Alahady 21/06/2015 : Toriteny

Andriamanitra no vonjitsika sy arotsika

    Andriamanitra no vonjintsika sy arontsika, izay no foto-kevitra anentanan’ny Fiangonana antsia androany ary mamintina ireo tenin’Andriamanitra telo nohenointsika teo. Ny zava-nisy dia I Jesoa avy nampianatra ny vahoaka ary teo koa ireo Apôstôly nihaino ny zavatra nataony. Rehefa hariva ny andro arak any voalazan’I Md Marka teo dia niondrana an-tsambokely i Jesoa niaraka tamin’ny mpianany hiampita ny rano. Ny farihin’I Tiberiada no iampitan-dry zareo, ny mampalaza ity farihy ity dia misy ilay fanjonoana mahagaga, ary koa misy tafio-drivotra sy onja mahery tampoka tonga amin’io farihy io. Ireo mpianatra dia efa mahalala ny lazan’ity farihy ity, amin’ny andro alina ry zareo no miampita ary nisy sambokely maromaro koa niaraka taminy; dia nipoitra tokoa ary ilay toetra mampiavaka ity farihy ity, nisy tafio-drivotra tampoka ary nanonja mafy rano ka tonga hatrany anaty sambokely.

    Azontsika Alaina sary an-tsaina hoe isika mandeha sambo ary monja mahery ny rano dia mety hanao ahoana ny fihetseham-po antsika. Jesoa miaraka aminy nefa mahagaga fa ny sambo efa mitsingilahila, ny rano efa tafiditra nefa mbola misy olona mahita tory ihany. Mapametra-panontaniana izany zavatra izany, ny mpianatra tsy mitombona intsony fa natahotra hoe ho rendrika ny sambo raha izao no mitohy. Dia nofohazina I Jesoa ary hoy izy ireo: “Ry mpampianatra o! tsy mampaninona anao ve raha ho faty izahay?” Izany hoe I Jesoa tsy tafiditra ao anatiny. Niarina I Jesoa ka niteny mafy ny rivotra << mangina, mitonia>>, niaraka tamin’izay dia lasa tony dia tony ny ranomasina. (suite…)

Continuer la lecture Alahady 21/06/2015 : Toriteny

Alahady 21/06/2015 : Tenin’ Andriamanitra

Vakiteny voalohany: Bokin’i Jôba (Jôb 38, 1. 8-11)

Iza no nanidy ny ranomasina tamin’ny varavarana?

Namaly an’i Jôba ny Tompo tao anatin’ny tafio-drivotra ka nanao hoe: “Iza no nanidy ny ranomasina tamin’ny varavarana, fony izy nivoaka nisavoamboana avy any am-bohòka; raha nanao ny rahona ho fitafiany Aho, ary ny zavona matevina ho lambam-pandriany; raha nampanaiky azy ny didiko sy nanisy hidy amam-baravarana taminy, ka nilaza taminy hoe: Hatreto alehanao, ka tsy hihoatra, fa eto no hijanona ny fianjonanjonan’ny onjanao”.

Vakiteny faha-2: Taratasy faharoan’i Md. Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Kôrinty (2 Kôr 5, 14-17)

Indro tonga vaovao ny zavatra rehetra.

Ry kristianina havana,  terin’ny fitiavan’i Kristy antsika izahay, satria fantatray marina fa maty ho an’ny olona rehetra ny olona iray, ka dia maty koa izy rehetra; ary maty ho an’ny olona rehetra Izy, mba tsy ho velona ho an’ny tenany intsony izay velona, fa ho an’Izay maty sy mitsangana ho azy ireo. Koa dia tsy mahalala olona araka ny nofo intsony izahay; ary na dia nahalala an’i Kristy araka ny nofo aza izahay, dia tsy araka izany intsony no ahalalanay Azy ankehitriny. Noho izany, na iza na iza ao amin’i Kristy, dia zava-boaary vaovao izy, ka lasa ny zavatra taloha, fa indro tonga vaovao ny zavatra rehetra.

Evanjely Masina nosoratan’i Md Marka (Mk 4, 35-40)

Iza moa io, fa ny rivotra sy ny ranomasina avy no manaiky Azy? (suite…)

Continuer la lecture Alahady 21/06/2015 : Tenin’ Andriamanitra

Alahady Trinite masina 31/05/2015 : Toriteny

Antsoin’Andriamanitra hiray fianakaviana aminy isika.

Trinite masina
Trinite masina

        Antsoin’Andriamanitra hiray fianakaviana aminy isika, io no mamintina ireo tenin’Andriamanitra aroson’ny Fiangonana amintsika amin’izao alahady fankalazantsika ny fetin’ny Trinite Masina izao, androany ihany koa araka ny calandrier liturgique dia fetin’ny visitation na ny famangian’I Masina Maria an’I Mb Elisabeth rahavaviny.

        Fetin’ny Trinite Masina, dia io Evanjely io no hasiantsika teny satria ny vakiteny voalohany dia mampiseho ny halebiazan’Andriamanitra satria izy no niteny tamin’ny vahoaka. Ao amin’ny vakiteny faharoa no ilazana fa ny Fanahim-pananganan-janaka no noraisintsika ka ahafahantsika miantso hoe Ray, Aba an’Andriamanitra tahaka an’I Jesoa. Ny vakiteny fahatelo dia ny resaka farany nataon’I Jesoa tamin’ireo mpianany talohan’ny nialany tamin’izao tontolo izao. (suite…)

Continuer la lecture Alahady Trinite masina 31/05/2015 : Toriteny

Alahady Trinite masina 31/05/2015 : Tenin’Andriamanitra

Alahady Trinite masina

Vakiteny voalohany: Boky Deterônômy (Det 4, 32-34.39-40)

Ny Tompo irery no Andriamanitra any amin’ny lanitra ambony sy ny tany ambany, ary tsy misy hafa.

Hoy i Môizy tamin’ny vahoaka Israely: “Anontanio ny andro fahagola tany alohanao, hatramin’ny andro naharian’Andriamanitra ny olombelona teto ambonin’ny tany sy hatramin’ny faravodilanitra na aiza na aiza, raha mba misy zava-dehibe tahaka izany na oviana na oviana, na nisy re toy izany akory na oviana na oviana! Vahoaka aiza no efa nandre ny feon’Andriamanitra niteny tao anatin’ny afo toy ny efa: renao, ka mbola velona ihany izy ? Oviana no mba nisy andriamanitra nanandrana haka firenena anankiray ho azy tao afovoan’ny firenena iray hafa, tamin’ny fitsapana, famantarana, fahagagana, ady, tanana mahery, sandry ahinjitra, ary fangorohoroana lehibe, toraky ny nataon’ny Tompo Andriamanitra ho anareo, teo imasonareo, tany Ejipta ? Koa fantaronao anio sy araiketo ao am-ponao fa ny Tompo no Andriamanitra any amin’ny lanitra ambony sy ety an-tany ambany ary tsy misy hafa. Tandremo ny lalàny sy ny didiny, izay andidiako anao anio, mba ho sambatra ianao, dia ianao sy ny zanakao manaraka anao, ary mba ho lava ny andronao, amin’ny taona mifandimby rehetra any amin’ny tany omen’ny Tompo Andriamanitrao anao”.

Vakiteny faha-2: Taratasin’i Md Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Rôma (Rôm 8, 14-17)

Raiso ny Fanahim-pananganan-janaka, ka iantsoantsika hoe: Aba, Ray.

Ry kristianina havana, izay rehetra tarihin’ny Fanahin’Andriamanitra dia zanak’Andriamanitra. Ary izany tokoa,satria tsy Fanahim-panandevozana no noraisinareo, fa Fanahim-pananganan-janaka, ka iantsoantsika hoe: Abà! Ray! Ary ny tenan’io Fanahy io ihany no vavolombelona miaraka amin’ny fanahintsika fa zanak’Andriamanitra isika. Ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandova an’Andriamanitra no mpiray lova amin’i Kristy, raha miara-mijaly aminy anefa isika, mba hiara-komem-boninahitra aminy koa.

Evanjely Masina nosoratan’i Md Matio (Mat 28, 16-20)

Manaova Batemy azy ireo amin’ny Anaran’ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. (suite…)

Continuer la lecture Alahady Trinite masina 31/05/2015 : Tenin’Andriamanitra