka izany voninahitra izany ho an’ny tenany, afa-tsy izay antsoin’Andriamanitra tahaka an-dry i Aarôna ihany. Dia toy izany koa i Kristy, fa tsy Izy no nanandra-Tena ho Mpisorombe, fa Ilay nanao taminy hoe: “Zanako Ianao, Izaho no niteraka Anao androany”; sy nilaza amin’ny teny hafa koa hoe: “Ianao no Mpisorona mandrakizay araka ny fomban’i Melkisedeka”.

Evanjely Masina nosoratan’i Md Marka (Mk 10, 46-52)

Rabony ô, aoka mba hahiratra aho.

(suite…)

Continuer la lecture Alahady 25/10/2015 : Tenin’ Andriamanitra

Alahady 18/10/2015 : Toriteny

“NY FIJALIANA: AZO AMPIASAINA HO FANAVOTANA”

Ny fifampizarana ny tenin’Andriamanitra miainga amin’ireo vakiteny telo izay nohenointsika dia manambara amintsika ny amin’izay fiheveran’Andriamanitra. Ka izany fiheveran’Andriamanitra dia tsy mitovy amn’ny fiheverantsika olombelona, ny mety ho hadisoantsika dia mieritreritra an’Andriamanitra ho toa antsika na hihevitra toa antsika. Na dia tonga olombelona toa antsika ary izany Andriamanitra izany dia mijanona amin’ny maha Andriamanitra azy izy na dia olombelona toa antsika, itovizany amintsika ny zavatra rehetra afa tsy ny fahotana. Dia mijanona mandrakariva izy ho Andriamanitra.

Ny Vaovao Mahafaly androany dia milaza fa mety ho fakam-panahy ho antsika olombelona ny mahazo toerana ambony amin’izay atao, ny ho lasa voalohany. Raha ny tokony ho izy dia tokony ho vakiana ny tapany voalohany amn’io Vaovao Mahafaly io, ireo mpianatra roalahy izay mangataka amin’I Jesoa hoe: avelao ny anakiray mba ho eo ankavianao ary ny iray eo ankavananao, izy ireo dia mihevitra fa I Jesoa dia mpanjaka toy ny mpanjakan’izao tontolo izao; ka zava-dehibe sy ambony ny hoe tanan-kavanan’ny mpanjaka, mipetraka eo akaikiny. Izany dia zavatra mety mahazo antsika olombelona ka tsy mahagaga raha toa ka hifidy dia mihazakazaka ny olona rehetra mba ho kandidà amin’izany fifidianana izany. Satria te hitondra, te ho lehibe. Fa ny fiheveran’ Andriamanitra kosa amin’izay te hitondra na te ho lehibe dia mifanohitra amin’izany. Ny asany dia manompo ny olona rehetra, satria izay no fiainan’ Andriamanitra, izy ilay Andriamanitra dia nidina tany ambony tany ary nanompo ny olon-drehetra. Izany no fiainan’ Andriamanitra, izany no fanetre-tenan’ Andriamanitra, ary i Jesoa raha teraka tao an-tranon’omby dia mba ampianarana antsika ny atao hoe fanetre-tenan’ Andriamanitra. Izy dia nanaiky ny hijaly sy ho faty, ary izay ilay fanetre-tena, ka ho an’ny Kristianina dia io fanetre-tena io no voalohany indrindra, ary raha mires any atao hoe fitiavana izay voalohany indrindra amin’ny fiainan’ny Kristianina dia zavatra anankiray ihany ny fanetre-tena sy ny fitiavana. Izany no ilaina amintsika hiaina mandrakariva izany fanetre-tena izany na inona toerana misy antsika ato amin’ny fiangonana na inona toerana misy antsika any amin’ny sehatry ny asa. Any amin’ny sehatry ny fiaraha-monina ny Kristianina dia manompo eo amin’ny fiainany, ny fiteniny, ny fihetsiny amin’izany fantre-tenan’ Andriamanitra izany. Ka raha miteny izy dia teny manetry tena, tsy mivatravatra be, teny manorina fa tsy mandrava; tsy teny mandratra fa feno fandeferana.

(suite…)

Continuer la lecture Alahady 18/10/2015 : Toriteny

Alahady 18/10/2015 : Tenin’ Andriamanitra

Vakiteny voalohany: Bokin’i Izaia Mpaminany (Iz 53, 10-11)

Rehefa nanatitra sorom-pifonana ho an’ny fanahiny izy, dia hahita taranaka, ho lava andro iainana.

Sitraky ny Tompo ny nanorotoro ny Mpanompony tamin’ny fijaliana, nefa rehefa voaatitry ny fanahiny ny sorom-panorenana, dia hahita taranaka izy, ho lava andro iainana, ary hambinina eo an-tanany ny hevitra nokasain’ny Tompo. Noho ny fijalian’ny fanahiny, dia nahita izy, ka ho afa-po. Ilay marina, Mpanompoko, noho ny fijaliany, hanamarina olona betsaka, ary ny tenany hivesatra ny helok’ireo.

Vakiteny faha-2: Taratasin’i Md. Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina Hebrio (Heb 4, 14-16 )

Aoka isika hanatona ny fiketrahan’ny fahasoavana amim-pahatokiana.

Ry kristianina havana, manana Mpisorona lehibe isika izay lasa namaky ny lanitra, dia i Jesoa Zanak’Andriamanitra, koa aoka hotanantsika mafy ny finoana efa nekentsika. Satria tsy Mpisorombe tsy mahalala mangoraka ny fahalementsika no antsika; fa efa nalaim-panahy tahaka antsika tamin’ny zavatra rehetra Izy, afa-tsy ny fahotana. Koa aoka isika hanatona ny fiketrahan’ny fahasoavana amim-pahatokiana, mba hahazoantsika famindram-po, sy hahitantsika fahasoavana ary hamonjena antsika amin’ny andro hilàntsika izany.

Evanjely Masina nosoratan’i Md Marka (Mk 10, 35-45)

Tonga ny Zanak’Olona mba hahafoy ny ainy ho fanavotana ny maro.

(suite…)

Continuer la lecture Alahady 18/10/2015 : Tenin’ Andriamanitra