Alahady – 23/11/2014 – Toriteny

Herinandro faha-34 anio, dia mifarana anio ny taonan’ny Eglizy. Amin’ny herin’ny anio isika dia miditra amin’ny atao hoe taom-baovaon’ny fiangonana. Manomboka amin’io ny alahady voalohany amin’ny fiavian’ny Tompo.

Mamarana ny taonan’ny fiangonana ary isika, 34 herinandro mandavan-taona. Mety ho gaga ihany angamba isika satria dia misy herinandro 52 ao anatin’ny taona, koa nahoana ny an’ny Fiangonana no 34 monja?

Dia eo no mila maetrahana ny fanontaniana. Fa indraindray isika isaky ny alahady toa tsy taitra akory raha miteny ny mpanentana hoe herinandro faha-32 mandavan-taona. Tys mahataitra antsika akory hoe inona moa izany? Fa androany isika vao gaga fa mifarana ny taonan’ny fiangonana, herinandro faha-34; dia nankaiza izany ny ambiny satria 52 ny herinandro ao anatin’ny taona? Ohatra ny sampona ny fanisana ny andron’ny fiangonana hoy isika.

Izay no anazavana anazy alohan’ny hidirantsika amin’ny tenin’Andriamanitra satria ao amin’ny taona litorjika dia ilaina ny ahafantarana an’io sao dia anontanian’ny olona isika hoe ny anareo katôlika 34 ny herinandro nefa ny anay 52.  Manomboka amin’ny herin’ny anio dia efa tsy isaina, esorina ny “Avent” izay misy alahady 4 eo. Aorian’izay ny fankalazana ny fetin’ny Noely, dia efa mialaizay, misy herinandro 4 eo. Aorian’izay koa, ny Karemy izay 40 andro, izany hoe herinandro maromaro koa tsy isaina. Ary aorian’ny Paka dia misy herinandro 7 be izao mitohy ny fankalazana ny fitsnaganan’I Jesoa ho velona. Ireo izany dia miala avokoa. Ary izany no mahatonga hoe 34 ny herinandro mandavan-taona. Ilaina ny mba ahafantarantsika an’izay satria ho anareo mpianatra katesizy na ho antsika kristianina tsotra, maro no tsy mahafantatra an’izany akory. Fa tapitra eo amin’ny herinandro faha-34, izay androany, tapitra ny taonan’ny fiangonana. (suite…)

Continuer la lecture Alahady – 23/11/2014 – Toriteny

Alahady – 23/11/2014 – Tenin’Andriamanitra

Vakiteny voalohany: Bokin’i Ezekiela Mpaminany (Ezek 34, 11-12.15-17)

Ny aminareo, ry ondriko, indro Aho hitsara, hanavaka ny ondry amin’ny ondry hafa.

Izao no lazain’ny Tompo Andriamanitra : Indro Izaho dia Izaho no hiahy ny ondriko sy handinika azy. Toy ny fandinidiniky ny mpiandry ny ondriny, amin’ny andro hitsanganany eo amin’ny mihahaka, no handinidinihako ny ondriko ; ary hoesoriko izy ireo, hiala any amin’ny tany rehetra efa nielezany tamin’ny andro mandrahona sy manjombona. Izaho no hiandry ny ondriko, Izaho no hampandry azy ; – teny marin’ny Tompo Andriamanitra. Ny very hotadiaviko ; ny nania, haveriko ; ny naratra, hotsaboiko ; ary ny marary, hohatanjahiko ; fa ny matavy sy ny matanjaka kosa haringako ; handrasako ara-drariny izy ireo. Ary ny aminareo, ry ondriko, izao no lazain’ny Tompo Andriamanitra : Indro Aho hitsara, hanavaka ny reniondry sy ny reniondry ; hanavaka ny ondrilahy sy ny osilahy.

Vakiteny faha-2: Taratasy voalohan’i Md Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Kôrinty (1Kôr 15, 20-26a. 28)

Ry Kristianina havana, efa nitsangan-ko velona tokoa I Kristy ary Izy no santatr’izay efa nody mandry ; satria olona iray no niavian’ny fahafatesana, ka dia Olona iray koa no iavian’ny fitsanganan-ko velona ; ary toy ny ahafatesan’ny olon-drehetra ao amin’i Adama no hahaveloman’ny olon-drehetra ao amin’i Kristy, fa manaraka ny laharany avy : i Kristy no santatra, dia izay an’i Kristy amin’ny andro hiaviany. Rehefa afaka izany, tonga ny farany, dia rahatrizay hatolony amin’Andriamanitra sy amin’ny Ray ny Fanjakana, rehefa levony avokoa ny fifehezana sy ny fahefana ary ny hery rehetra. Satria tsy maintsy manjaka Izy ambarapanaony ny fahavalony rehetra eo ambanin’ny tongony. Ny fahafatesana no fahavalo farany horesena. Koa rehefa nampanekena Azy ny zavatra rehetra, na Izy Zanaka aza dia hanaiky izay nampanaiky Azy ny zavatra rehetra, mba ho zavatra rehetra amin’izy rehetra Andriamanitra.

 Evanjely Masina nosoratan’i Md Matio (Mat 25, 31-46)

Hipetraka eo ambony seza fiandrianan’ny voninahiny Izy, ary hanavaka azy ireo. (suite…)

Continuer la lecture Alahady – 23/11/2014 – Tenin’Andriamanitra

Alahady – 09/11/2014 – Toriteny

Misy zavatra mampiavaka antsika katôlika amin’ny fiangonana rahavavy. Jerentsika indridra inona no ahafantarana fa katôlika rehefa misakafo? Manaofamantarana ny hazo fijaliana. Fa ny katôlika rehefa mivavaka dia fohifohy satria efa noana angamba. Rehefa mivavaka tahaka izao ihany koa isika, inona no ahafantarana hoe fiangonana katôlika io na fiangonana rahavavy ?amin’ny voalohany dia isikaihany no manao ny famantarana ny hazo fijaliana rehefa manomboka. Dia manaraka an’izay, amin’ny maha-fiangonana katôlika, dia fiombonana maneran-tany ary ny fivavahana, nylitorjia, na ny vakiteny ataontsika ao dia mitovy amin’ny fiangonana katôlika rehetra maneran-tany. Izay no ataoko hoe mampiavaka sy tombony ho antsika katôlika.Na ny henontsika eto, na any an-kafa any dia vakiteny iray ihany no vakian’ny fiangonana. Dia mampiavaka antsika katôlika ihany koa ny fisian’ny rafitra mazava. Ny zavatra tiako tenenina farany dia ny eo amin’ny toritenin’ny Pretra: ny an’ny mopera fohifohy ny toriteniny.

Ny tiako hisarihana ny saintsika amin’ity anio ity dia ny maha-fiangonana maneran-tany ny fiangonana katôlika. Androany ny fiangonana dia mankalaza ny nanorenanany fiangonana Basilique tao Frantsa. Rehefa nandalo fotoan-tsarotra ny fiangonana katôlika nandritra ny 300 taona, izany hoe, teo ny fanenjehana isan-karazany dia nisitrika tany an-tranon’olona na tany anaty fasana. Tany ny katôlika, izany hoe ireo zokintsika ara-pinoana  no nivavaka, fa tsy sahy niseho masoandro noho ny tahotra izay fanenjehana maro isan-karazany izay. (suite…)

Continuer la lecture Alahady – 09/11/2014 – Toriteny

Alahady – 09/11/2014 – Tenin’Andriamanitra

Vakiteny voalohany: Bokin’i Ezekiela Mpaminany (Ez 47, 1-2.8-9.12)

Ary nahita rano nivoaka avy ao an-Tempoly aho, ary velona avokoa izay nalehan’io rano io.

Tamin’ izany andro izany, dia nentin’ny Anjely niverina ho eo amin’ny varavaran’ny trano indray aho. Ary indro nisy rano nivoaka avy ao ambanin’ny tokonan’ny trano, amin’ny lafiny atsinanana, fa nitodika niantsinanana ny anoloan’ny trano; ka nidina ny rano avy ao ambanin’ny lafitrano ankavanana tao atsimon’ny ôtely. Nentiny nivoaka tamin’ny alo-baravarana avaratra aho, dia nasainy nanodidina eo ivelany aho mandra-pahatonga eo amin’ny alo-baravarana ivelany mitodika miantsinanana; ka indro ny rano nandeha tamin’ny lafiny ankavanana.Hoy izy tamiko: “Ity rano ity dia mandeha mankany amin’ny faritany atsinanana; hidina ho any amin’ny tany lemaka vao hiditra ho ao amin’ny ranomasina; hoentina mankany amin’ny ranomasina izy, dia ho tonga mahasalama ny rano.Ny zava-manan’aina mihetsiketsika any amin’izay halehan’ny ony roa na aiza na aiza, ho velona avokoa, ka ho be dia be ny hazandrano; satria raha vao tonga any ity rano ity dia ho tonga mahasalama ny ranomasina, ary hahavelona avokoa izay halehan’ny ony maria.Eo akaikin’ny ony, amin’ny morony andaniny avy, hisy hazo mamoa isan-karazany haniry, ka ny raviny tsy mba halazo, ary ny voany tsy mba hitsahatra. Hamoa voa vaovao isam-bolana izy, satria hivoaka avy ao amin’ny fitoerana masina ny ranony; ny voany ho fihinana tsara, ary ny raviny ho fanasitranana tsara.

Vakiteny faha-2: Taratasy Voalohan’i Md Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Kôrinty (1 Kôr 3, 9b-11.16-17)

Tempolin’ Andriamanitra ianareo

Ry kristianina havana, trano arafitr’ Andriamanitra ianareo. Noho ny fahasoavana nomen’Andriamanitra ahy, dia nanao ny fanorenana toy ny tompo-marika mahay aho, ary ny hafa kosa mandrafitra eo amboniny. Samia anefa mitandrina izay arafiny eo amboniny; satria tsy misy mahazo manao fanorenana hafa, afa-tsy izay efa vita, dia i  Jesoa Kristy. Tsy fantatrareo va fa Tempolin’ Andriamanitra ianareo, ka mitoetra ao anatinareo ny Fanahin’Andriamanitra? Koa izay mandrava ny tempolin’Andriamanitra dia mba horavan’Andriamanitra kosa, satria masina ny tempolin’Andriamanitra, dia ianareo izany.

Evanjely Masina nosoratan’i Md Joany (Jo 2, 13-22)

Ny Vatany no Tempoly nolazainy. (suite…)

Continuer la lecture Alahady – 09/11/2014 – Tenin’Andriamanitra

Alahady – 02/11/2014 – Toriteny

Rehefa 02 Novambra toy izao dia mahatsiaro ireo havana rehetra efa nialoha lalana  isika. Soa ihany fa nisy ny 02 Novambra fa raha tsy izany dia adino ireo havantsika rehetra efa nodimandry.

Manome tsiny antsika ny olona hafa: “fa maninona ianareo katôlika no mivavaka ho an’ireo olona efa maty? Fa angaha ireny mbola maheno?Ny asa nataony tety an-tany, dia ireny ihany no atrehiny rehefa miakatra arak any bokin’ny aoôkalipsa, ka tsy ilaina intsony ny mivavaka ho an’ny maty.Izay no ataon’ny olon-kafa amintsika katôlika. Ary hitantsika ny olon-kafa, na ny protestanta rehefa mitondra ny havany any am-piangonana rehefa maty, dia inona no ao an-tsainy? Ho azy, dia tsy mivavaka ho an’ny maty fa fampionona ho an’ny velona, ka atao izay hampangotsokotsoka ny manam-pahoriana amin’iny fotoana iny, atao izay hampitomany azy. Fanaontsika moa ny hoe tsy hamendrofendra fa vao manika mamendrofendro an’ireo manam-pahoriana isika; tsy hamoha fota-mandry hoy isika, nefa ianao mampatsiaro ny zavatra efa niainany teo aloha, mampilatsaka ny ranomason’ny olona. Ka ho an’ny hafa dia izay no ataony, ka rehefa latsaka ny ranomason’ny olona nampangotsohana ao am-piangonana dia izay no mahafaly ily mpitarika ny vavaka. (suite…)

Continuer la lecture Alahady – 02/11/2014 – Toriteny