Alahady faha-fito Paka – 17/05/2015 – Toriteny

     “ Fitiavana sy Fahamarinana no tena endrik’i Kristy”

        Vao avy nankalaza ny Niakaran’i Jesoa tany an-danitra isika ny Alakamisy teo. Tamin’io no nametrahana ny hafatra tamintsika fa rehefa niakatra tany an-danitra i Jesoa, ireo mpianatra izay teo dia variana niandrandra ny lanitra. Raha mbola variana nijery ny lanitra izy ireo, dia indro nisy roa lahy ,tonga nidina teo amin’izy ireo, nanafatra azy ireo hoe: “Ry olona avy any Galilea, nahoana no mijanona fotsiny eto ianareo mibanjina ny lanitra? Iny Jesoa nakarina teto aminareo iny dia mbola ho avy indray.” Izany hoe: amin’ny fiainana maha-kristianina dia tsy ampy ny miandrandra ny lanitra fotsiny. Tsy ampy ny hoe: “efa mivavaka aho”, fa adino fa mbola eto amin’izao tontolo izao isika. Nirahina isika tsy hijanona amin’ny toerana anankiray, fa ilaina ny mivoaka. Izay ilay fiainana kristianina: misy fiaingana mandrakariva, ary misy fivoarana amin’ny tena mandeha ho any amin’ny hafa, hitory ny Vaovao Mahafaly. Rehefa niakatra any an-danitra i Jesoa dia izao no hafany hoe: “Mandehana ianareo amin’izao tontolo izao, mitoria ny Evanjely amin’ny voaary tontolo.” (suite…)

Continuer la lecture Alahady faha-fito Paka – 17/05/2015 – Toriteny

Alahady faha-fito Paka – 17/05/2015 – Tenin’Andriamanitra

Vakiteny voalohany: Boky mitantara ny Asan’ny Apôstôly (Asa 1,15-17.20a.20c-26)

Tamin’izany andro izany dia nitsangana teo afovoan’ny rahalahy Piera (tokony ho roapolo amby zato ny isan’izy nivory teo) ka nanao hoe: Ry rahalahy, tsy maintsy tanteraka ilay Soratra voalazan’ny Fanahy Masina tamin’ny vavan’i Davida momba an’i Jodasy, izay nitarika ny mpisambotra an’i Jesoa; fa  nisantsika ihany koa izy, sady nanana anjara tamin’izao fandraharahantsika izao. Ary izany indrindra no voasoratra ao amin’ny bokin’ny Salamo hoe: Aoka ho lao ny fonenany, ka tsy honenan’olona akory; ary koa: Aoka ho lasan’olon-kafa ny anjara raharahany. Ary izany indrindra no voasoratra ao amin’ny bokin’ny Salamo hoe: Aoka ho lao ny fonenany, ka tsy honenan’olona akory; ary koa: Aoka ho lasan’olon-kafa ny anjara raharahany. Koa amin’ireo lehilahy niaraka tamintsika tamin’ny andro rehetra nitoeran’i Jesoa Tompo teto amintsika, hatramin’ny nanaovan’i Joany batemy azy ka  atramin’ny andro niakarany any an-danitra, dia aoka hisy anankiray ho namantsika mba ho vavolombelon’ny nitsanganany tamin’ny maty. Dia nanokana roa lahy tamin’izy ireo izy, dia Josefa atao hoe Barsabasy sy nampiana anarana hoe Ilay Marina, ary Matiasy, ka nivavaka nanao hoe: Tompo ô, hianao no mahalala ny fon’ny olona rehetra, ka asehoy izay voafidinao amin’izy roa lahy ireto, mba hanana anjara amin’izao fandraharahan’ny Apostoly izao, izay nialan’i Jodasy hankanesany any amin’ny fitoerany. Dia nanaovany loka izy roa lahy, ary Matiasy no nahazo ny loka, ka izy no lany ho isan’ny Apostoly roa ambin’ny folo lahy.

Vakiteny faha-2: Taratasy voalohan’i Md Joany Apôstôly (1 Jo 4,11-16)

Ry malala, raha toy izany no nitiavan’Andriamanitra antsika, dia tokony mba hifankatia koa isika. Tsy mbola nisy olona nahita an’Andriamanitra na oviana na oviana. Fa raha mifankatia isika dia mitoetra ao amintsika Andriamanitra, ary lavorary ao amintsika ny fitiavana azy. Ny fananantsika ny Fanahiny no ahafantarantsika fa mitoetra ao aminy isika, ary izy ao amintsika. Ary efa nahita izahay, ka manambara fa naniraka ny Zanany ho mpamonjy an’izao tontolo izao ny Ray. Na iza na iza hanaiky an’i Jesoa ho Zanak’Andriamanitra, dia mitoetra ao aminy Andriamanitra, ary izy ao amin’Andriamanitra. Ary izahay efa nahalala sy nino ny fitiavan’Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana; koa izay mitoetra amin’ny fitiavana dia mitoetra ao amin’Andriamanitra, ary Andriamanitra ao aminy.

Evanjely Masina nosoratan’i Md Joany (Jo 17,11b-19) (suite…)

Continuer la lecture Alahady faha-fito Paka – 17/05/2015 – Tenin’Andriamanitra

Alahady faha-dimy Paka – 03/05/2015 – Toriteny

“Izaho no foto-boaloboka ary ianareo no sampany”

Foto-boaloboka
“Izaho no foto-boaloboka ary ianareo no sampany”

        Alahady faha-dimy Paka : tamin’ny herinandro isika naheno mikasika ny mpiandry ondry tsara: “Izaho no mpiandry ondry tsara” hoy I Jesoa. Androany dia hafa indray ny endrika isehoan’ny fanoharana ataon’I Jesoa. Hoy Izy hoe: “Izaho no tena foto-boaloboka”.

        Mampatsiahy ny zava-nitranga tao amin’ny Eksaody izany; I Moizy rehefa tany an’efitra niandry ny ondrin’I Jetrao rafozany dia nahita ilay lobolobo nirehitra nefa tsy levona. Tao anatin’io no nisy feo nilaza hoe: “Izaho no Ilay Misy”. Andriamanitra irery no afaka miteny izany: “Izaho no Ilay Misy”, “Izaho no tena foto-boaloboka”. Isika moa tsy dia mahay loatra hoe ahoana no atao rehefa mamboly voaloboka, mety ho sarotra ho antsika ny mahazo izany ho sary an-tsaina. Hoy I Jesoa hoe: “Izaho no foto-boaloboka, ny Raiko no mpamboly… Ny sampana rehetra tsy mamoa eo Amiko dia ho esorina”.

        Rehefa mamboly voaloboka dia misy ny atao hoe “gourmand”, izy io dia hita avy hatrany fa ho raviny fotsiny ka esorina satria mihinana ny tsiron-kazo izay tokony ho an’ny ratsana mpamoa. Ity anefa no mahagaga: “Izay mamoa dia rantsanana mba hampamoa azy bebe kokoa”. Na mijanona amin’ireo teny fanombohana ireo fotsiny ihany ary isika dia hita fa efa misy zavatra tokony ho dinihina tsara ao. Isika rehetra no sampana. Ny sampana tsy mamoa dia ireo olona tsy mpino, ireo olona tsy mahalala an’Andriamanitra sy tsy mahalala an’I Kristy; ireny ilay avy hatrany dia esorina satria efa tsy misy fiombonana amin’ny fototra intsony. Isika mpino Kristianina kosa no ilay sampana mamoa, miray amin’i Kristy sy miray amin’ny ran’I Kristy ka isika no ilay mila rantsanana mba hamoa bebe kokoa. Isika miray amin’I Kristy dia misy vokatra andrasana amintsika. Any amin’ny faritanin’I Palestinina, ny fototra voaloboka iray dia ahazoana salohiny dimampolo sy telonjato (350) ka hatramin’ny fitopolo sy telonjato (370); ny aty amintsika, asa raha misy roapolo (20) na dimy amby folo (15).

        Hain-dry zareo tsara izany ny fikarakarana izany voaloboka maniry izany. Rehefa tonga ny ririnina dia izany no fotoana andrantsanana ny voaloboka ka rehefa rantsanana izy dia toa mampalahelo izany ny endriny satria toa lasa maina kely sy mitomany izy rehefa misy mitete ilay tsiron-kazo. Ka raha olona tsy mahay momba ny voaloboka dia hanome tsiny hoe: “ Fa maninona no dia ampijaliana toy izao ity voaloboka?”. Dia izao no ho valin-tenin’ny mpandrantsana: “Aleo ho jerentsika ny vokatra rehefa ho tonga ny taom-pahavokarana”. Amin’izay fotoana izay isika izay vao hahalala hoe inona ny antony andrantsanana azy toy izany.

        Toy izany ny fiainantsika Kristianina. Amin’ity Evanjely rentsika teo ity dia misy teny roa miverina matetika: ny teny hoe “mitoetra” dia miverina im-balo (8) ary ny hoe “mamoa” miverina inenina (6). Matoa Andriamanitra mamboly dia manantena hioty vokatra tsara Izy. Isika izany dia tsy maintsy miray amin’ny fototra izany hoe amin’ny Jesoa Kristy; tsy ho tsara anefa ny vokatra raha tsy rantsanana isika. Ka inona ary ny hevitry ny hoe rantsanana? (suite…)

Continuer la lecture Alahady faha-dimy Paka – 03/05/2015 – Toriteny

Alahady faha-dimy Paka – 03/05/2015 – Tenin’Andriamanitra

Vakiteny voalohany: Boky mitantara ny Asan’ny Apôstôly (Asa 9, 26-31)

Dia nankany Jerosalema i Saoly, ka nitady hikambana tamin’ny mpianatra, nefa natahotra azy izy rehetra satria tsy ninoany fa mpianatr’i Jesoa koa izy. Tamin’izay nalain’i Barnabe izy ka nentiny tao amin’ny Apostoly, dia notantarainy tamin’izy ireo ny nahitany ny Tompo teny an-dàlana, sy ny nitenenany taminy, ary ny hasahiana nasehony tamin’ny nitoriany ny anaran’i Jesoa tao Damasa.Izay vao niara-niditra sy nivoaka tamin-dry zareo tao Jerosalema izy, sady nitory tamin-kasahiana tamin’ny anaran’ny Tompo. Niresaka tamin’ny jentily koa izy, ary niady hevitra tamin’ny Helenista; kanjo notadiavin’ireo hovonoina. Ka nony fantatry ny rahalahy izany, dia nateriny tany Sezarea izy, vao nalefany ho any Tarsy. Niadana ny Eglizy eran’i Jodea sy Galilea ary Samaria manontolo fahizany, sady nandroso tsara sy nandeha tamin’ny fahatahorana ny Tompo izy, no nihamaro tamin’ny famporisihan’ny Fanahy Masina koa.

Vakiteny faha-2: Taratasy voalohan’i Md Joany Apôstôly (1 Jo 3, 18-24)

Anaka, aza tia am-bava sy amin’ny teny fotsiny, fa amin’ny asa sy amin’ny fo tokoa. Izany no hahafantarantsika fa avy amin’ny marina isika, sy hahazoantsika mampatoky ny fontsika eo anatrehan’Andriamanitra. Fa raha ny fontsika aza manameloka antsika, mainka fa Andriamanitra, izay lehibe noho ny fontsika, sady mahalala ny zavatra rehetra. Ry malala, raha tsy manameloka antsika ny fontsika, dia mahazo manatona an’Andriamanitra amin-toky isika. Ary na inona na inona angatahantsika dia ho azontsika, satria mitandrina ny didiny sy manao izay tsara eo imasony isika. Ary izao no didiny, dia ny hinoantsika an’i Jesoa-Kristy Zanany, sy ny hifankatiavantsika, araka ny didy nomeny antsika. Izay mitandrina ny didiny, dia mitoetra ao aminy, ary izy kosa ao aminy; ary ny ahafantarantsika fa mitoetra ao amintsika izy, dia ny Fanahy izay nomeny antsika.

Evanjely Masina nosoratan’i Md Joany (Jo 15, 1-8)

Ny foto-boaloboka sy ny rantsany – Ny fifankatiavana – Halan’izao tontolo izao ny mpianatr’i Jesoa. (suite…)

Continuer la lecture Alahady faha-dimy Paka – 03/05/2015 – Tenin’Andriamanitra