Tantaran’ny fiangonana

     EKAR Mb Anne Anjomakely         Ny Paroasy MB Anne dia mitoetra aty amin’ny 17 km atsimon’ny renivohitra. Manamorona ny lalam-pirenena fahafito izy, ao anatin’ny Commune…

Continuer la lecture Tantaran’ny fiangonana

Alahady faharoa Paka – 12/04/2015 – Toriteny

    Tamin’ny Alahady 05 Aprily isika no nankalaza ny nankalza ny Paka, izay nitsanganan’ny vatan’I Jesoa ho velona. Nandresy ny fahafatesana Tompotsika.

    Fa ny lohahevitra atolotry ny fiangonana ho antsika izao dia  “MAHERY NY FINOANA OMBANA FANANTENANA”. Nibahana sy hita taratra tamin’ireo vakiteny izany.

    Te hamerina hamelona ny fanantenantsikafa indrindra ny finoantsika ny Evanjely. Tafatsanga-ko velona mantsy I Jesoa tamin’ny andro fahatelo, ary tsy voasakan’ny fotoana  sy halavirana izany. Raha hazavaina dia nihidy tao an-trano ireo mpianatra, nihidy araka izany ny varavarana fa tafiditra tao ihany Jesoa nefa tsy nandalo ny varavarana rehefa niseho tamin4ireo apöstöly. Ary torak’izany koa  ny niseho tamin’I Masina Maria, ny Fanahy Masina no niditra tao aminy fa izay ilay virjiny. Raha ampatsiahivina dia andro voalohany tamin’ny herinandro , izany hoe andro Alahady izay fivorian’ny mpianatra no niseho Jesoa. Nandritra ny fotoana nisehoany dia namerina ny teny hoe “Ho aminareo anie ny FIADANANA” in-telo Izy. Midika inona izany araka ny Evanjely?

    Voalohany indrindra dia tsotra: te hampiombona antsika amin’ny Trinité Masina I Jesoa. (suite…)

Continuer la lecture Alahady faharoa Paka – 12/04/2015 – Toriteny

Alahady faharoa Paka – 12/04/2015 – Tenin’Andriamanitra

Vakiteny voalohany: Boky mitantara ny Asan’ny Apôstôly (Asa 4, 32-35)

Ary niray fo sy fanahy avokoa ny mpino rehetra.

Niray fo sy fanahy avokoa ny mpino rehetra; tsy nisy nilaza ny fananany hoe azy, fa niombonany daholo ny zavatra rehetra. Tamin-kery lehibe no nanamarinan’ny Apôstôly ny nitsanganan’i Jesoa Tompo ho velona, ary fahasoavana be no teo amin’izy rehetra. Tsy nisy mahantra teo amin’izy ireo, satria izay rehetra nanan-tany na trano, dia nivarotra azy ary nitondra ny vidin’izay lafo, ary nametraka azy teo an-tongotry ny Apôstôly, ka nozarazaraina tamin’izy rehetra araka izay nilainy avy.

Vakiteny faha-2: Taratasy voalohan’i Md Joany Apôstôly (1 Jo 5, 1-6)

Izay naterak’Andriamantra dia mandresy an’izao tontolo izao.

Ry malala, izay rehetra mino fa i Jesoa no Kristy, dia naterak’Andriamanitra; ary izay rehetra tia Ilay niteraka Azy, dia tia Azy naterany koa. Ny marika ahafantarantsika fa tia ireo zanak’Andriamanitra isika, dia ny fitiavantsika an’Andriamanitra sy ny fitandremana ny didiny. Fa ny fitandremana ny didiny no fitiavana an’Andriamanitra ary tsy mavesatra ny didiny, satria izay naterak’Andriamanitra dia mandresy an’izao tontolo izao; ary ny fandresena izay naharesy an’izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza àry no maharesy an’izao tontolo izao, afa-tsy izay mino fa i Jesoa no Zanak’Andriamanitra ? Dia Izy no ilay avy tamin’ny rano sy ny ra; tsy tamin’ny rano ihany, fa tamin’ny rano sy ra; ary ny Fanahy no manambara, satria ny Fanahy no fahamarinana.

Evanjely Masina nosoratan’i Md Joany (Jo 20, 19-31)

Nony afaka havaloana dia tonga i Jesoa. (suite…)

Continuer la lecture Alahady faharoa Paka – 12/04/2015 – Tenin’Andriamanitra

Alahady Paka – 05/04/2015 – Toriteny

     Efa hatry ny alina isika no niaina izany fety fankalazana ny Paka izany, mbola hitantsika eto moa ny fasana nanehoana izay fitsanganan’i Jesoa ho velona izay. Mety misy zavatra maro ao an-tsaintsika raha miteny hoe Paka, amin’ny ankapobeny dia i Jesoa mitsangan-ko velona no eritreretintsika. Fa ny tena Paka dia efa nisy taloha tany amin’ny Arivo taona nialoha an’i Jesoa tamin’ny fivoahana ny fanandevozana tao Ejipta. Rehefa nandevozina taona maromaro tany Ejipta ny zanak’Israely dia nafahan’Andriamanitra tamin’ny andro alina, izay no antony ankalazan’ny Fiangonana ny alin’ny Paka. Ho valim-pitia ataon’ny olombelona tamin’ny niarovan’Andriamanitra ny zanak’Israely tamin’ny andro alina, ka ny atao hoa Paka dia fialàna, fialàna tamin’ny fiainana teo aloha, tamin’ny fanandevozana, ary Andriamanitra nanome didy tamin’ny vahoakan’Israely nanao hoe “hotsarovanareo ary hankalazainareo mandrakizay izao zavatra natao anareo izao”, dia tsy inona io fa ilay fanavotana.

    Dia mifanindry amin’io i Jesoa niakatra ho any Jerosalema satria isan’ny fety ankalazain’ny Jody ny Paka, tahak’izay koa ny Pantekôty, satria hoy ny Jody niresaka hoe: ahoana ny hevitrareo, dia tsy ho avy hamonjy ny Paka ve izy? Ary amin’io fotoana io no hisamborantsika azy. Ka tamin’ny fotoana fanakalazana ny Paka mihintsy i Jesoa no niakatra tao Jerosalema, ary tao izy no nanomboka nosamborin’ny olona fa tsy azon’ny olona, dia ny farany moa dia izy mihintsy no nitolo-batana tamin’ny nanorohan’i Jodasy azy. Ka tao anatin’ny fanakalazana ny vanim-potoanan’ny Pakan’ny Jody no nitsanganan’i Jesoa ho velona ihany koa, ka adinontsika io fa ny Paka dia efa nisy taona maro talohan’i Jesoa. Ary ankalazaina isan-taona dia nifanindry tamin’io ny Pakan’i Jesoa dia ny nitsanganany ho velona. Ho an’ny Jody ny Paka dia fialàna tamin’ny fanandevozana hidirana amin’ny fahafahana, izay ihany koa no antony hankalazana ny batemy amin’ny sasak’alin’ny Paka, izay no antony hanamasinana ny ranon’ny Paka amin’io sasak’alina io. Ny batemy dia manila antsika amin’ny fanandevozan’ny fahotana, manala antsika amin’ny toetra teo aloha hitafy fiainam-baovao; izay ilay hoa fialàna na Paka. Dia nandritra ny vanim-potoanan’ny karemy isika, efa-polo andro sy efa-polo alina niaraka tamin’i Jesoa tany an’efitra, niezaka isika niady niala tamin’ny fahotana, nanao ny sakramentan’ny fampihavanana, niala tamin’ny fahazaran-dratsy. Inoana fa samy nanao fikasana tsara isika nandritra ny vanim-potoanan’ny karemy hiomanana, ary ny vanim-potoanan’ny Paka no misy fiomanana lehibe indrindra satria ny Paka no fety voalohany sy lehibe indrindra ato amin’ny Fiangonana. (suite…)

Continuer la lecture Alahady Paka – 05/04/2015 – Toriteny

Alahady Paka – 05/04/2015 – Tenin’Andriamanitra

Vakiteny voalohany: Boky mitantara ny Asan’ny Apôstôly (Asa 10, 34a. 37- 43)

Niara-nihinana sy nisotro taminy izahay rehefa tafatsangan-ko velona Izy.

Nony tonga tao Sezarea i Piera tao an-tranon’i Kôrnely, dia niloa-bava hoe: « Fantatrareo ny zavatra tanteraka eran’i Jodea manontolo, nanomboka tany Galilea taorian’ny batemy notorian’i Joany: dia ny amin’i Jesoa avy any Nazareta, izay nohosoran’Andriamanitra tamin’ny Fanahy Masina sy ny heriny, ka nandeha nanao soa hatraiza hatraiza, nahasitrana izay rehetra azon’ny demony, satria nomba Azy Andriamanitra. Ary izahay no vavolombelon’ny zavatra rehetra nataony tany amin’ny tanin’ny Jody sy tany Jerosalema. Dia novonoiny Izy nahantony tamin’ny hazo; nefa natsangan’Andriamanitra kosa Izy tamin’ny andro fahatelo, sady nasehony miharihary, tsy tamin’ny olona rehetra, fa tamin’ny vavolombelona efa voatendrin’Andriamanitra rahateo, dia taminay, izay niara-nihinanan sy nisotro taminy; rehefa nitsangan-ko velona Izy. Izy nandidy anay hitory amin’ny vahoaka sy hanambara fa Izy no voatendrin’Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. Ny mpaminany rehetra koa manambara fa amin’ny Anarany no ahazoan’izay rehetra mino Azy famelan-keloka. »

Taratasin’i Md Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Kôlôsy (Kôl 3, 1- 4)

Ny zavatra any ambony, any amin’izay itoeran’i Kristy no katsaho.

Ry kristianina havana, raha niara-nitsangana tamin’i Kristy ianareo, dia ny zavatra any ambony, amin’izay itoeran’i Kristy eo an-kavanan’Andriamanitra no katsaho: ny zavatra any ambony no ankafizo, fa aza ny zavatry ny tany. Fa maty ianareo, ary miara-miafina amin’i Kristy ao amin’Andriamanitra ny fiainanareo; fa rehefa hiseho i Kristy izay fiainantsika, vao hiara-miseho aminy amim-boninahitra koa ianareo.

Evanjelin’i Jesoa Kristy nosoratan’i Md Joany (Jo 20, 1- 9)

Nitsangan-ko velona i Jesoa. (suite…)

Continuer la lecture Alahady Paka – 05/04/2015 – Tenin’Andriamanitra