Alahady 12/07/2015 : Toriteny

« Nofidian’Andriamanitra isika mba hirahiny »

Mitodika amin’ireo Apôstôly aloha ny dingana voalohany amin’ny fampianarana amin’ity Alahady ity.

Nifidy olona hiara hiasa aminy i Jesoa, dia ireo Apôstôly roa ambinifolo lahy.  Ny isa 12dia manan-danja ao amin’ny Soratra Masina satria: 12 ny fokon’Israely, ireo no nanorenana ny Eglizy raha ao amin’ny Testamenta taloha no jerena ; ary ao amin’ny Testamenta Vaovao, nanomboka nisian’i Jesoa, dia nifidy mpianatra 12 lahy indray i Jesoa anehoana an’izay Fiangonana vaovao naorin’i Kristy (hitatsika amin’ny alalan’ireo Apôstôly 12 lahy ireo).  Ka rehefa nofidiany, dia nantsoiny izy ireo hankeo aminy. Naniraka azy ireo tsiroaroa i Jesoa, fa alohan’ny nanirahany azy dia nozarainy tamin’ireo mpianatra ireo ny fahefany: handroaka demony, hanasitrana ny marary, sns … Ny tenin’i Jesoa dia hoe: tsy mitondra na inona na inona eny ana-dalana na kitapo na mofo na vola, fa tehina no entina ary asiana kapa ny tongotra.
Inona no ilana ny “tehina”? Voalohany, ny mpiandry ondry no mitondra tehina; manaraka izany, ny tehina, rehefa mandeha lalana lavitra, dia afaka itehenana rehefa reraka sy manampy hijoro ; fa ny tehina ihany koa dia ahafahana miaro tena eny an-dalana. Ny hevitry ny hoe “Ny tongotra no asiana kapa” kosa dia : mba tsy hanavesatra satria lavitra ny lalana. Izay no hafatr’i Jesoa tamin’ireo mpianany. (suite…)

Continuer la lecture Alahady 12/07/2015 : Toriteny

Alahady 12/07/2015 : Tenin’ Andriamanitra

Vakiteny voalohany: Bokin’i Amôsy Mpaminany (Amôs 7, 12-15)

Mandehana ianao maminany any amin’ny vahoakako.

Tamin’izany andro izany, hoy i Amasiasa, mpisoron’i Betela, tamin’i Amôsy: “Ry mpahita ô, mandehana mandositra any amin’ny tanin’i Jodà, ka any ianao no mihinàna hanina; any ianao no maminania. Fa aza maminany aty Betela intsony, satria fitoera-masin’ny mpanjaka ny aty, ary tranom-panjakana”. Izao no navalin’i Amôsy an’i Amasiasa: “Tsy mba mpaminany aho na zanaky ny mpaminany; fa mpiandry omby sy mpamboly aviavy. Ary nalain’ny Tompo tany aorian’ny biby fiompy aho, dia nataon’ny Tompo tamiko hoe: Mandehàna ianao, maminany any amin’’i Israely vahoakako”.

Vakiteny faha-2: Taratasin’i Md. Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Efezy (Efez 1, 3-14)

Nifidy antsika tao aminy talohan’ny nahariana izao tontolo izao Andriamanitra.

Hisaorana anie Andriamanitra, Rain’i Jesoa Kristy Tompontsika, izay nitso-drano antsika tao amin’i Kristy amin’ny tso-drano rehetra ara-panahy any andanitra, synifidy antsika tao aminy talohan’ny nahariana izao tontolo izao mba ho masina sy tsy manantsiny eo anatrehany isika, ary nanendry antsika rahateo tamim-pitiavana araka ny sitraky ny fony, mba ho zanaka hatsangany amin’ny alalan’i Jesoa Kristy isika; nampamirapiratra ny voninahitry ny fahasoavany izany, dia ny fahasoavany nanasoavany antsika ao amin’Ilay malalany. Izy no ahazoantsika ny fanavotana amin’ny Rany, sy ny famelana ny fahotantsika, araka ny haben’ny fahasoavany, izay nomen’Andriamanitra be dia be ho antsika tamin’ny fahendrena amam-pahalalana rehetra, fa nampahafantariny antsika ny lahatra lalin’ny safidim-pony, izay nofidin’ny hatsaram-pony hotanterahiny, rehefa feno ny andro: dia ny hanakapohana ny zavatra rehetra ho iray ao amin’i Kristy, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany.

Tao aminy ihany koa no nandraisantsika ny lovan-tsika, rahefa voatendry rahateo isika, araka ny fikasan’Ilay manao ny zavatra rehetra manaraka ny hevitry ny fony, mba ho fankalazana ny voninahiny isika, dia isika izay nanantena an’i Kristy rahateo. Tao aminy ianareo no nino, rahefa nahare ny tenin’ny fahamarinana, ny Evanjelin’ny famonjena anareo, ka nasiana ny tombo-kasen’ny Fanahy Masina, izay nampanantenaina sy santatry ny lovantsika, mandra-pahatanteraky ny fanavotana an’izay rehetra nofidin’Andriamanitra ho fankalazana ny voninahiny.

Evanjely Masina nosoratan’i Md Marka (Mk 6, 7-13)

Nanomboka naniraka azy ireo izy. (suite…)

Continuer la lecture Alahady 12/07/2015 : Tenin’ Andriamanitra

Alahady 05/07/2015 : Toriteny

Na dia osa sy malemy aza isika dia eo i Kristy ho heritsika.

Raha dinihina ireo vakiteny telo nomen’ny Fiangonana antsika anio dia azo adika amin’ny teny Frantsay hoe:  “ Spiritualité de l’echec ”, izany hoe: ny toe-panahy hoentina miatrika ny tsy fahombiazana eo amin’ny fiainana satria samy manambara fa Andriamanitra aza,  i Jesoa aza, dia toa tsy nahomby rehefa tonga tany amin’ny tany nahabe azy. Nankany Nazareta i Jesoa, ka tao ny havany nanao hoe “Moa tsy aty amintsika va ny rahalahiny, aty amintsika ny anabaviny.” Ka diso hevitra isika indraindray, raisin’ny olona sasany io teny io anoherana fa: i Jesoa Kristy dia tsy zanak’Andriamanitra, i Masina Maria dia mbola niteraka an’i Josefa , Joda sns … Olona tsy mahalala no manao izany. Ny toe-tsaina jody dia toe-tsaina tatsinanana : ny zanaky ny rahalahy, na ny zanaky ny rahavavy, na ny zanaky ny anabavy, na ny zanaky ny anadahy dia toy ny iray tampo amin’ny zanaka ihany. Mitovy amin’izay koa ny teo-tsaintsika Malagasy ; ka raha miteny an’io hoe: “aty amintsika va ny rahalahiny, aty amintsika ny anabaviny” dia zanaky ny mpiray tampo amin’i Masina Maria no tiana ambara fa tsy hoe zanak’i Masina Maria ankoatra an’i Jesoa akory. (suite…)

Continuer la lecture Alahady 05/07/2015 : Toriteny

Alahady 05/07/2015 : Tenin’ Andriamanitra

Vakiteny voalohany: Bokin’i Ezekiela Mpaminany (Ezek 2, 2-5)

Taranaka mpiodina izy, nefa hahalala fa misy mpaminany eo aminy.

Tamin’izany andro izany, niditra tato anatiko ny Fanahy, sady nampitsangana ahy, ka nandre ny Tompo niteny tamiko aho. Hoy Izy tamiko: “Ry zanak’olona, indro ianao irahiko, ho any amin’ny zanak’i Israely, ho any amin’ireo vahoaka mpiodina izay niodina tamiko, fa efa nanota tamiko, mandrak’androany aza, ireo sy ny razany. Ireo zanaka manao tarehy tsy mahalala menatra sy mafy fo ireo no anirahako anao. Izao no holazainao aminy: Izao no tenin’ny Tompo Andriamanitra. Ka na hihaino izy ireo, na tsy hihaino, – fa taranaka mpiodina izy –dia hahalala fa misy mpaminany eo aminy”.

Vakiteny faha-2: Taratasy faharoan’i Md. Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Kôrinty (2Kôr 12, 7-10)

Ny fahalemeko no ireharehako mba hitoeran’ny herin’i Kristy amiko.

Ry kristianina havana, fandrao mirehareha noho ny halehiben’ireo fanambaràna aho, dia nasiana tsilo tao amin’ny nofoko, dia anjelin’i Satàna hamely tehamaina ahy, mba tsy hireharehako. Ny amin’io dia in-telo aho no nangataka tamin’ny Tompo, mba hanalany an’io amiko, fa izao no navaliny ahy: “Ampy ho anao ny fahasoavako, sady amin’ny fahalemena indrindra no iamparan’ny heriko”. Koa dia vao mainka sitrako aza ny hirehareha amin’ny fahalemeko, mba hitoeran’ny herin’i Kristy amiko. Izany no ifaliako amin’ny fahalemeko, amin’ny fahafaham-baraka, amin’ny fahaterena, amin’ny fanenjehana, amin’ny fahantrana, noho ny amin’i Kristy, satria ny fahalemeko no heriko.

Evanjely Masina nosoratan’i Md Marka (Mk 6, 1-6)

Tsy misy mpaminany tsy enin-kaja afa-tsy amin’ny taniny. (suite…)

Continuer la lecture Alahady 05/07/2015 : Tenin’ Andriamanitra