Alahady 16/08/2015 : Toriteny

« Tena fihinana ny Nofoko, ary tena fisotro ny Rako. »

Tamin’ny Sabotsy 15 Août tolakandro dia maro ny mpanala fanadinana izay nijery ny toerana hanalàny fanadinana, anisan’izany ny tao amin’ny Collège Saint Michel Amparibe. Nitsangana teo am-bavahady Mopera tamin’izay dia nanontany hoe: “Handeha ho aiza ianareo ireto? Inona ny zavatra tena mahamaika anareo?” dia namaly ireto ankizy: “Hijery salle izahay”. Dia nanontany indray Mopera: “Fa inona no ho ataonareo any?” ary namaly izy ireo hoe: “Hanala bac!”, hoy ary Mopera tamin’izy ireo: “Ny bac dia efa any am-paosinareo tsirairay avy any.” Nihomehy ireto ankizy ary nisy anankiray nanokatra ny paosiny ka namaly hoe: “Toa tsy misy ato ka!”. Ary izao indray no navalin’I Mopera azy: “Any ilay izy fa paosy hafa no nosokafanao.” Ny tiana hambara dia hoe: mila fantatra ny paosy nasiana ny zavatra iray. Izany no antony hanaovana fanadinana. Ilay izy efa ao amintsika fa mila fantarina hoe aiza no nasiana azy mba hamoahana azy ka hinoan’ny olona fa ananantsika tokoa ilay izy. Nitohy ihany moa ny resak’I Mopera sy ny ankizy ka nanontany Mopera hoe: “Tanjonareo ve ny bac?” ka namaly ny anankiray hoe: “Koa raha tsy izany ve ny tanjoko dia hisahirana tahaka izao aho?” Ka izao no nambaran’I Mopera taminy: “Tsy tanjona ny bac fa lalana na ambaratonga hahafahana miatrika ny fianarana amin’ny ambaratonga ambony.” Ary izay no manahirana matetika, isika tsy mahalala hoe inona ny “fomba” ary inona ny “tanjona” eo amin’ny fiainantsika.

Tahak’izay koa: isika ve velona mba hihinana sa mihinana mba ho velona? Ny ankamaroany angamba mety hoe velona mba hihinan-kanina, asa aloha! Raha tsy izany ve isika hisahirana, hanao izao fomba rehetra izao mba hihinanan-kanina. Fa maninona moa no miharatsy izao fiaraha-monina misy antsika izao? Fa maninona no mihamaro ny mpangalatra manao hala-botry? Ny antony dia satria aleo tsy maty androany fa maty rahampitso.

(suite…)

Continuer la lecture Alahady 16/08/2015 : Toriteny

Alahady 16/08/2015 : Tenin’ Andriamanitra

Vakiteny voalohany: Boky Ohabolana (Ohab. 9, 1-6)

Hano ny mofoko ary sotroy ny divaiko izay nampifangaroiko ho anareo.

Ny Fahendrena efa nanorina ny tranony, efa nipaika ny andriny fito, efa namono ny bibiny, nampifangaro ny divainy, ary namboatra ny latabany. Naniraka ny ankizy vaviny izy, dia miantso eo an-tampon’ny havoan’ny tanàna: “Aoka hiditra aty izay kely saina!” Ary hoy izy amin’izay tsy manan-tsaina: “Avia hano ny mofoko, ary sotroy ny divay nampifangaroiko. Ilaozy ny tsy fahalalana, dia ho velona ianareo; ary mizora amin’ny lalan’ny fahazavan-tsaina”.

Vakiteny faha-2: Taratasin’i Md. Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Efezy (Efez. 5, 15-20)

Aza manaonao foana, fa fantaro aloha ny sitra-pon’ny Tompo.

Ry kristianina havana,tandremo tsara ny fitondran-tenanareo, aza misary adala, fa mbà hendry; hararaoty ny fotoana, fa ratsy izao andro izao. Koa aza manaonao foana, fa fantaro aloha izay sitraky ny Tompo. Aza mimamo divay, satria loharanom-pahalotoana izany; fa mifenoa Fanahy Masina ianareo. Salamo sy hira aman-tonon-kira masina no ifampiresaho; ary hira fiderana no kaloy ao am-ponareo ho voninahitry ny Tompo. Misaora an’Andriamanitra Ray mandrakariva noho ny zavatra rehetra, amin’ny Anaran’i Jesoa Kristy Tompontsika.

Evanjely Masina nosoratan’i Md Joany (Jo 6, 51-58)

Tena fihinana ny Nofoko, ary tena fisotro ny Rako.

(suite…)

Continuer la lecture Alahady 16/08/2015 : Tenin’ Andriamanitra

Masina Maria nampiakarina velona any an-danitra

NAHAZO NY LANITRA TSY NANDALO FAHALOVANA I MASINA MARIA: VALIM-PITIA SY FANKASITRAHANA AZY NOHO NY FINOANY IO.
Tsara ho fantatra aloha fa:
– Ny tanjony Evanjely dia ny finoana an’i Jesoa (tonga nofo, nampijaliana ary nijaly sy maty, nitsangankovelona ary niakatra any an-danitra: io no atao hoe kerygma), izay no tanjon’ny Evanjely fa tsy ny fiainan’i Masina Maria satria na dia ny zavatra nataon’i Jeso aza dia tsy volaza ao amin’ny Evanjely avokoa (cf. Jn 20, 30 sy Jn 21, 25).
– Ary ireo filazana ny olo-masina fahiny ao amin’ny Testamenta Taloha dia natao ho modely ka nolazaina ny tantarany sy izay nanaitra tamin’ny fiainany mba ho fankatahaka ho an’ny mpino (cf. Si 44, 16 fankatahaka ho fibebahan’ny taranaka).
Tsy vao i Masina Maria akory no voalaza fa nampiakarina velona any an-danitra. Araky ny efa nolazaina teo ambony dia tsy ny tantarany no tanjon’ny Evanjely fa ny finoana an’i Jesoa noho izany dia tsy nolazaina ao ny fiakarany any an-danitra. Fa i Elie (cf. 2 Mp 2, 11) sy Enôka (cf. Sir 49, 14) dia nolazaina ao amin’ny Testamenta Taloha satria mba ho môdely fankatahaka (Sir 44, 16) satria mbola fanomanana ny fiavian’ny Tompo izany.
Raisintsika ary ny mikasika an’i Enôka:
– Voalaza fa “ny finoana (grika: pistis) no namindrana an’i Enôka tsy hiaran’ny fahafatesana” (cf. He 11, 5).

– Ary voalaza fa “nankasitrahan’Andriamanitra izy” (cf. He 11, 5b) talohan’ny namindrana azy. Ilay hoe “nankasitrahan’Andriamanitra” dia atao amin’ny teny grika hoe euaresténô ary miverina in-17 ao anaty Soratra Masina fa santionany ihany no aroso eto ahalalantsika ny tena heviny: (suite…)

Continuer la lecture Masina Maria nampiakarina velona any an-danitra

Alahady 26/07/2015 : Toriteny

« Velomin’Andriamanitra amin’ny mofo avy any Aminy isika »

Amin’izao taona B izao, dia ny Enanjely nosoratan’i Md Marka no vakiana. Fa mandritry ny herinandro vitsivitsy eo, dia tapahina kely izany mba ahafahana manazava mikasika ny “mofon’aina”; Ka ny tantaran’ny fampitomboana ny mofo no anombohana azy.

Raha iverenantsika ny tantara dia nanao fahagagana maro i Jesoa: nanasitrana aretina, sy ny rofy isan-karazany. Noho izay antony izay dia nanaraka an’i Jesoa hatraiza hatraiza ny vahoaka.Rehefa hitan’i Jesoa fa noana ny vahoaka dia hoy izy tamin’ny mpianany: “Omenareo hanina ireo vahoaka ireo.” Ny Apôstôly nefa tsy nieritreritra an’izay fa i Jesoa no nahalala ny fahorian’ireo vahoaka ireo.

Inona ny vahaolana hitan’ireo mpianatra? (suite…)

Continuer la lecture Alahady 26/07/2015 : Toriteny

Alahady 26/07/2015 : Tenin’ Andriamanitra

Vakiteny voalohany: Boky faharoan’ny Mpanjaka (2 Mpanj 4, 42-44)

Nihinana ny olona ary mbola nisy sisa tsy lany.

Tamin’izany andro izany, nisy lehilahy iray avy any Baala-Salira nitondra mofo natao tamin’ny santa-bary ho an’i Elisea, olon’Andriamanitra, dia mofo ôrja roapolo, sy vary vaovao tao an-dasàkany; ka hoy i Elisea: “Omeo ny olona hohaniny”. Fa hoy ny navalin’ny mpanompony: “Hatao ahoana no fandroso izany eo anatrehan’ny olona zato?” Fa hoy i Elisea: “Omeo ireo olona ireo hohaniny; fa izao no lazain’ny Tompo: “Hihinana ny olona ary mbola hisy sisa tsy lany”. Dia norosoana izy ireo ka nihinana, nefa mbola nisy sisa tsy lany araka ny teny voalazan’Andriamanitra.

Vakiteny faha-2: Taratasin’i Md. Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Efezy (Efez 4, 1-6)

Tsy misy afa-tsy tena iray, Tompo iray, finoana iray, Batemy iray.

Ry kristianina havana, mangataka aminareo aho, dia izaho izay an-tranomaizina noho ny amin’ny Tompo, mba hanao fitondran-tena mendrika ny fiantsoana niantsoana anareo ianareo, amin’ny fanetren-tena sy halemem-panahy rehetra, amin’ny fahari-po, amin’ny fifandeferana, amim-pitiavana; mikeleza aina hitana ny firaisam-po amam-panahy akamban’ny fihavanana; fa tsy misy afa-tsy tena iray, sy fanahy iray, araka ny niantsoana anareo ho amin’ny fanantenana iray: tsy misy afa-tsy Tompo iray, finoana iray, Batemy iray, ary Andriamanitra iray, izay Rain’izy rehetra, ambonin’izy rehetra, manerana azy rehetra, ary ao anatin’izy rehetra.

Evanjely Masina nosoratan’i Md Joany (Jo 6, 1-15)

Nozarainy ny mofo sy ny hazandrano sady nampanaranany fo.

(suite…)

Continuer la lecture Alahady 26/07/2015 : Tenin’ Andriamanitra