Alahady – 27/07/2014 – Toriteny

Mety ny mahafoy izay tsara mba hahazoana ny tsaratsara kokoa.

Izay no foto-kevitra anentanan’ny fiangonana antsika androany.

Milaza izany idridnra ny Evanjely sy ny Vakeiteny telo izay naroson’ny fiangonana tamintsika teo. Tao @ Evanjely, niteny momba ny fanoharana ny fanjakan’Andriamanitra Jesoa. Dia fanoharana telo no nilazan’I Jesoa izay fanjakan’Andriamanitra izay.

Voalohany, ny fanjakan’ny lanitra hoy Jesoa dia tahaka ny rakitra nafenina tany an-tsaha, izay hitan’ny olona ka nafeniny tao ihany aloha. Dia lasa tamin-karavoana izy nivarotra izay fananany rehetra ary  nividy io saha io. Misy fihetsika sy zava-mitranga tsy mahazatra antsika io.

Rakitra nafenina tany an-tsaha. Ny mahazatra antsika, raha manana tahiry isika dia mametraka azy any banky, any izy mety mitombo. Fa t@ andron’I Jesoa tsy mbola nisy an’izany banky izany. Tsy nisy ny banky, dia ny fanaon’ny olona izay manana vola sy tahiry dia mametraka azy anaty vatakely. Dia mandavaka izy dia alevian any ambanin’ny tany iny tahiry iny. Dia manao vatakely vaovao indray izy mandrapahafenony.  Izay ny fomba fanao fitehirizana vola t@ izany andro izany.

Eto koa ary, nafenina ny vola, natao anaty lavaka. Maty tampoka ny tompon’io vola io izay tsy misy mahalala afa-tsy izy irery ihany. Ny dikan’izay dia hoe tsy misy mahalala hoe aiza ny vola no mipetraka. Fa sendra nisy olona nokaramaina hiasa tany, hamboly. Ka rehefa miasa izy dia naheno zavatra mitsatoka @ angady. Teo dia nihady hatrany aloha niezaka ny nahalala izay ao anaty tany ao. Nojerena ka vata no tao, nosokafana ka vola no tao anatiny. Ny fihetsika nataon’ilay mpiasa, arak any fanoharana, dia nosaronany tao ilay vatakely dia lasa izy nandeha nody. Namidiny daholo an-kafaliana no nivarotany ny fananany rehetra, na ny tany na ny trano mba hividianany  an’ilay tany misy an’io rakitra io.

Lasa tamin-karavoana izy nivarotra ny fananany hividianany io tany misy rakitra sarobidy io. (suite…)

Continuer la lecture Alahady – 27/07/2014 – Toriteny

Alahady – 27/07/2014 – Tenin’Andriamanitra

Vakiteny voalohany: Boky voalohan’ny Mpanjaka 3, 5.7-12

Fahendrena no nangatahinao ho anao.

Tamin’izany andro izany ny Tompo niseho tamin’i Salômôna tamin’ny nofy, nony alina, tany Gabaôna, ka hoy Andriamanitra taminy: “Angataho izay tianao homeko anao.” Ary hoy i Salômôna: ”Ry Tompo Andriamanitra ô, efa nampanjaka ny mpanomponao handimby an’i Davida raiko Ianao; izaho anefa dia mbola tovolahy tanora kely tsy mahay mitondra tena. Ary ny mpanomponao dia eo afovoan’ny vahoakanao, izay nofidinao, vahoaka be dia be, tsy azo vinavinaina ny habetsahany, tsy tambo isaina, fa maro be loatra. Koa saina mahiratra no omeo ny mpanomponao, hitsarako ny vahoakanao, hanavahako ny soa sy ny ratsy. Fa iza moa no hahay mitsara izao vahoakanao maro be izao!” Nankasitrahan’ny Tompo ny nangatahan’i Salômôna izany zavatra izany taminy. Ka hoy Andriamanitra taminy: “Noho ianao nangataka izany zavatra izany, ka tsy nangataka andro maro ho anao, sy tsy nangataka harena ho anao, ary tsy nangataka ny ain’ny fahavalonao ho anao; fa ny saina no nangatahinao ho anao mba hitsara araka ny rariny; dia indro, tanterahiko ny teninao, fa homeko saina hendry sy mahiratra ianao, ka ny olona talohanao tsy nisy toa anao, ary tsy hisy toa anao ny olona hitsangana ato aorianao”.

Vakiteny faha-2: Taratasin’i Md Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Rôma 8, 28-30

Nokendreny hitovy endrika amin’ny Zanany koa isika.

Ry kristianina havana,fantatsika koa fa ny zavatra rehetra dia entin’Andriamanitra hahasoa izay tia Azy, dia ireo efa voaantso araka ny fandaharany. Satria izay fantany rahateo no notendreny hitovy endrika amin’ny Zanany koa, mba ho Lahimatoa amin’ny rahalahy maro Izy. Ary izay notendreny no nantsoiny koa; izay nantsoiny no nohamarininy koa.

Evanjely nosoratan’i Md Matio 13, 44-52

Nivarotra izay rehetra mety ho fananany izy ary nividy io saha io. (suite…)

Continuer la lecture Alahady – 27/07/2014 – Tenin’Andriamanitra

Alahady – 20/07/2014 – Toriteny

Ny foto-kevitra omen’ny fiangonana antsika androany dia ny hoe « Mahandry Andriamanitra ary mpamindra fo ».

Tamin’ny herin’ny androany no efa nihaino isika ny fampianaran’i Kristy mialoha an’ity Evanjely retsika teo ity, fampianarana momba ny fanjakan’Andriamanitra, fanoharan’i Kristy momba ny fanjakan’Andriamanitra, ny resaka  voa afafy, mpamafy, sompitra …

Ny fanoharana moa @ maha-fanoharana azy dia natao hampitàna zavatra hafa. Ohatra ny fahoharana momba ny « éponge », ka misy ny olona manontany hoe inona moa izany atao hoe « éponge » izany ? ny fanoharana dia entina hiampitàna : miainga @ zavtra fantatra miampita @ zavatra tsy fantatra,  ka ampahalalàna an’io zavatra tsy fantatra io.

Dia manao fanoharana ary Kristy momba ny fanjakan’Andriamanitra. Raha ny kinasa sy ny anton-dian’I Kristy teto amin’ity tany ity di any famonjena ny olombelona. Izay no anton-diany tety, avy  any an-danitra any, ho famonjena antsika. Ary raha nanomboka ny fitoriana ny vaovao mahafaly ary izy di any hoe “Mibebaha ianareo fa efa akaiky ny fanjakan’Andriamanitra”.

Ny tanjom-piainantsika zanak’olombelona izay kasain’Andriamanitra ho antsika olombelona tsy ankanavaka dia izay hoe ho voavonjy izay, ho any @ fanjakan’Andriamanitra nolazain’I Kristy izay. Ary ny lalana mankany @izay di any mibebaka, io ilay lazain’I Kristy hoe mibebaha ianareo fa efa akaiky ny fanjakan’Andriamanitra, mibebaha ianareo hidiranareo any @ fanjakan’ny lanitra. Raha misy olona iray nandalo tety ambonin’ny tany tety ka tsy tonga any an-danitra dia zary lasa  very maina foana ny fiainany tety. Tsy misy dikany ny fiainantsika raha sanatria isika indray andro any tsy tonga any an-danitra. Inona n dikann’y fiainanao raha to aka nandalo tety kanefa tsy ho tonga any an-danitra? Tsy misy, tsy misy. Sa ianareo mahita hevitra hafa?*

Fa izay tanjona anie dia tokony ho tratrarina e. ka eto I Kristy vaovao mahafaly miteny amintsika hoe ho any an-danitra any ny tanjom-piainantsika. Raha manao zavatra iray isika dia mitady izay hevitra rehetra hahatratrarana iny tanjona iny. Raha misy olona iray te ho tafita dia mianatra mafy izy, ary ho tafita ny hiafaràny. Mila ezaka anefa hahatratrarana an’izany.

Misy ilay tsinjaery kely nataontsika t@ mbola kely, (suite…)

Continuer la lecture Alahady – 20/07/2014 – Toriteny

Alahady – 20/07/2014 – Tenin’Andriamanitra

Vakiteny voalohany: Boky Fahendrena Fah 12, 13.16-19

Omenao andro hibebahany izy.

Tsy misy Andriamanitra hafa afa-tsy Ianao ihany, izay mitandrina ny zavatra rehetra, mba hanehoana fa tsy manao fitsara-mitanila Ianao. Fa ny fahefanao dia fanorenan’ny fahamarinana:ary noho Ianao Tompon’ny olona rehetra, no itondranao azy rehetra amim-pamindram-po. Izay tsy mino ny fahefanao tsitoha no anehoanao ny herinao; ary izay mahalala an’izany dia ataonao mangaihay amin’ny hasahiany. Fehezin’ny sitra-ponao ny herinao, ka mitsara amin-kamoram-po Ianao, ary mitondra anay amim-pamindram-po lehibe; satria eo aminao ny fahefana rehefa tianao. Ny nanaovanao izany no nampianaranao ny vahoakanao fa tokony ho antra olona ny marina;sy nampidiranao fanantenana mahafaly amin’ny zanakao, fa raha manota izy, omenao andro hibebahany.

Vakiteny faha-2: Taratasin’i Md Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Rôma 8, 26-27

Ny Fanahy no mangataka ho antsika amin’ny fitarainana tsy hay lazaina.

Ry kristianina havana, ny Fanahy no manohana ny fahalementsika, satria na izay mety angatahintsika aza tsy fantatsika, fa ny tenan’ Izy Fanahy ihany no mangataka amin’ny fitarainana tsy azo lazaina; ary Izy mikaroka ny fo no mahalala izay irin’ny Fanahy, sy ny fifonany araka an’Andriamanitra ho an’ ny olomasina.

Evanjely nosoratan’i Md Matio 13, 24-43

Avelao hiara-maniry izy roroa ambara-piavin’ny fijinjana. (suite…)

Continuer la lecture Alahady – 20/07/2014 – Tenin’Andriamanitra