Alahady sampa-kazo – 29/03/2015 – Toriteny

Fetin’ny sampa-kazo

sampa-kazo
Sampa-kazo

        Faly miarahaba antsika rehetra amin’izao marainan’ny alahady ankalazantsika ny fetin’ny sampankazo izao. Fety satria mahatsiaro ny nandraisana an’I Kristy tao Jerosalema ireo vahoaka ka ho fihobiana azy dia ao ny namelatra ny lambany eny amin’izay toerana handalovany. Ao ny nanofahofa sampan-drofia. Raha raisina sary an-tsaina dia toy ny fandalovan’ny olona manam-boninahitra, ny dikan’ny hoe Kristy moa dia anarana iombonana, ka ny dikany dia toy ny hoe “Président”, na “chef”, na “patron”. Ka rehefa mandalo izy ireny dia mitsangana ny olon-drehetra, raha makany anaty vahoaka izy dia maro no mifandrombaka mba handray ny tanany. Na mandalo izy ireny dia hajaina, ka mihorakoraka feno fiderana tokoa ny olona. Toy izany no nanaovan’ny olona an’I Jesoa Kristy tamin’izy niakatra tao Jerosalema. Ambony kokoa i Jesoa Kristy ary hovakiana aorian’ny Paka fa ilay olona nofantsihana tamin’ny hazofijaliana iny, novonoina iny no natsangan’Andriamanitra, ary iny no Tompo Andriamanitra, ka vavolombelon’izany izahay hoy ireo apôstôly.

        Ato anatin’ny Fiangonana anefa dia i Kristy no lohan’izany Fiangonana izany, na dia maro ary ireo ambaratonga tompon’andraikitra amin’izany Fiangonana izany dia i Kristy no lohany. Na dia eo aza ny Papa, ny Eveka, ny Pretra, isika izay manana andraikitra ato amin’ny Fiangonana dia i Kristy no tena lohan’izany Fiangonana izany. Ka ato anantin’ny Fiangonana dia izay Tompo no manompo, izay Mpanjaka na “Président”, ireny no manompo, ary dia ho hitantsika fa izany tokoa no nataon’i Jesoa Kristy. Nanasa ny tongotry ny mpianany, ho hitantsika ny dikan’izay amin’ny Alakamisy Masina amin’ny lamesa miaraka amin’ny Eveka, amin’ny lamesa eto amin’ny Fiangonana misy anareo dia ho hitantsika ny dikan’izany. Satria ny hevitr’Andriamanitra dia tsy mitovy amin’ny fiheveran’izao tontolo izao, ny fiheveran’Andriamanitra dia ambony noho ny fiheveran’ny olona. Ka dia izay ambony sy lehibe tahaka azy Andriamanitra no midina mandohalika manasa ny tongotry ny mpianany. Ary izany dia tsy maintsy arahintsika Kristianina, tsy maintsy hianarantsika izany hoe mifanompo izany satria ny Andriamanitsika dia tsy toy ny Andriamanitr’izao tontolo izao, satria ny vola koa dia Andriamanitra, ny “sexe” dia Andriamanitra, ny fahefana dia Andriamanitra, fa ny Andriamanitsika dia io ilay manaiky ny fanekena hidina ambany dia ambany io ary manasa ny tongotsika. Izay fanasana tongotra izay dia fanandratana antsika mba hitovy toerana amin’izy Andriamanitra. (suite…)

Continuer la lecture Alahady sampa-kazo – 29/03/2015 – Toriteny

Alahady sampan-kazo – 29/03/2015 – Tenin’Andriamanitra

Fahatsiarovana ny nidiran’ny Tompo tao Jerosalema

Evanjelin’i Jesoa Kristy nosoratan’i Md Marka (Mk 11, 1-10)

Hosoavina anie Ilay avy, amin’ny Anaran’ny Tompo.

Nony mby akaiky an’i Jerosalema sy tonga tao Betania anilan’ny tendrombohitra Ôliva i Jesoa, dia naniraka roalahy tamin’ny mpianany, ary nilaza taminy hoe: “Mankanesa amin’itsy vohitra tandrifinareo itsy; raha vao tonga any ianareo, dia hahita zanak’ampondra anankiray mifatotra, izay tsy mbola nitaingenan’olona; vahao izy ka ento mankaty amiko. Ary raha misy manao aminareo hoe: Ahoana no anaovanareo izao? valio hoe: Misy ilàn’ny Tompo azy; dia halefany hoentina atý miaraka amin’izay izy”. Dia nandeha izy ireo ka nahita zanak’ampondra mifatotra teo alatrano anilan’ny varavarana, teo an-tsampanan-dalana, dia novahany. Ary ny sasany tamin’ny olona teo nanao taminy hoe: “Ahoana no amahanareo io zanak’ampondra io? “ Fa novaliany araka ny nandidian’ny Tompo azy izy ireo, ka namela azy hoentiny. Dia nentiny tany amin’i Jesoa ny zanak’ampondra, ka nataony teo amboniny ny fitafiany, ary nitaingina teo izy. Maro no namelatra ny fitafiany teny amin’ny lalan-kalehany, ary ny sasany nanapaka rantsan-kazo dia namafy izany teny amin’ny lalana koa. Ary na izay nandeha teo alohany, na izay nanaraka teo aoriany dia samy niantso hoe: Hôzana!  Hosoavina anie Ilay avy,  amin’ny Anaran’ny Tompo; hosoavina anie ny fanjakan’i Davida raintsika, izay efa tonga izao; hôzana any amin’ny avo indrindra.”

Sorona masina fanidinina ny fijalian’ny Tompo

Vakiteny voalohany: Bokin’i Izaia Mpaminany (50, 4-7)

Tsy nafeniko tamin’ireo nandatsa Ahy ny tavako, ary fantatro fa tsy ho menatra Aho.

Nomen’ny Tompo Andriamanitra ny lelan’ny mpianatra aho mba hahaizako mankahery ny reraka, amin’ny teniko. Mamoha isa-maraina Izy; mamoha ny sofiko Izy, mba hihainoako, hoatra ny fihainoan’ny mpianatra. Nosokafan’ny Tompo Andriamanitra ny sofiko, ary tsy mba nanohitra aho, na nihemotra akory. Natolotra tamin’ny mpikapoka ahy ny lamasiko; ary tamin’’ireo nanongotra ny volombavako, ny takolako; ary ny tavako tsy nafeniko tamin’ny latsa sy ny rora. Fa ny Tompo Andriamanitra namonjy ahy, ka ny latsa tsy nahaketraka ahy; ka ny tavako nataoko manahaka ny afo vato ary fantatro fa tsy ho menatra aho.

Vakiteny faha-2: Taratasin’i Md Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Filipy (Fil 2, 6-11)

Nilatsa-tenany ho ambany Izy, ka nasandratr’Andriamanitra ambony indrindra.

Ry kristianina havana, na dia tao amin’ny fomban’Andriamanitra aza i Kristy, dia tsy nihevitra ny fitoviany saranga amin’Andriamanitra ho zavatra nobaboiny, fa nialany izany tamin’Izy naka ny fomban’ny mpanompo, ka tonga mitovy amin’ny olombelona, sy hita ho olombelona tamin’ny fisehoany rehetra, ary nilatsa-tenany ho ambany, hanaiky hatramin’ny fahafatesana, dia fahafatesana tamin’ny Hazofijaliana. Ho valin’izany kosa, dia nasandratr’Andriamanitra ambony indrindra Izy, sy nomeny Anarana mihoatra ny anarana rehetra, mba handohalika amin’ny Anaran’i Jesoa avokoa ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany, na ny any ambany ary mba hanaiky avokoa ny lela rehetra fa i Jesoa Kristy dia Tompo efa niditra any amin’ny voninahitr’Andriamanitra Ray.

Fijalian’i Jesoa Kristy Tompontsika nosoratan’i Md Marka (Mk 14, 1 – 15, 47)

✞ = Jesoa
M = Mpitantara
V = Vahoaka (suite…)

Continuer la lecture Alahady sampan-kazo – 29/03/2015 – Tenin’Andriamanitra

Alahady fahadimy amin’ny Karemy – 22/03/2015 – Toriteny

Te hihavana amintsika Andriamanitra.

Ety am-pihandohana dia tsara ny mampatsiahy antsika fa amin’ny heriny androany dia hankalazaintsika ny nahatongavan’I Jesoa sy nandraisana Azy am-boninahitra tao Jerosalema izany hoe ny SAMPAKAZO. Ary io no andro farany nidirany tao farany.

Niara-nakalaza izany ny olon-drehetra na ny mpino na ny tsy mpino satria nalaza izany. Fa tamin’ireo tsy mpino ireo dia nisy rangahy anankiray , Jentily, izany hoe tsy mpino, teratany Grika izy io, naniry mafy ny hahita an’I Jesoa . Mba hahafahany manao izany dia nanatona an’I Filipo izy, satria ity farany mahalala ny fombafomba Grika. Dia I Filipo avy eo no nilaza izany tamin’I André, raha nilazàn’ilay Jentily hoe “tompoko, te hahita ny Tompo izahay”.

Ezaka roa no tsara tanterahintsika raha tena Kristianina Katôlika isika:

Mahay mihavana isika samy isika:

Manao ahoana ny fomba fandraisantsika vahiny?

I Md Paoly  dia nilaza fa tsy tokony atao tsinontsinona ny vahiny satria amin’izy ireny koa ny endriky Jesoa . Raha tsy mahay misokatra amin’ny hafa isika dia tsy hahazo zava-baovao mihitsy. Andriamanitra koa dia maniraka antsika hitaona ny namantsika hanantona an’I Jesoa , maro mantsy ireo mety mangetaheta fa tsy mahafantatra izay tokony hatao. Ka manana andraikitra isika hisava lalana ho an’ireo namantsika.

Any anaty fiaraha-monina any matetika misy ny vahiny, mangetaheta saingy mila ny fitarihantsika izany, ka tokony haka tahaka ny nataon’I Filipo sy André isika: tsy manavaka ary mahay mandray vahiny.

Mahay mihavana amin’Andriamanitra : (suite…)

Continuer la lecture Alahady fahadimy amin’ny Karemy – 22/03/2015 – Toriteny

Alahady fahadimy amin’ny Karemy – 22/03/2015 – Tenin’Andriamanitra

Vakiteny voalohany: Bokin’i Jeremia Mpaminany (31, 31-34)

« Hanao fanekena vaovao Aho ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotany. »

Indro avy ny andro, – teny marin’ny Tompo, hanaovako fanekena vaovao amin’ny taranak’i Israely sy ny taranak’i Jodà: Ka tsy fanekena toy ny nataoko tamin’ny razany, tamin’ny andro nitantanako azy, nitondrako azy nivoaka avy any amin’ny tany Ejipta, fanekena nivadihan’izy ireo, na dia vadiny aza Aho. Fa izao no fanekena hataoko amin’ny taranak’i Israely rahefa afaka izany andro izany, – teny marin’ny Tompo: –Hataoko ao anatiny ny lalàko, dia sady hosoratako ao am-pony; ka ho Andriamanitr’izy ireo Aho ary izy ireo ho oloko. Tsy hisy olona hampianatra ny namany intsony, na olona hampianatra ny rahalahiny, hanao hoe: “Mahalalà ny Tompo”. Fa hahalala Ahy avokoa izy rehetra na ny kely na ny lehibe, – teny marin’ny Tompo. – Satria havelako ny haratsian’izy ireo, ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotany.

Vakiteny faha-2: Taratasin’i Md Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina Hebrio (Heb 5, 7-9)

Nianatra ny fanekena i Kristy ka tonga fototry ny famonjena mandrakizay.

I Kristy, tamin’ny andron’ny nofony, nony nanolotra fivavahana sy fifonana nombam-pitarainana mafy sy ranomaso be tamin’ilay nahavonjy Azy tamin’ny fahafatesana, sady nohenoiny noho ny fahatahorany an’Andriamanitra, dia nianatra ny fanekena tamin’ny fahoriana niaretany, na dia Zanaka aza; ary ankehitriny; efa tonga amin’izay fanaperana Izy ka tonga fototry ny famonjena mandrakizay ho an’izay manaiky Azy.

Evanjely Masina nosoratan’i Md Joany (Jo 12, 20-33)

Raha maty ny voam-bary nafafy tamin’ny tany, dia mahavokatra be.

(suite…)

Continuer la lecture Alahady fahadimy amin’ny Karemy – 22/03/2015 – Tenin’Andriamanitra

Alahady faha-efatra amin’ny Karemy – 15/03/2015 – Toriteny

Tia antsika mpanota ny Ray

Herinandro faha efatra (4) amin’y Karemy isika izao, efa miha atomotra ilay andro lehibe andrasantsika sy hiomanantsika fatratra ankehitriny, dia ny fitsanganan’I Jesoa ho velona.

Hamafisina amintsika hatrany fa io fitsanganan-ko velona io no fara-tampony amin’ny finoana kristianina. Matetika dia ny Noely na ny Pantekoty no tena manaitra ny olona, fa ny tena marina dia raha tsy nitsangan-ko velona i Kristy dia ho foana avokoa izay fety rehetra hankalazain’ny Fiangonana, ka izay no tsy maintsy hiomanana fatratra.

Mampianatra antsika ary ny fiangonana fa “Tia antsika Andriamanitra Ray”, asehony izany amin’ireo vakiteny telo vao norenasintsika androany, ao amin’ny evanjely izao no nanehoany amintsika izany fitiavany izany, dia ny “nanomezany ny zanany lahitokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay”.izany dia fanehoana ilay fitiavana fara-tampony omen’Andriamanitra amin’ny olombelona.

Teo ihany koa  ny tantaran’I Nikodema, Farizianina mpampianatra ny lalàna izay mahay tsara ny soratra masina, izay nomarihin’i Masindahy Joany tsara fa nanantona an’I Jesoa tamin’ny andro alina,tsy tahaka ny olona rehetra , nefa I Jesoa dia mandeha manao fahagagana eny rehetra eny, midika izany fa na dia mpanora-dalàna sy mahafantatra tsara ny soratra masina aza i Nikodema dia mbola betsaka ny zavatra tsy fantany, ny hevitr’Andriamanitra dia maneho amintsika ny fa ilay alina nahatongavan’I Nikodema  tao amin’I Jesoa dia satria ao anatin’ny haizina no hisongadinanan’ny hazavana . Rehefa avy nanazava ny momba azy tamin’i Nikodema I Jesoa dia nandroso ny resaka ka hoy izy “ Tahaka ny nanandrantana ny bibilava tany an’efitra no tsy maintsy hanandrantana ny zanak’olona koa” ary notohizany hoe “ Mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay”.

Mety hanontany ihany koa isika ny mikasika ilay bibilava nasandratra any an’efitra.   (suite…)

Continuer la lecture Alahady faha-efatra amin’ny Karemy – 15/03/2015 – Toriteny