Alahady voalohany amin’ny Karemy – 22/02/2015 – Toriteny

Te hihavana amintsika Andriamanitra

Vanimpotoanan’ny Karemy isika izao, midika inona ho antsika Kristianina izany?

Rehefa natao batemy Jesoa, dia nisokatra ny lanitra ary nisy feo toy izao avy any an-danitra : “Inty ny zanako malalako izay ankasitrahako indrindra”. Rehefa vita ny batemin’I Jesoa dia nentin’ny Fanahy tany an’Efitra Izy ka nitoetra tany efapolo andro sy efapolo alina. Io no atao hoe KAREMY; izay famintinana ny teny hoe “Efapolo”.

Midika fotoana ampy sy feno hiomanana amina zavatra iray io isa io. Manaporofo izany ny isan’ny andro manomboka ny Alarobian’ny lavenona hatramin’ny Zoma Masina fa miisa 40 andro.

Fa ny isa efapolo ihany koa dia mampatsiahy ny fanandevozana ny zanak’Israely tao Egipta, 40taona izy ireo nivezivezy talohan’ny nahazoany ny tany nampanantenaina.

Tsy izany ihany, fa nandritra ny 40andro sy 40alina I Moizy tany an-tendrombohitra naka ny lalàna.

Santionany ihany ireo fa I Jesoa koa dia nitoetra 40andro sy 40alina tany an’efitra mialohan’ny hitoriany ny Vaovao Mahafaly tamin’ny olona. (suite…)

Continuer la lecture Alahady voalohany amin’ny Karemy – 22/02/2015 – Toriteny

Alahady voalohany amin’ny Karemy – 22/02/2015 – Tenin’Andriamanitra

Vakiteny voalohany: Boky Jenezy (Jen 9, 8-15)

Ny faneken’Andriamanitra tamin’i Nôe, dia hanafaka azy amin’ny safo-drano.

Taorian’ny safo-drano Andriamanitra niteny tamin’i Nôe sy ny zanany niaraka taminy nanao hoe: “Izaho dia hanao fanekem-pihavanana aminareo sy amin’ny taranaka mandimby anareo, amin’ny zava-manana aina rehetra izay eo aminareo, na vorona, na biby fiompy, sy ny bibin’ny tany rehetra, hatramin’izay nivoaka avy tao an-tsambo fiara ka hatramin’ny biby rehetra ambonin’ny tany. Manao fanekem-pihavanana aminareo aho: tsy hisy levon’ny safo-drano intsony ny nofo rehetra, ary tsy hisy safo-drano handringana ny tany intsony”. Dia hoy Andriamanitra: “Ity no famantaran’ny fanekena nataoko ho amiko sy ho aminareo mbamin’ny zava-manana aina rehetra izay ao aminareo, amin’ny taranaka ho avy rehetra. Nataoko eo amin’ny rahona ny avako, ka ho tonga famantaran’ny fanekena amiko, sy amin’ny tany. Ka rahefa hampiangona rahona ambonin’ny tany Aho, dia hiseho eo amin’ny rahona ny avana. Ka hotsarovako ny fanekena misy amiko sy aminareo mbamin’ny zava-manana aina rehetra, ny nofo rehetra, ka dia tsy hisy rano hanjary safo-drano mandringana ny nofo rehetra intsony”.

Vakiteny faha-2: Taratasy voalohan’i Md Piera Apôstôly (1Pi 3, 18-22)

Ny Batemy izay tenan’io tandindona io no amonjena anareo.

Ry kristianina havana, na i Kristy koa aza niaritra fahafatesana indray mandeha noho ny otantsika, dia Izy marina ho an’ny tsy marina mba hanolorany antsika amin’Andriamanitra, ka novonoina tamin’ny nofo Izy, fa novelomina tamin’ny fanahy. Ary tamin’io fanahy io ihany koa no nandehanany nitory teny tamin’ireo fanahy tao an-tranomaizina, dia ireo fanahy tsy nino fahiny, fony niandry ny fahari-pon’Andriamanitra tamin’ny andron’i Nôe, mandritra ny nandrafetana ny sambo fiara, izay nampidirana olona vitsy, dia valo monja, sy namonjena azy ireo tamin’ny rano. Ary amin’ny rano ihany koa ankehitriny, dia amin’ny Batemy izay tenan’io tandindona io, sy tsy fanadiovana ny loton’ny vatana, fa fangatahana fo tsara amin’Andriamanitra, no amonjena anareo noho ny nitsanganan’i Jesoa Kristy ho velona, dia ilay nandevona ny fahafatesana mba hahatonga antsika ho mpandova ny fiainana mandrakizay, ary efa lasa any an-danitra, mipetraka eo ankavanan’Andriamanitra, eken’ny Anjely sy ny fahefana ary ny hery.

Evanjely Masina nosoratan’i Md Marka (Mk 1, 12-15)

Nalain’i Satana fanahy Izy, ary ny Anjely nanompo Azy. (suite…)

Continuer la lecture Alahady voalohany amin’ny Karemy – 22/02/2015 – Tenin’Andriamanitra

KAREMY

        Manomboka ny alarobian’ny vanim-potoanan’ny karemy, koa indro atolotra antsika ny tokony ho fantatra mikasika izany, mba hisy vokany eo amin’ny fiainan’ny tsirairay ny karemy fa tsy…

Continuer la lecture KAREMY